NOTA KISSM

 1.    MAKLUMAT  UMUM  KISSM

1.1.    PENDAHULUAN
1.2.    MATLAMAT
1.3.    OBJEKTIF
1.4.    TEMPOH  KISSM
1.5.    TEMPAT  KISSM
1.6.    PELAKSANAAN  KISSM
1.7.    ASAS  PENILAIAN
1.8.    PEMANTAUAN  KISSM
1.9.    KEHADIRAN  KISSM
1.10.    SYARAT  UNTUK  MENDAPAT  SIJIL  LULUS  KISSM
1.11.    SEMAKAN  KEPUTUSAN  SECARA  ATAS  TALIAN

2.    NOTA  KISSM

2.1.    PERINTAH  AM
2.1.1.    BAB  A -     PELANTIKAN,  KENAIKAN  PANGKAT  DAN  PENAMATAN PERKHIDMATAN  ANGGOTA  PERKHIDMATAN  AWAM
2.1.2.    BAB  B -     ELAUN-ELAUN  DALAM  PERKHIDMATAN
2.1.3.    BAB  C -     CUTI
2.1.4.    BAB  D -     PERATURAN-PERATURAN  PEGAWAI  AWAM
    (KELAKUAN  DAN  TATATERTIB)  1993  &  (PINDAAN)  2002
2.1.5.    BAB  E -     RUMAH  &  BANGUNAN  PEJABAT  KERAJAAN
2.1.6.    BAB  F -     PERUBATAN
2.1.7.    BAB  G -     WAKTU  BEKERJA  &  LEBIH  MASA

2.2.    ARAHAN  KESELAMATAN
2.3.    PANDUAN  PENGURUSAN  PEJABAT
2.4.    PEKELILING  KEMAJUAN  PENTADBIRAN  AWAM  (PKPA)
2.5.    DASAR-DASAR  KERAJAAN

2.6.    PENGURUSAN  KEWANGAN
2.6.1.    PENGENALAN  KEPADA  PENGURUSAN  KEWANGAN
2.6.2.    AKAUNTABILITI  DALAM  PENGURUSAN  KEWANGAN
2.6.3.    BELANJAWAN  NEGARA
2.6.4.    PEMBELIAN  DAN  PEROLEHAN  HARTA  AWAM

2.7.    PENGURUSAN  AM
2.8.    SISTEM  PERAKAUNAN  KERAJAAN
2.9.    NILAI  MURNI  DAN  ETIKA  DALAM  PERKHIDMATAN  AWAM
2.10.    PENGURUSAN  INTEGRITI

3.    LAMPIRAN  I

PERKARA-PERKARA YANG MEMBOLEHKAN CALON MENINGGALKAN KURSUS DENGAN KEBENARAN TETAPI TIDAK MELEBIHI 10% DARIPADA HARI-HARI ERKURSUS

1.    Peserta jatuh sakit atau cedera.  Pengesahan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan/Swasta adalah diperlukan.
2.    Meninggalkan kursus untuk menjaga keluarga terdekat yang sakit.  Keluarga terdekat adalah isteri, suami, anak, ayah dan ibu termasuk mentua.
3.    Menjadi saksi atau terlibat dalam perbicaraan kes mahkamah.
4.    Peserta wanita melahirkan anak semasa berkursus.
5.    Keluarga terdekat meninggal dunia.
6.    Peristiwa luar jangka dan keadaan kecemasan berlaku.


4.    PERINCIAN  SUKATAN  MODUL  UMUM  KURSUS  INDUKSI  SISTEM  SARAAN  MALAYSIA  (KISSM)

PERINCIAN SUKATAN MODUL UMUM KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM)

Subjek dan Tajuk Yang Perlu Disampaikan

Semasa Kuliah dan Jumlah Jam Kuliah

 

Bil.

Subjek

Tajuk Yang Disampaikan Semasa Kuliah

Jumlah Jam

1.

Perintah-Perintah Am

 

Rujukan:

• Buku  Perintah Am Terkini

 

i.       Bab A

ii.      Bab B

iii.     Bab C

iv.    Bab D

v.      Bab E, F dan G

6

2.

Arahan Keselamatan

 

Rujukan:

• Malaysia Kita

• Buku Q

 

i.       Surat Menyurat

ii.      Sistem Fail (2003)

iii.     Pengurusan Rekod

iv.    Kawalan Rahsia Kerajaan

      (Dokumen Terperingkat – Tahun 1998)

v.      Sistem Baru Penilaian Prestasi

      (Kaedah di bawah SSM mengikut 

      Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/92)

2

3.

Panduan Pengurusan Pejabat

i.       Pengurusan Am Pejabat

ii.      Pentadbiran Sumber Manusia

iii.     Keperibadian Dan Keterampilan

iv.    Pengurusan Perhubungan Pelanggan

v.      Sistem Penyampaian Perkhidmatan

vi.    Urusan Surat Kerajaan

vii.   Pengurusan Fail

viii.  Penyelenggaraan, Pemeliharaan Dan Pelupusan Rekod Awam

ix.    Pengurusan Komunikasi Dan Teknologi Maklumat

x.      Inventori Dan Bekalan Pejabat

 

4

4.

Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA)

 

Rujukan:

• Buku PKPA

 

i.         Panduan Pengurusan Mesyuarat, PKPA Bil. 2/91

ii.       Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam, PKPA Bil. 4/91

iii.      Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan awam, PKPA Bil. 6/91

iv.      Kumpulan Meningkat Mutu Kerja, PKPA Bil. 7/91

v.       Panduan Mengenai manual Prosedur Kerja dan Faul Meja, PKPA Bil. 8/91

vi.      Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)   PKPA bil. 1/90

vii.    Panduan Mengenai  Piagam Pelanggan, PKPA Bil. 3/93

viii.   Pemulihan Perkhidmatan, PKPA Bil.1/94

ix.      Perkhidmatan, PKPA Bil.1/94

x.       ISO 9000, PKPA Bil. 2/96

4

5.

Dasar-Dasar Kerajaan

 

Rujukan:

• Buku Q

• Malaysia Kita

• Buku-buku Berkaitan

  dengan Dasar-Dasar

  Kerajaan

 

 

Dasar-Dasar Utama

i.         Wawasan 2020

ii.       Dasar Ekonomi Baru (RRJP 1) (1971-1990)

iii.      Dasar Pembangunan Nasional (RRJP 2)   (1991-2000)

iv.      Dasar Wawasan Negara

v.       Dasar Perindustrian Negara

-        Pelan Induk Perindustrian (PIP)

vi.      Dasar Pertanian Negara

vii.    Dasar Penswastaan Negara

viii.   Dasar Persyarikatan Malaysia    

ix.      Dasar Sains dan Teknologi

x.       Dasar Pendidikan Kebangsaan

xi.      Dasar Kebudayaan Kebangsaan

xii.    Dasar Pandang Ke Timur

xiii.   Dasar / Program Pembaharuan & Peningkatan Produktiviti dan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam

 

Dasar-Dasar Lain

i.         Dasar Wanita Negara

ii.       Dasar Pengeluaran Negara

iii.      Dasar Buruh Negara

iv.      Dasar Kependudukan Negara

v.       Dasar Penerapan Islam Dalam Pentadbiran

vi.      Dasar Luar Negara

6

6.

Pengurusan Kewangan

 

Rujukan:

• Buku Q

• Malaysia Kita

• Buku Belanjawan Negara

 

 

i.       Pengurusan Kewangan

Konsep Akauntabiliti

Pekeliling Perbendaharaan

 

ii.      Belanjawan Negara

      Hasil Negara

      Perbelanjaan Pembangunan

      Perbelanjaan Mengurus

-        Sistem Belanjawan

-        Proses Belanjawan

-        Kawalan Peruntukan

 

iii.     Pengurusan Harta Awam

-        Tatacara Pembelian

-        Dasar Pembelian

-        Pengurusan Harta

 

iv.    Sistem Perakaunan

-        Terima

-        Bayaran

-        Panjar

 

10

7.

Pengurusan Am

 

Rujukan:

• Buku

• Malaysia Kita

• Buku-buku Pengurusan Am

 

 

i.       Pengenalan Kepada Pengurusan

-        Perancangan

-        Pelaksanaan

-        Penyelarasan

-        Pengawalan

-        Penilaian

 

ii.      Motivasi

iii.     Komunikasi

iv.    Kepimpinan

2

8.

Sistem Perakaunan Kerajaan

Perakaunan Kerajaan Persekutuan Sistem Perakaunan Sektor Awam

2

9.

Nilai Murni dan Etika dalam Perkhidmatan Awam

“Tonggak Dua Belas” Panduan Etika Perkhidmatan Awam

2

10.

Pengurusan Integriti

Gerakan Pemantapan Keutuhan Pengurusan Kerajaan:

Akta Pencegah Rasuah 1997

Punca, Kesan dan Simptom Rasuah

 

6

5.    SENARAI  SEMAK  ULANGKAJI

6.    SENARAI  SEMAK  SEBELUM  MENGHADIRI  KURSUS  INDUKSI  SSM  DAN  MENDUDUKI  UAK 

 

SELAMAT MAJU JAYA