Artikel:
BAB 04 : MEMPERGIAT SEKTOR PEMBUATAN DAN PERKHIDMATAN BERKAITAN Pt 2

BAB 04 : MEMPERGIAT SEKTOR PEMBUATAN DAN PERKHIDMATAN BERKAITAN Pt 2

EKS yang Didorong oleh Inovasi

4.65 Tumpuan strategi adalah untuk mewujudkan EKS yang berprestasi tinggi dan berdaya tahan serta dilengkapi keupayaan teknikal dan inovasi yang kukuh di samping mempunyai kemahiran pengurusan dan perniagaan bagi mengambil peluang daripada pewujudan pekerjaan baru dan peningkatan akses kepada pasaran. Strategi ini bertujuan untuk memperkukuh kemampuan dan keupayaan EKS tempatan dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berinovasi dan berkualiti pada kos yang berdaya saing dan disepadukan ke dalam rantaian bekalan antarabangsa.

4.66 Rangkaian di kalangan dan antara firma dengan EKS serta dengan syarikat besar tempatan termasuk GLC dan syarikat asing akan diperkukuh lagi bagi membolehkan EKS lebih berdaya saing, berinovasi dan menjadi pembekal secara berterusan dalam jaringan penyumberan luar global dan seterusnya membantu mereka menceburi pasaran eksport yang baru. Sehubungan ini, program sedia ada akan dipergiat dan program baru akan dimulakan bagi membangunkan lagi kemahiran profesional dan pengurusan tertinggi di kalangan EKS. Langkah tersebut bertujuan mengantarabangsakan operasi dan perniagaan yang seterusnya akan menambah nilai produk dan perkhidmatan serta menjana peluang pasaran baru kepada EKS.

4.67 Satu lagi strategi adalah menyediakan landasan bagi perusahaan baru mula dan inkubator yang akan mewujudkan sekumpulan usahawan baru didorong oleh inovasi yang berupaya mencambah perniagaan dan perkhidmatan baru. Bagi tujuan tersebut, Kerajaan akan menggalak penubuhan inkubator teknologi bertujuan memupuk firma dan usahawan baru serta meningkatkan keupayaan inovasi dan perkhidmatan berkaitan.

4.68 Usaha akan diambil untuk membantu EKS membangunkan lagi kemahiran teknikal terutamanya dalam menjana inovasi dan melahirkan nilai ekonomi daripada aplikasi pengetahuan. Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC) bersama-sama agensi lain dan sektor swasta akan mengkaji semula program latihan dan perantisan yang sedang dilaksanakan dan merangka program baru untuk merangkumi rancangan dan strategi pengurusan pengetahuan serta aplikasi dan amalan berasaskan pengetahuan di kalangan EKS.

4.69 Program keusahawanan yang sedang dilaksanakan termasuk khidmat nasihat dan bimbingan akan diperluas bagi melengkapkan EKS dengan kaedah dan amalan pengurusan dan perniagaan baru dan yang ditambah baik dalam aspek pengeluaran, peningkatan kualiti, pemasaran dan pengedaran bagi meningkatkan tahap produktiviti, kecekapan dan keuntungan. Skim baru termasuk peningkatan automasi, bimbingan perniagaan serta penyediaan kemahiran teknikal untuk membantu EKS membangun, mengkomersil dan memasarkan idea inovatif juga akan dilaksanakan.

4.70 Inisiatif pembiayaan akan ditambah bagi menyokong pembangunan EKS. Bagi melengkapkan usaha bank perdagangan serta institusi kewangan pembangunan, Bank SME akan merangka pendekatan baru dan menyediakan pakej bantuan yang lebih bersepadu kepada EKS meliputi bantuan kewangan, termasuk pembiayaan berasaskan aliran tunai dan perkhidmatan sokongan perniagaan yang berkaitan. Di samping itu, modal teroka yang ditambah akan disediakan bagi membiayai syarikat teknologi yang baru mula terutamanya bagi menggalakkan pengkomersilan penemuan penyelidikan yang berpotensi dan percambahan produk dan perkhidmatan berinovasi.

4.71 Dari segi penyelarasan institusi, Majlis Pembangunan EKS Kebangsaan menyediakan rangka kerja strategik bagi usaha pembangunan EKS yang lebih bertumpu dan selaras di kalangan pelbagai agensi. Penekanan akan diselarikan ke arah memperkukuh infrastruktur kewangan dan bukan kewangan yang diperlukan termasuk peningkatan kemahiran serta akses kepada pembiayaan.

4.72 Kerajaan akan terus menyediakan tapak perindustrian pada kadar yang lebih berdaya saing kepada EKS. Dalam tempoh RMKe-9, sejumlah RM927.5 juta akan disediakan sebagai pinjaman mudah kepada perbadanan kemajuan ekonomi negeri dan lembaga kemajuan wilayah untuk membangunkan tapak perindustrian dan taman EKS khas termasuk pusat pertanian dan pusat halal. Di samping itu, peruntukan sejumlah RM833 juta akan disediakan bagi membina premis perniagaan dan penyediaan ruang pejabat di lokasi yang strategik.

4.73 Pembangunan industri luar bandar akan terus menjadi wahana penting ke arah meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk luar bandar. Tumpuan akan diberi untuk menyediakan program yang mempunyai asas yang lebih luas dengan penekanan kepada penambahan peluang pekerjaan serta peningkatan penggunaan infrastruktur sedia ada dan baru. Usaha akan diambil bagi meningkatkan lagi penyediaan infrastruktur dan kemudahan asas. Langkah juga akan ditujukan ke arah penyediaan program pembangunan yang lebih bersepadu bagi usahawan yang berpotensi termasuk pemasaran dan pengedaran serta peningkatan keupayaan pengurusan perniagaan.

Penggalakan Pelaburan Seberang Sempadan

4.74 Dengan meningkatnya globalisasi dan hubungan serantau, lebih ramai usahawan Malaysia melabur di seberang laut seperti di China, India, Timur Tengah dan beberapa negara Afrika serta negara ASEAN. Aliran bersih pelaburan langsung Malaysia di luar negara meningkat daripada RM7.7 bilion pada tahun 2000 kepada RM11.4 bilion pada tahun 2005 terutama dalam sektor perladangan, minyak dan gas, telekomunikasi, pembinaan dan MRS. Antara faktor yang mendorong pelaburan ke luar negara termasuk peningkatan persaingan domestik, kematangan pasaran tempatan dan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi di luar negara.

4.75 Dalam tempoh RMKe-9, lebih banyak syarikat Malaysia dijangka memanfaatkan peluang pelaburan yang wujud hasil daripada perjanjian serantau dan pelbagai perjanjian perdagangan dua hala FTA serta arah aliran global penyumberan luar. Kerajaan akan terus menggalak dan menyokong pelaburan Malaysia ke luar negara yang akan memanfaatkan ekonomi negara. Usaha ini termasuk mendapat akses kepada pasaran baru dan yang lebih besar, mengekalkan bahagian pasaran, memperoleh input bahan mentah dan komponen untuk pertumbuhan industri tempatan serta mempelbagai aktiviti ke dalam perniagaan bukan tradisional. Berdasarkan peningkatan trend pelaburan seberang sempadan oleh rakyat Malaysia, sokongan institusi yang kuat amat penting untuk menyokong aliran keluar pelaburan negara yang akan memarakkan lagi pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan ini, Bahagian Pelaburan Seberang Sempadan di MIDA akan diperluas untuk meneraju penggalakan dan penyelarasan pelaburan seberang sempadan dalam sektor pembuatan dan MRS.

Pembangunan Sumber Manusia Mahir

4.76 Dalam tempoh Rancangan, guna tenaga dalam sektor pembuatan disasar berkembang pada kadar purata 2.8 peratus setahun, seperti ditunjukkan dalam Jadual 4-5. Produktiviti tenaga kerja yang diukur berdasarkan nilai ditambah setiap pekerja dijangka meningkat pada kadar purata 3.8 peratus setahun yang sebahagian besarnya hasil daripada penggunaan meluas teknologi yang berintensif pengetahuan dan penjimatan buruh serta program penambahbaikan kualiti. Guna tenaga dalam industri berasaskan sumber dijangka berkembang pada kadar purata 3.7 peratus setahun dan mewujudkan 279,700 pekerjaan baru. Pertumbuhan ini termasuk peluang pekerjaan yang diwujudkan dalam industri kimia, pemprosesan makanan serta keluaran getah. Sebahagian besar daripada guna tenaga yang diwujudkan dalam industri pemprosesan makanan adalah berikutan penekanan baru terhadap sektor pertanian dan industri berasaskan pertanian serta syarikat sampingan yang dijangka dicetuskan oleh bioteknologi pertanian. Industri pemprosesan getah dan keluaran getah dijangka mengekalkan kedudukannya sebagai pengeluar utama pasaran global untuk keluaran lateks berserta peningkatan bahagiannya dalam pasaran barangan getah untuk kegunaan industri dijangka mencatat guna tenaga pada kadar 3.3 peratus setahun.

Jadual 4-5 : Guna Tenaga Dalam Sektor Pembuatan Mengikut Industri, 2000-20104.77 Guna tenaga dalam industri bukan berasaskan sumber diunjur berkembang pada kadar purata 2.0 peratus setahun dan mewujudkan 170,000 pekerjaan baru. Industri bukan berasaskan sumber yang diramal mencatat pewujudan guna tenaga bersih adalah industri logam asas dan keluaran logam, peralatan pengangkutan, keluaran E&E dan M&K. Permintaan terhadap jurutera pengeluaran, jurutera acuan dan bingkai, ahli kaji logam serta sumber manusia teknikal yang mahir dalam teknologi robotik dan alat pengesan, bahan termaju, nanoteknologi dan mekatronik dijangka meningkat.

4.78 Kemasukan ke dalam bidang perindustrian baru dan baru muncul memerlukan peningkatan dalam set kemahiran dan kepakaran teknikal yang sedia ada. Latihan berkualiti akan diberi penekanan di pelbagai institusi pengajian dan pusat pembangunan kemahiran bagi memastikan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran kekal relevan untuk memenuhi keperluan pasaran bagi menghadapi persekitaran persaingan yang semakin sengit. Antara lain, program pembangunan sumber manusia dalam bidang sains dan teknologi akan disasar ke arah membangunkan kumpulan teras ahli sains penyelidik dan jurutera penyelidik bagi memenuhi keperluan pembangunan perindustrian, khususnya dalam bidang teknologi utama.

IV : INSTITUSI PELAKSANA DAN PERUNTUKAN

4.79 Dari segi institusi pelaksana untuk pembangunan sektor perindustrian, MITI akan terus menjadi agensi peneraju utama memacu pengembangan aktiviti pembuatan dan perkhidmatan berkaitan. Usaha ini akan disokong oleh kementerian dan agensi utama yang lain, termasuk Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MIDA, MATRADE dan SMIDEC. Semua agensi tersebut akan menerajui program khusus seperti mempergiat penyertaan Bumiputera dalam perdagangan dan perindustrian, mempercepat pembangunan industri baru dalam bidang bioteknologi dan ICT, menyelaras dan mempromosi aktiviti pelaburan dan pemasaran serta membangunkan EKS yang didorong oleh inovasi.

4.80 Peruntukan pembangunan untuk menyokong sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan dalam tempoh RMKe-9 adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 4-6. Tumpuan adalah untuk mempercepat pembangunan teknologi

Jadual 4-6 : Perbelanjaan & Peruntukan Pembangunan bagi Sektor Pembuatan & Perkhidmatan Berkaitan, 2001-2010perindustrian, menaik taraf infrastruktur perindustrian dan menggalak pembangunan kemahiran lanjutan. Program sokongan bagi memperkukuh EKS khususnya, termasuk latihan teknikal dan perantisan, pemasaran dan promosi serta penyediaan khidmat bimbingan seperti pembangunan perniagaan dan perundingan.

V : PENUTUP

4.81 RMKe-8 telah menyediakan asas yang kukuh bagi sektor pembuatan untuk terus menyumbang kepada industri yang mempunyai nilai ditambah tinggi dan berasaskan pengetahuan serta menggalak pertumbuhan ekonomi. Bagi merangsang transformasi yang sedang berlaku dalam sektor pembuatan dengan lebih rancak serta mengekalkan daya saingnya, RMKe-9 akan menyediakan satu persekitaran yang bertenaga dan membantu FDI dan pelaburan tempatan untuk menggerakkan sektor pembuatan ke atas dan disepanjang rantaian nilai. Cabaran seterusnya adalah untuk mengukuh dan membangunkan kelompok industri baru dan yang baru muncul serta menjana lebih banyak peluang pelaburan, pendapatan dan pekerjaan. Bagi memperluas dan mendalamkan sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan pada masa akan datang, Kerajaan akan terus membantu sektor swasta dengan menyediakan pelbagai khidmat sokongan termasuk penyediaan pembiayaan dan insentif khusus. Usaha ini bertujuan meningkatkan kapasiti R&D, kompetensi teras teknikal dan pengurusan serta pembangunan IP untuk pengembangan produk bernilai tinggi dan jenama yang mempunyai potensi eksport. Teras penting dalam program perindustrian adalah pembangunan sektor EKS yang berdaya saing, inovatif dan kukuh dari segi teknologi. Turut penting adalah bagi firma tempatan untuk beroperasi dalam struktur global dan serantau untuk membangunkan integrasi ekonomi dan perkongsian strategik dengan perniagaan antarabangsa serta mengekalkan pertumbuhan dan daya saing sektor perindustrian.