Artikel:
BAB 20 : MENINGKATKAN TARAF KESIHATAN Pt 2

BAB 20 : MENINGKATKAN TARAF KESIHATAN Pt 2

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

20.73 Dalam tempoh Rancangan, sistem maklumat seluruh negara akan diperkenal untuk merangkaikan kemudahan awam dan swasta bagi membolehkan maklumat yang tepat pada masa, berkualiti dan andal. Sehubungan ini, Pusat Maklumat Kesihatan Negara akan ditubuh bagi memastikan semua maklumat kesihatan dan berkaitan kesihatan diproses secara berpusat. Keutamaan juga akan diberi untuk melaksana perkhidmatan Telekesihatan yang akan membolehkan maklumat saling beroperasi dan dikongsi melalui perkhidmatan Rekod Kesihatan Sepanjang Hayat (LHR) dan Pelan Kesihatan Sepanjang Hayat (LHP). Kemudahan LHR membantu integrasi di kalangan penyedia perkhidmatan kesihatan dan membolehkan penyediaan penjagaan tanpa sempadan dan berterusan. Sementara itu, LHP akan menyediakan maklumat berkaitan pelbagai kejadian yang dijangka dalam kehidupan individu termasuk pencegahan dan pengurusan penyakit. LHR dan LHP akan dilaksanakan sebagai projek perintis di Seberang Perai, Pulau Pinang.

20.74 Perkhidmatan teleperundingan akan diperluaskan bagi membolehkan penyediaan perkhidmatan pakar kepada penduduk luar bandar terutamanya di Sabah dan Sarawak dan seterusnya menyumbang kepada mengoptimum sumber dan menyediakan penjagaan yang lebih berkualiti. Penggunaan ICT dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan primer akan diperluas dengan penambahan liputan projek penjagaan teleprimer kepada lebih banyak daerah. Sistem maklumat menyeluruh akan diperkenal bagi merangkai kemudahan awam dan swasta dan seterusnya membolehkan pemindahan maklumat pesakit antara penyedia perkhidmatan kesihatan bila mana dan di mana perlu bagi membolehkan penyediaan penjagaan kesihatan tanpa sempadan dan berterusan. Pelaksanaan sistem maklumat hospital (HIS) di hospital terpilih akan menambah baik lagi penyampaian penjagaan kesihatan dengan menyedia maklumat pesakit yang tepat dan lengkap dalam talian. Pelaksanaan HIS akan dilakukan secara berfasa dan akan merangkumi semua hospital dan klinik. SURAT

20.75 Pengawasan kesihatan penduduk akan diperkukuh lagi melalui penambahbaikan dan menaik taraf sistem maklumat sedia ada bagi pelbagai program seperti pengawasan penyakit serta pengawalan kualiti makanan dan air. Di samping itu, daftar kebangsaan bagi penyakit khusus seperti HIV/AIDS, kencing manis dan penyakit mental akan diperkukuh ke arah menyedia liputan yang lebih komprehensif. Maklumat daripada daftar tersebut akan menyumbang ke arah pembentukan program yang berkesan dan lebih baik serta meningkatkan penyelidikan dalam bidang tersebut.

Tadbir Urus

20.76 Dalam tempoh Rancangan, tadbir urus yang baik melalui pengawalan teratur ke atas personel, kemudahan, produk dan peralatan penjagaan kesihatan akan memastikan penyediaan penjagaan kesihatan berkualiti dan mampu diperoleh. Sinergi yang lebih luas akan dicapai melalui pengharmonian inisiatif penambahbaikan kualiti yang akan menyumbang ke arah penerapan budaya berkualiti dan profesionalisme di kalangan personel kesihatan di semua peringkat. Lebih banyak hospital digalak untuk memperkenalkan langkah supaya layak memperoleh Pensijilan Akreditasi Hospital. Penekanan juga akan diberi bagi meningkat kualiti penjagaan soft component termasuk menambah baik respons kepada keperluan dan harapan pesakit serta memastikan kecekapan dan kebolehan personel. Petunjuk antarabangsa berasaskan bukti dan langkah menambah baik kualiti akan diguna sebagai penanda aras dalam penentuan kualiti perkhidmatan. Bagi perancangan yang lebih berkesan dan peruntukan sumber yang cekap, usaha akan diambil bagi memastikan pengumpulan maklumat tahunan Akaun Kesihatan Kebangsaan untuk menyedia maklumat mengenai tahap dan arah aliran sumber kewangan yang ada dalam sektor kesihatan.

20.77 Pelaksanaan mekanisme pembiayaan kesihatan akan meningkat lagi akses dan kesaksamaan melalui penyediaan liputan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti tinggi, cekap, bersepadu dan komprehensif kepada penduduk. Dengan demikian, mekanisme tersebut akan menggalakkan fleksibiliti dan kebebasan yang lebih dalam membuat pilihan untuk mendapatkan penjagaan kesihatan daripada kedua-dua sektor swasta dan awam. Di samping itu, Kerajaan akan terus memastikan agar tiada sesiapa pun dinafikan akses kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan.

20.78 Perundangan kesihatan baru dan sedia ada akan diperkenal dan disemak semula bagi mengawal selia dan memantau sektor kesihatan. Akta Peralatan Perubatan akan digubal bagi mengawal selia dan memastikan peralatan yang digunakan adalah berkualiti tinggi, sesuai dan selamat. Di samping itu, pendaftaran wajib salun kecantikan dan kosmetik akan dilaksana untuk melindungi kepentingan pengguna. Penilaian teknologi kesihatan akan terus dijalan sebelum pengenalan perkhidmatan dan teknologi baru seperti saringan untuk dan diagnosis awal ke atas penyakit tertentu, rawatan dan tindakan. Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari akan digubal bagi memastikan amalan yang selamat oleh pengamal T/CM. Pada masa yang sama, program kesedaran dan pendidikan orang awam akan dijalankan bagi memaklumkan pengguna mengenai amalan T/CM yang selamat. Bagi memastikan pematuhan kepada prinsip dan piawai etika penyelidikan bioperubatan dan klinikal terutamanya dalam melindungi maruah, keselamatan dan kesejahteraan pesakit, Lembaga Etika Kebangsaan akan ditubuhkan dalam tempoh Rancangan.

IV : INSTUTUSI PELAKSANA DAN PERUNTUKAN

20.79 Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus menjadi agensi dan penyedia utama dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan dalam negara. Penyediaan perkhidmatan kesihatan akan dilaksana dengan kerjasama kementerian dan agensi lain yang berkaitan serta sektor swasta dan NGO. Dalam tempoh RMKe-9, sejumlah RM10.28 bilion akan diperuntukkan bagi pembangunan sektor kesihatan, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 20-7. Sebahagian besar daripada peruntukan ini akan disediakan bagi pelaksanaan program kesihatan awam termasuk penggalakan kesihatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan pembangunan sumber manusia. Usaha R&D serta menaik taraf dan mengubahsuai kemudahan penjagaan kesihatan sedia ada akan juga diberi penekanan.

Jadual 20-7 : Perbelanjaan & Peruntukan Pembangunan Bagi Perkhidmatan Kesihatan, 2001-2010

V : PENUTUP

20.80 Dalam tempoh RMKe-8, penekanan diberi bagi meningkatkan lagi kualiti hidup. Keutamaan diberi bagi menambah dan menaik taraf kemudahan kesihatan serta memperluas skop penjagaan kesihatan. Dalam tempoh RMKe-9, usaha akan dilaksana bagi memperkukuh perkhidmatan penjagaan kesihatan, meningkat pembangunan sumber manusia dan mengoptimum penggunaan sumber. Penambahbaikan dalam sistem penyampaian akan dilaksana dengan penglibatan yang lebih meluas daripada sektor swasta dan NGO. Di samping usaha yang akan dilaksanakan bagi melindungi penduduk daripada penyakit berjangkit dan tidak berjangkit, tanggungjawab dan kerjasama individu, keluarga dan komuniti dalam pencegahan dan pengawalan penyakit serta pengamalan gaya hidup sihat adalah penting ke arah mencapai kesihatan dan kesejahteraan yang lebih baik.