Artikel:
BAB 04 : MEMPERGIAT SEKTOR PEMBUATAN DAN PERKHIDMATAN BERKAITAN

BAB 04 : MEMPERGIAT SEKTOR PEMBUATAN DAN PERKHIDMATAN BERKAITAN

I : PENDAHULUAN

4.01 Transformasi sektor pembuatan dan pengekalan daya saingnya terus menjadi antara faktor utama yang menentukan kepesatan aktiviti ekonomi negara. Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8), sektor pembuatan terus memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan pengeluaran, eksport dan pewujudan pekerjaan sungguhpun ekonomi dunia mengalami kelembapan pada awal tempoh Rancangan dan meningkatnya persaingan di peringkat antarabangsa. Penambahbaikan dasar dan inisiatif yang berterusan telah memperkukuh lagi sektor tersebut bagi menghadapi persaingan dan integrasi yang lebih hebat dalam ekonomi dunia. Inisiatif tersebut telah menyumbang ke arah penyediaan persekitaran pelaburan yang lebih kondusif kepada pelaburan asing dan tempatan termasuk enterpris kecil dan sederhana (EKS).

4.02 Bagi tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9), matlamat utama adalah untuk mempertingkatkan sektor pembuatan ke arah aktiviti yang mempunyai nilai ditambah lebih tinggi dan meningkatkan keupayaan dalam penyediaan perkhidmatan berkaitan pembuatan untuk menghadapi persekitaran global yang lebih mencabar dan berdaya saing. Tumpuan akan diberikan terhadap pembentukan aktiviti perniagaan dan perkhidmatan sokongan terutamanya EKS menjadi entiti yang berintensif pengetahuan dan boleh mencipta nilai yang kukuh. Usaha mempromosi strategi yang didorong oleh teknologi dan inovasi akan diberi lebih keutamaan. Penekanan yang lebih akan diberi untuk menggalakkan pelaburan dalam bidang pertumbuhan baru serta meningkatkan keupayaan dan kemampuan inovasi untuk memperkukuh produktiviti dan daya saing. Tidak kurang penting juga ialah usaha menggalakkan integrasi perindustrian dan kerjasama yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa yang akan digalakkan untuk menikmati manfaat daripada pengagihan pengeluaran dan rangkaian perkhidmatan dunia yang semakin meningkat.

II : KEMAJUAN 2001-2005

Prestasi Mengikut Industri

4.03 Sektor pembuatan mencatat pertumbuhan pada kadar purata 4.1 peratus setahun dalam tempoh RMKe-8. Prestasi tersebut dicapai walaupun sektor pembuatan mengalami penguncupan sebanyak 5.9 peratus pada tahun 2001 dan kemerosotan industri elektrik dan elektronik (E&E). Sektor pembuatan menyumbang sebanyak 31.4 peratus kepada keluaran dalam negeri kasar (KDNK), 80.5 peratus kepada jumlah eksport dan 28.7 peratus kepada jumlah guna tenaga pada tahun 2005, seperti ditunjukkan dalam Jadual 4-1.

Jadual 4-1 : Petunjuk Utama Sektor Pembuatan, 2000-20104.04 Industri berasaskan sumber mencatat pertumbuhan pada kadar purata 5.0 peratus setahun berbanding industri bukan berasaskan sumber pada kadar 3.3 peratus, seperti ditunjukkan dalam Jadual 4-2. Penyumbang kepada pertumbuhan industri berasaskan sumber adalah daripada pemprosesan getah dan keluaran getah iaitu pada kadar purata 9.7 peratus setahun, diikuti oleh industri kimia termasuk baja dan keluaran plastik pada kadar 8.3 peratus dan minyak dan lemak sayuran dan haiwan pada kadar 7.6 peratus. Penyumbang utama kepada pertumbuhan industri bukan berasaskan sumber pula adalah sektor kecil kelengkapan pengangkutan yang berkembang pada kadar 7.5 peratus setahun diikuti oleh keluaran logam pada kadar 7.1 peratus.

4.05 Dari segi sumbangan kepada jumlah nilai ditambah sektor pembuatan, industri bukan berasaskan sumber mengekalkan bahagian yang lebih besar sebanyak 54.2 peratus, dengan industri elektronik menyumbang sebanyak 28.0 peratus. Walaupun mengalami pertumbuhan negatif pada kadar 24.8 peratus pada tahun 2001, namun industri elektronik mencatat pertumbuhan pada kadar purata 3.0 peratus setahun dalam tempoh Rancangan. Pencapaian tersebut terutamanya adalah berikutan permintaan yang berterusan terhadap barangan semikonduktor dan komponen elektrik yang lain khususnya daripada Amerika Syarikat (AS) dan negara Asia Pasifik.

Jadual 4-2 : Nilai Ditambah Sektor Pembuatan, 2000-20104.06 Perubahan struktur dalam industri E&E menunjukkan aliran memberangsangkan ke arah projek yang mempunyai nilai ditambah dan berteknologi tinggi serta menggunakan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Nisbah pelaburan modal bagi setiap pekerja meningkat daripada RM235,989 pada tahun 2001 kepada RM291,519 pada tahun 2005, manakala nisbah pengurusan, teknikal dan penyeliaan meningkat daripada 20.2 peratus kepada 25.3 peratus dalam tempoh yang sama.

4.07 Subsektor kecil kelengkapan pengangkutan, dengan sebahagian besar pertumbuhan dijana daripada industri automotif meningkatkan sumbangannya kepada jumlah nilai ditambah sektor pembuatan daripada 11.0 peratus pada tahun 2000 kepada 12.9 peratus pada tahun 2005. Jumlah kapasiti pengeluaran bagi pemasangan kenderaan bermotor meningkat pada kadar 55.0 peratus daripada 572,000 unit pada tahun 2000 kepada 891,000 unit pada tahun 2005. Kemajuan yang sama turut dicapai dalam industri komponen dan alat ganti automotif dengan peningkatan bilangan syarikat Malaysia yang mengambil bahagian dalam rantaian bekalan tempatan dan global. Industri keluaran logam berkembang pada kadar purata 7.1 peratus setahun dalam tempoh Rancangan dan mengekalkan sumbangannya kepada jumlah nilai ditambah sektor pembuatan sebanyak 4.9 peratus.

Eksport Barangan Pembuatan

4.08 Eksport barangan pembuatan berkembang pada kadar purata 6.2 peratus setahun walaupun berlaku kemerosotan dalam industri elektronik. Bahagiannya kepada jumlah eksport kasar masih kekal melebihi 80.0 peratus. Dari segi pertumbuhan, eksport keluaran berasaskan sumber berkembang pada kadar yang jauh lebih tinggi iaitu 11.8 peratus setahun berbanding dengan eksport bukan berasaskan sumber, yang berkembang pada kadar purata 4.7 peratus, seperti ditunjukkan dalam Jadual 4-3. Pertumbuhan yang lebih tinggi dalam eksport keluaran berasaskan sumber menunjukkan kepelbagaian dan pengembangan yang berterusan dalam asas eksport negara serta permintaan luaran yang meningkat. Dari segi sumbangan, keluaran E&E mengekalkan kedudukannya sebagai penyumbang terbesar kepada jumlah eksport sektor pembuatan.

4.09 Pasaran utama bagi eksport barangan pembuatan adalah daripada Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), diikuti oleh AS, Kesatuan Eropah (EU), Jepun, Hong Kong dan Republik Rakyat China (China),

Jadual 4-3 : Eksport Barangan Pembuatan, 2000-2010seperti ditunjukkan dalam Carta 4-1. Eksport utama termasuk keluaran E&E, kimia dan keluaran kimia serta mesin, perkakasan dan alat ganti. Kepelbagaian yang bertambah dalam pasaran eksport Malaysia ditunjukkan oleh pengembangan eksport ke negara China, Asia Barat, Asia Selatan serta ke pasaran baru di Amerika Tengah, Amerika Latin dan Eropah Timur.

Carta 4-1 : Destinasi Eksport Utama Barangan Pembuatan, 2000-20054.10 Menyedari kepentingan penjenamaan dalam pemasaran serta penerimaan barangan oleh pengguna di pasaran eksport utama, bantuan telah disediakan bagi membangun dan mempromosi jenama Malaysia. Bantuan ini termasuk pemberian geran bagi pembangunan jenama serta potongan cukai dua kali bagi perbelanjaan yang melibatkan promosi jenama Malaysia di luar negara. Dana berjumlah RM200 juta telah ditubuhkan di bawah Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) untuk menyediakan geran setara bagi tujuan pembangunan dan peningkatan jenama tempatan bagi pasaran luar negara.

Pelaburan Dalam Sektor Pembuatan

4.11 Sejumlah 4,812 projek pembuatan bernilai RM132.6 bilion telah diluluskan, seperti ditunjukkan dalam Jadual 4-4. Projek baru bernilai RM82.4 bilion atau 62.0 peratus daripada jumlah pelaburan, dan selebihnya untuk pembesaran dan pelbagaian projek sedia ada. Industri bukan berasaskan sumber, terutamanya E&E terus menarik pelaburan yang tinggi, diikuti oleh pembuatan logam asas dan kelengkapan pengangkutan. Kira-kira 72.0 peratus projek yang diluluskan telah memulakan pengeluaran, manakala 25.0 peratus lagi berada dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Sumber utama pelaburan asing adalah dari negara AS, Jerman dan Jepun.

4.12 Dalam tempoh Rancangan, beberapa langkah dasar dan insentif telah diperkenalkan untuk meningkatkan iklim perniagaan dan pelaburan. Langkah ini termasuk kelonggaran syarat ekuiti dalam sektor pembuatan dengan syarikat asing dibenarkan memegang 100 peratus ekuiti dalam projek baru serta untuk pembesaran dan pelbagaian projek. Kerajaan juga meliberalisasi dasar ke atas pengambilan pegawai dagang dan memperkenal insentif prapakej yang khusus untuk menarik projek berkualiti dalam bidang yang strategik.

4.13 Perkhidmatan berkaitan pembuatan (MRS) telah digalakkan untuk memudahkan perkembangan aktiviti sokongan yang penting dalam sektor pembuatan. Berdasarkan infostruktur dan infrastruktur negara yang teguh serta guna tenaga yang berpendidikan tinggi dan berkebolehan menguasai pelbagai bahasa, banyak syarikat asing besar dan multinasional (MNC) mendapati Malaysia adalah lokasi yang menarik untuk menempatkan pusat serantau bagi menjalankan aktiviti perkhidmatan dan sokongan perniagaan mereka. Dalam tempoh Rancangan, sejumlah 1,052 permohonan penubuhan pusat serantau telah diluluskan merangkumi 67 Ibu Pejabat Operasi (OHQ), 182 Pusat Perolehan Antarabangsa (IPC), 29 Pusat Pengedaran Serantau (RDC), 579 Pejabat Perwakilan dan 195 Pejabat Serantau (RO).

4.14 Sektor perbankan kekal sebagai sumber dana penting kepada sektor pembuatan dengan mencatat 10.3 peratus jumlah pinjaman yang diluluskan daripada institusi perbankan dan kewangan dalam tempoh Rancangan. Pinjaman disalurkan terutamanya kepada industri kayu dan keluaran kayu, keluaran besi dan keluli, perkakasan mesin elektrik serta pemprosesan makanan, minuman dan tembakau.

Guna Tenaga Dalam Sektor Pembuatan

4.15 Sektor pembuatan menyumbang kira-kira satu pertiga daripada jumlah guna tenaga dan 27.6 peratus daripada jumlah pekerjaan yang diwujudkan dalam tempoh Rancangan. Jumlah guna tenaga dalam sektor pembuatan berkembang pada kadar purata 4.1 peratus setahun, meningkat daripada 2.6 juta pada tahun 2000 kepada 3.1 juta pada tahun 2005, seperti ditunjukkan dalam Jadual 4-5. Guna tenaga dalam industri bukan berasaskan sumber berkembang pada kadar 4.3 peratus setahun, mewujudkan 308,900 pekerjaan baru berbanding industri berasaskan sumber yang berkembang pada kadar 3.7 peratus, mewujudkan 237,100 pekerjaan baru. Pewujudan guna tenaga dalam industri bukan berasaskan sumber terutamanya disumbang oleh perkembangan industri E&E, kelengkapan pengangkutan serta industri logam asas dan keluaran logam.

4.16 Perubahan yang sedang berlaku dalam sektor pembuatan ke arah industri yang mempunyai nilai ditambah tinggi dan berintensif pengetahuan telah meningkatkan permintaan terhadap guna tenaga yang mempunyai kelayakan tertiari serta latihan vokasional dan teknikal. Dari segi penawaran, pelbagai institusi latihan, vokasional dan pendidikan telah meningkatkan keupayaan mereka. Pusat pembangunan kemahiran (PPK) negeri dan pusat latihan kemahiran belia serta institusi kemahiran tinggi telah menyediakan kursus peningkatan kemahiran teknikal di peringkat asas, pertengahan dan lanjutan. PPK telah mengadakan kerjasama yang rapat dengan politeknik serta sektor swasta bagi memastikan kesesuaian dan kebolehpasaran set kemahiran yang diperlukan.

Pembangunan Enterpris Kecil dan Sederhana

4.17 RMKe-8 memberi penekanan terhadap kepentingan EKS untuk meningkatkan kedinamikan dan daya saing sektor pembuatan. Berasaskan Banci Pertubuhan dan Enterpris 2005, jumlah EKS yang berdaftar adalah sebanyak 33,113 yang menyumbang 29.0 peratus kepada jumlah keluaran sektor pembuatan, 31.0 peratus kepada nilai ditambah dan 44.0 peratus kepada jumlah guna tenaga. Sungguhpun prestasi keseluruhannya meningkat, namun masih terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian seperti akses kepada pasaran eksport, kekurangan keupayaan teknologi dan tahap rendah guna pakai teknologi boleh upaya.

4.18 Perhatian yang sewajarnya telah diberi kepada penyediaan kemudahan dan infrastruktur industri bagi memudahkan pengembangan aktiviti EKS. Sejumlah RM652.2 juta telah disediakan untuk penubuhan dan pembesaran taman perindustrian EKS merangkumi unit kilang dan kemudahan inkubator di lokasi utama seluruh negara.

4.19 Pelbagai program telah dilaksana bagi membangunkan usahawan Bumiputera sebagai sebahagian daripada usaha untuk mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya maju dan berdaya saing. Agensi Kerajaan dan beberapa syarikat berkaitan kerajaan (GLC) melalui program vendor mereka telah membantu dalam pembangunan industri sokongan dan sampingan yang menyumbang kepada pembangunan PKS Bumiputera yang berkebolehan dan berdaya saing. Dalam tempoh Rancangan, syarikat peneraju termasuk Perusahaan Otomobil Nasional Berhad (PROTON), Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan beberapa MNC telah mewujudkan lebih daripada 200 syarikat vendor lapisan pertama yang terlibat dalam sektor pembuatan dan aktiviti berkaitan.

4.20 Beberapa program latihan kepada EKS telah dilaksana untuk menambah baik perancangan sumber, keupayaan pengurusan, pengurusan kewangan, pembangunan sumber manusia serta meningkatkan kemahiran pemasaran dan teknikal. Pelbagai geran dan skim pinjaman disediakan untuk perancangan perniagaan, peningkatan keluaran dan kualiti, pemasaran dan promosi serta mengguna pakai proses teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

4.21 Bagi memastikan dana yang mencukupi disediakan kepada EKS, Kerajaan telah memperbesar tabung yang meliputi pinjaman mudah dan geran bagi membantu penubuhan perniagaan baru dan peningkatan perniagaan sedia ada. Di samping itu, Bank SME telah ditubuhkan pada tahun 2005 untuk menyediakan pakej pembiayaan yang komprehensif bagi memenuhi pelbagai keperluan kewangan EKS. Dari segi modal teroka, Pengurusan Modal Teroka Malaysia Bhd. (MAVCAP) dan Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) terus menyediakan skim pembiayaan awal kepada syarikat dalam peringkat permulaan yang berpotensi dan terlibat dengan aktiviti berteknologi tinggi.

Teknologi Perindustrian dan R&D

4.22 Penyelidikan dan pembangunan (R&D) terus menjadi penyumbang penting ke arah perindustrian yang berinovasi dan berdaya saing. Pelbagai skim pembiayaan untuk inisiatif R&D telah disediakan oleh sektor awam dan swasta dalam bidang seperti pembuatan termaju, bahan termaju, bioteknologi, teknologi alam sekitar, elektronik, ICT dan fotonik. Lebih daripada RM830 juta telah dibelanjakan di bawah Penumpuan Penyelidikan Dalam Bidang-bidang Keutamaan (IRPA) bagi penglibatan sektor awam secara langsung dalam R&D manakala sejumlah RM430 juta telah disediakan untuk meningkatkan usaha R&D sektor swasta melalui Skim Geran R&D Industri (IGS), Skim Geran R&D Koridor Raya Multimedia (MGS) dan Skim Geran Aplikasi Demonstrator (DAGS). Sebagai tambahan kepada Tabung Pengkomersilan Penyelidikan dan Pembangunan (CRDF), potongan cukai dua kali untuk R&D serta insentif khas kepada penyelidik dan syarikat untuk mengkomersilkan penemuan R&D juga diperkenalkan.

III : PROSPEK 2006-2010

4.23 Tempoh RMKe-9 akan lebih mencabar kepada proses pembangunan perindustrian dalam menghadapi persekitaran ekonomi dunia yang semakin global dan berdaya saing. Selaras dengan ini, trend di kalangan syarikat utama dunia adalah lebih bertumpu untuk bergabung dalam industri yang mempunyai daya pertumbuhan dan berteknologi tinggi, khususnya industri automotif, bioteknologi dan E&E. Penggabungan industri yang kian meningkat dan persekitaran global yang lebih dinamik akan terus mencetuskan persaingan yang lebih sengit bagi peluang pelaburan di seluruh dunia. Oleh itu, syarikat Malaysia juga perlu mengenal pasti serta membangunkan keluaran dan perkhidmatan terpilih untuk pasaran khusus. Antara lain, industri Malaysia perlu menjalin dan memperkukuh persepaduan strategik dengan rakan kongsi asing termasuk menerusi usaha sama, penggabungan dan perolehan aktiviti perindustrian dan perkhidmatan berkaitan yang dikenal pasti mempunyai nilai ditambah dan berteknologi tinggi. Usaha ini akan menyediakan landasan yang lebih luas bagi industri Malaysia untuk menjana rangkaian dalaman dan antara sektor yang lebih luas serta menyertai rangkaian pengeluaran, pelaburan dan perkhidmatan serantau dan global.

Prospek Pertumbuhan Sektor Pembuatan

4.24 Dalam tempoh RMKe-9, tumpuan utama adalah untuk memastikan sektor pembuatan berkembang pesat dan mampan serta berdaya saing. Sektor pembuatan disasarkan berkembang pada kadar purata 6.7 peratus setahun. Pemangkin pertumbuhan dan pelaburan sektor tersebut sebahagian besarnya dijangka disumbangkan oleh industri yang didorong oleh teknologi dan inovasi yang akan menghasilkan peluang peningkatan eksport, pendapatan dan pekerjaan yang lebih besar.

4.25 Dengan kadar pertumbuhan yang secara relatifnya lebih tinggi, bahagian sektor pembuatan dalam KDNK diunjurkan meningkat daripada 30.8 peratus dalam RMKe-8 kepada 31.8 peratus dalam RMKe-9. Peningkatan ini memerlukan pelaburan yang besar dalam aktiviti sektor pembuatan yang baru dan baru muncul serta MRS. Selain usaha menarik pelaburan asing, pertumbuhan pelaburan swasta tempatan perlu juga dipercepat. Sektor swasta dan GLC khususnya akan digalak untuk mengambil peluang pelaburan baru, membina keupayaan tempatan dalam menggunakan teknologi termaju serta membangunkan keluaran dan perkhidmatan terpilih yang akan menjana permintaan baru dan mengembangkan pasaran.

4.26 Memandangkan meningkatnya peluang daripada perdagangan dan pelaburan antara wilayah serantau berikutan daripada liberalisasi serantau dan global, galakan pelaburan asing akan terus diberi keutamaan. Sehubungan ini, usaha penggalakan akan dipergiat bagi memanfaatkan prestasi baik yang telah dicapai oleh Malaysia dalam pengurusan makroekonomi, infrastruktur termaju dan persekitaran pelaburan asing yang menggalakkan bagi menarik pelaburan yang lebih berkualiti terutamanya dalam industri berasaskan pengetahuan dan berintensif teknologi.

4.27 Teras dasar RMKe-9 adalah untuk menggiatkan pembangunan industri berasaskan sumber bertujuan mengoptimum dan menambah nilai kepada penggunaan sumber asli negara. Pengembangan aktiviti hiliran seterusnya yang merangkumi keluaran petrokimia, pulpa dan kertas, getah, kayu dan minyak sawit serta industri makanan, akan menyumbang ke arah pembuatan keluaran yang mempunyai nilai ditambah lebih tinggi serta menggalakkan rangkaian yang lebih luas antara industri dan antara sektor.

4.28 Pertumbuhan sektor pembuatan akan terus diterajui oleh eksport dengan eksport barangan pembuatan dijangka berkembang pada kadar 9.3 peratus setahun dalam tempoh Rancangan. Bahagian eksport barangan pembuatan
kepada jumlah eksport dijangka berkembang daripada 80.5 peratus pada tahun 2005 kepada 83.4 peratus pada tahun 2010. Bahagian eksport keluaran berasaskan sumber dijangka terus meningkat terutamanya dengan pembaharuan tumpuan kepada pembangunan industri berasaskan pertanian berikutan penggunaan teknologi baru dalam bioteknologi serta pembangunan keluaran baru daripada pengeluaran produk dan perkhidmatan halal. Keluaran bukan berasaskan sumber akan terus menerajui eksport keseluruhan barangan pembuatan, khususnya keluaran E&E.

4.29 Selaras dengan perubahan dalam pembangunan global dan serantau serta penyusunan semula industri tempatan yang sedang dilaksana, Pelan Induk Perindustrian Ketiga (IMP3) akan menyediakan rangka kerja pembangunan sektor pembuatan yang menyeluruh dan rancangan terperinci bagi subsektor untuk tempoh 2006-2020. Sehubungan ini, teras dasar RMKe-9 bagi mempercepatkan pembangunan perindustrian dan mengekalkan daya saing akan meliputi:

a) memperkukuh integrasi strategik dengan ekonomi global terutamanya melalui kerjasama antarabangsa dalam industri yang mempunyai nilai ditambah dan berteknologi tinggi;

b) menggalak sumber baru bagi pertumbuhan perindustrian dan pewujudan kekayaan;

c) membangunkan industri perkhidmatan berkaitan yang cekap dan berdaya saing bagi meningkatkan prestasi sektor pembuatan;

d) menyediakan insentif yang lebih bertumpu kepada industri yang mempunyai nilai ditambah tinggi;

e) meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor pembuatan;

f) membangunkan EKS yang didorong oleh inovasi untuk bersaing dalam pasaran global;

g) menggalakkan pelaburan seberang sempadan bagi mendapat manfaat daripada peningkatan pengagihan aktiviti pengeluaran dan pemasaran di peringkat global; dan

h) meningkatkan penawaran dan kualiti sumber manusia mahir yang diperlukan untuk peningkatan teknologi dan perindustrian.

Memperkukuh Integrasi Strategik dengan Ekonomi Global

4.30 Dalam tempoh RMKe-9, Malaysia akan mengambil langkah memperkukuh kedudukannya sebagai negara perdagangan di peringkat global serta meningkatkan tahap daya saing sektor pembuatannya. Sehubungan ini, usaha akan diambil untuk memperluaskan skop dan liputan hubungan serantau seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan perjanjian perkongsian ekonomi (EPA) bagi memastikan akses kepada peluang pasaran, perdagangan dan pelaburan yang lebih luas. Aktiviti pelaburan seberang sempadan dan antara rantau semakin rancak terutamanya berikutan meningkatnya persaingan dan integrasi jaringan pengeluaran dan pemasaran global. Sehubungan ini, syarikat Malaysia juga perlu sentiasa proaktif dan mencari peluang pelaburan baru di dalam dan di luar negara. Tumpuan perlu diberikan kepada pembangunan soft infrastructure termasuk meningkatkan kualiti modal insan, keupayaan R&D serta sistem pengurusan.

4.31 Dalam persekitaran global yang pesat berubah dan meningkatnya arah aliran pakatan dan jaringan strategik di kalangan sebilangan syarikat antarabangsa, pelabur Malaysia perlu membentuk usaha sama yang lebih luas dengan rakan kongsi asing serta meneroka sendiri bidang pertumbuhan yang disasarkan sama ada di dalam atau pun di luar negara. Usaha ini akan membolehkan syarikat Malaysia menjadi sebahagian penting daripada rantaian ekonomi antarabangsa dan mengeluarkan barangan dan perkhidmatan yang mewujudkan peluang permintaan dan pasaran baru. Sehubungan ini, inisiatif untuk memudahkan industri menghadapi cabaran tersebut termasuk:

a) memudahkan pelaburan dalam sumber pertumbuhan dan pewujudan kekayaan baru industri yang memerlukan perkongsian global yang besar bagi memanfaatkan ekonomi ikut bidangan,

b) mengembangkan eksport dan meningkatkan akses kepada pasaran;

c) menggalakkan pengembangan pelaburan langsung asing (FDI) di dalam negara serta memudahkan usaha sama dan pakatan strategik antara firma Malaysia dengan MNC;

d) membantu industri tempatan meningkatkan kompetensi teras khususnya kemahiran reka bentuk dan kejuruteraan ICT serta kepakaran pengurusan dan teknikal bagi mendapat manfaat daripada jaringan pengeluaran serantau dan antarabangsa;

e) membangun dan melaksana piawai yang tinggi bagi kualiti produk dan prestasi perkhidmatan untuk mengekalkan bahagian pasaran dan mewujudkan peluang pasaran baru; dan membina infrastruktur dan kemudahan perlu termasuk taman perindustrian khusus di kawasan tertentu yang berpotensi untuk menarik pelaburan.

4.32 Usaha tersebut akan dapat mengembangkan pelaburan tempatan dan mewujudkan syarikat Malaysia bertaraf global yang teguh dalam industri tertentu untuk mengukuhkan kedudukan negara dalam rantaian nilai antarabangsa. Dalam masa yang sama, integrasi dengan syarikat global akan meningkatkan kemampuan dan bina upaya serta memberikan kesan pengganda dan limpahan yang lebih besar kepada ekonomi dalam negeri.

Menggalakkan Sumber Pertumbuhan Baru Industri

4.33 Di samping membangunkan kelompok industri sedia ada bagi mengeluarkan produk generasi akan datang, usaha akan diambil untuk mempertingkatkan pembangunan sumber pertumbuhan baru yang sebahagian besarnya merupakan aktiviti berasaskan sains dan inovasi, khususnya industri bioteknologi dan ICT untuk mempelbagai dan memperluas asas pembuatan. Dengan wujudnya tekanan daripada persaingan, penggunaan teknologi dan inovasi adalah penting bagi menambah baik dan membangunkan keluaran baru serta perkhidmatan berkaitan bagi memenuhi keperluan pasaran sedia ada dan yang berpotensi. Antara faktor penting ialah meningkatkan mekanisme kerjasama sedia ada antara sektor awam dengan swasta dan mengadakan mekanisme baru dalam mewujudkan lebih banyak syarikat yang berinovasi. Usaha ini, antara lain, memerlukan peningkatan keupayaan dalam pembangunan teknologi dan pengurusan, penggunaan aplikasi berintensif pengetahuan, jaringan dan mempercepat peningkatan kemahiran industri.

4.34 Dalam tempoh RMKe-9, komponen penting dalam dasar perindustrian negara adalah untuk mempertingkatkan usaha ke arah pembuatan produk berasaskan sumber dan nilai ditambah yang lebih tinggi. Kelompok industri yang telah berkembang maju, terutamanya subsektor petrokimia dan berasaskan pertanian dijangka dapat mengenal pasti dan membangunkan kompetensi baru dan khusus. Strategi pembangunan bagi sektor kecil tersebut termasuk menggalak pengeluar mengeluarkan produk terpilih yang berkualiti tinggi pada harga yang kompetitif dan memperluas pasaran ke peringkat serantau dan global.

4.35 Teknologi pembuatan termaju akan terus meningkatkan produktiviti dan daya saing industri keseluruhannya serta membantu pembangunan strategik industri berteknologi tinggi. Sumber pertumbuhan baru dalam bidang pembuatan termaju termasuk robotik, alat pengesan pintar, perisian pintar, pembungkusan berteknologi tinggi, automasi dan nanopemprosesan. Sehubungan ini, R&D akan dipergiat dan aplikasi dalam bidang utama akan dilaksanakan.

4.36 Anjakan ke arah aktiviti perindustrian berteknologi tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap bahan baru dan termaju daripada keluaran petrokimia. Sehubungan ini, langkah akan diambil untuk membangunkan lagi industri petrokimia dengan mengembangkan keupayaan bahan sua dan pelbagai produk hiliran bagi memenuhi permintaan tempatan dan global yang semakin meningkat. Dalam usaha untuk bergerak ke atas dan di sepanjang rantaian nilai, rangkaian yang mampu meningkatkan prospek pertumbuhan sumber petroleum dan gas akan diperkukuh lagi. Keluaran di sepanjang rantaian nilai yang mempunyai prospek pertumbuhan adalah termasuk keluaran berasaskan petrokimia yang merupakan input kepada industri alat ganti dan komponen dalam subsektor E&E dan automotif.

4.37 Peluasan aktiviti industri petrokimia yang sedia ada dan yang baru di koridor Kertih-Gebeng dan Pasir Gudang-Tanjung Langsat akan meningkatkan lagi aktiviti mewujudkan pertumbuhan ke atas dan di sepanjang rantaian nilai. Dalam konteks ini, satu cabang penting adalah penubuhan kemudahan lanjutan termasuk aktiviti sokongan sampingan serta perkhidmatan berkaitan yang terletak di dalam kawasan Kertih-Gebeng untuk memenuhi keperluan aktiviti hiliran.

4.38 Bagi mempercepatkan pembangunan industri bioteknologi negara yang masih muda, usaha akan dipertingkatkan bagi menjana peluang pelaburan baru untuk usahawan tempatan serta menarik syarikat bioteknologi bertaraf dunia ke Malaysia. Insentif fiskal dan bukan fiskal khusus mengikut keperluan industri akan disediakan bagi meningkatkan kerjasama R&D, membangunkan kemahiran tertentu serta perkongsian global. Satu strategi pemasaran global akan dirangka untuk mewujudkan jenama yang diiktiraf bagi produk dan penggunaan bioteknologi Malaysia serta menjana perniagaan baru melalui perkongsian strategik dan usaha sama.

4.39 Industri keluaran elektronik akan terus menjadi subsektor utama bagi pertumbuhan perindustrian dan inovasi dalam tempoh RMKe-9. Nilai ditambah subsektor tersebut dijangka berkembang pada kadar purata 7.7 peratus setahun. Anjakan global ke arah penggunaan elektronik secara meluas dijangka terus meningkat dalam semua industri dan perkhidmatan terutamanya dengan perkembangan baru dalam industri ICT. Perkembangan ini ketara khususnya dalam bidang automasi, pengecilan saiz, pendigitan dan pelbagai aplikasi multimedia. Walaupun sumbangan MNC dalam industri E&E akan tetap penting, namun pelaburan tempatan serta keupayaan teknologi dalam aktiviti E&E sedia ada dan baru akan terus dipertingkatkan. Ini akan memanfaat pembangunan bandar siber di Bayan Lepas, Pulau Pinang dan Taman Teknologi Tinggi Kulim di Kedah.

4.40 MNC dalam industri E&E dijangka terus menggunakan alat ganti dan komponen daripada sumber tempatan serta mendapatkan khidmat luar bagi beberapa aktiviti bukan teras mereka dan seterusnya menyumbang kepada aktiviti nilai ditambah yang lebih tinggi. Pengeluar tempatan akan digalakkan untuk menumpu kepada peningkatan tahap kecanggihan keluaran mereka dari segi kualiti, fungsi dan reka bentuk. Dengan meningkatnya kerjasama di kalangan firma tempatan, institusi penyelidikan dan MNC yang mengambil bahagian, Kerajaan akan terus membantu membangunkan set kemahiran dan kepakaran yang berkaitan, pengetahuan teknologi dan R&D bagi meningkatkan industri E&E tempatan ke tahap yang lebih tinggi dalam rantaian nilai.

4.41 Dalam tempoh Rancangan, perkhidmatan perkongsian dan penyumberan luar (SSO) akan dijadikan sebagai sumber pertumbuhan baru yang utama. Pasaran SSO di seluruh dunia pada tahun 2008 dianggarkan bernilai US$600 bilion dengan lebih separuh daripadanya akan dilaksana menerusi kerjasama penyumberan luar pihak ketiga atau usaha sama. Memandangkan Malaysia mempunyai kelebihan dalam SSO di peringkat global, penekanan yang lebih akan diberikan untuk menarik lebih banyak syarikat antarabangsa serta menggalakkan penglibatan industri tempatan dalam pasaran yang berpotensi. Bagi tujuan ini, usaha promosi dan pemasaran di peringkat antarabangsa akan dipergiat dengan tumpuan untuk menggalakkan pusat berskel besar daripada sektor tenaga, kewangan, logistik, pembuatan dan penjagaan kesihatan.

4.42 Strategi utama termasuk menarik syarikat tempatan menggunakan perkhidmatan berkaitan SSO bernilai tinggi seperti pemasaran, pengurusan projek, pembangunan produk dan pengurusan rantaian bekalan. Pada masa yang sama, permintaan SSO tempatan akan dirangsang bagi membantu pembentukan kumpulan industri penyumberan luar tempatan yang lebih banyak. Bagi memperkukuh lagi kelompok SSO, bantuan seperti akses kepada dana untuk projek usaha sama serta penggabungan dan pemerolehan akan disediakan. Bantuan ini seterusnya akan membolehkan firma penyumberan luar tempatan memperoleh kompetensi bertaraf dunia, menembusi pasaran pesisir pantai yang lebih luas dan mengembangkan saiz operasi mereka. Selanjutnya, rangka kerja perundangan bagi perlindungan hak harta intelek akan diperkukuh bagi memberikan keyakinan yang lebih tinggi terhadap penyumberan luar.

4.43 Bagi mengembangkan pelbagai keluaran dan perkakasan baru dalam industri, penekanan yang lebih akan diberikan kepada penggunaan dan aplikasi bahan baru dan termaju. Penyelidikan tempatan serta keupayaan dan kemampuan reka bentuk akan terus diperluas dengan tujuan untuk membangun komponen baru dan menambah baik komponen dalam nanoelektronik dan nanobahan untuk peranti mikroelektronik dan pelbagai aplikasi industri lain.

4.44 Satu bidang yang mempunyai prospek pertumbuhan yang memberangsangkan ialah industri pembuatan dan perkhidmatan berkaitan ICT yang bertumpu kepada kreativiti dan pembangunan kandungan digital. Bidang tersebut termasuk animasi komputer, permainan digital, aplikasi dan perkhidmatan mudah alih, televisyen interaktif dan pengarkiban digital. Sehubungan ini, pelbagai insentif akan dipertimbang bagi merangsang dan mempelbagai reka bentuk, kegunaan serta pengeluaran penyelesaian dan aplikasi talian tetap dan mudah alih yang berkesan dari segi kos untuk pasaran tempatan dan global.

4.45 Dalam usaha menggalak industri automotif sebagai subsektor yang berdaya saing, Kerajaan akan melancarkan Dasar Automotif Nasional pada tahun 2006. Dasar ini akan menyediakan hala tuju yang jelas dan strategik bagi membangun industri automotif dan komponen yang cergas dan berdaya tahan. Dasar akan menjurus kepada usaha membolehkan industri mencapai ekonomi ikut bidangan, meningkatkan keberkesanan kos keseluruhan, rangkaian perindustrian dan eksport. Kerajaan akan menyediakan insentif fiskal dan kewangan yang bersesuaian bagi menyokong dasar tersebut yang akan membolehkan industri automotif bergerak ke atas rantaian nilai dan berkembang ke arah produk dan perkhidmatan yang mempunyai nilai ditambah lebih tinggi. Antara langkah tersebut termasuk membangunkan kelompok automotif sedia ada dan baru, keupayaan teknikal, kejuruteraan dan R&D serta menubuhkan Dana Pembangunan Automotif khusus bernilai RM500 juta.

4.46 Dalam tempoh RMKe-9, usaha yang lebih giat akan diambil untuk industri mesin dan kelengkapan (M&K) bagi meningkatkan keupayaan tempatan dalam mereka dan membentuk mesin serta peralatan untuk keperluan mekanisasi dan automasi dalam ekonomi melalui penyediaan skim insentif dan pembiayaan. Usaha mempromosi akan dipergiat untuk menarik pengeluar asing bagi M&K yang khusus dan berteknologi tinggi untuk menubuhkan pusat operasi di Malaysia. Insentif sedia ada untuk syarikat serantau akan ditambah baik, manakala pakej insentif yang baru akan dipertimbang termasuk penubuhan taman mesin di dalam zon kemudahan bebas bertujuan menjadikan Malaysia sebagai pusat aktiviti M&K serantau.

4.47 Kejayaan penubuhan industri M&K akan bergantung terutamanya kepada kemampuan industri kejuruteraan tempatan untuk membekalkan alat ganti, komponen dan modul serta terdapatnya sumber tenaga teknikal yang berkelayakan tinggi. Pengeluar M&K seluruh dunia kini beralih kepada penyumberan global bagi komponen dan modul mesin. Dengan demikian, usaha akan dipergiat bagi menggalakkan syarikat tempatan dalam industri sokongan kejuruteraan untuk mempertingkat keupayaan teknologi dan pengeluaran mereka terutamanya dengan menyertai aktiviti penyumberan luar secara meluas.

4.48 Sebagai sebahagian daripada strategi menggalakkan industri berasaskan pengetahuan dan berteknologi tinggi, industri aeroangkasa akan terus dibangunkan. Dengan mengambil peluang daripada pasaran terpilih yang sedia ada dalam pengeluaran kapal terbang kecil, pembuatan komponen dan alat ganti serta penyenggaraan, pembaikan dan membaik pulih (MRO), peningkatan kerjasama teknikal antara pengeluar tempatan dengan gobal akan diteruskan bagi memenuhi piawai dan kualiti bertaraf dunia dalam industri tersebut. Selain itu, pelaksanaan Program Satelit Kebangsaan akan dipergiat lagi sebagai sebahagian daripada proses membangunkan keupayaan dan teknologi pengeluaran tempatan serta menambah baik R&D dan kerja reka bentuk. Dasar Angkasa Negara akan digubal bagi menyediakan hala tuju strategik untuk mempertingkat pembangunan industri aeroangkasa tempatan dan mengenal pasti peluang pembangunan pelaburan yang berpotensi.

4.49 Perkembangan baru dalam industri pertahanan dijangka merangsang pertumbuhan industri lain termasuk aeroangkasa, automotif dan ICT yang melibatkan reka bentuk, kejuruteraan dan pembuatan pelbagai keluaran dan komponen. Bagi mempertingkat keupayaan pengeluar tempatan, lebih banyak usaha sama dan kerjasama dengan rakan kongsi asing akan digalakkan. Inisiatif akan diambil untuk menggunakan kemudahan sedia ada seperti Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang, Selangor untuk aktiviti MRO bagi kapal terbang tentera dan komersil, khususnya untuk rantau Asia Pasifik.

4.50 Banyak peluang pelaburan diwujudkan daripada aktiviti yang mempunyai nilai ditambah tinggi dan berintensif teknologi dalam industri marin yang masih belum dimanfaatkan. Aktiviti ini termasuk pembinaan kapal, bot, kapal pengangkut, feri dan kapal pukat tunda; penyenggaraan, pembaikan dan membaik pulih; memasang siap kapal rekreasi, perahu layar dan pelampung; serta kerja kejuruteraan berat seperti pembinaan dan memasang siap kelengkapan luar pesisir pantai. Kerajaan akan terus menyediakan pelbagai insentif fiskal dan kewangan untuk melonjakkan pembangunan industri perkapalan.

4.51 Industri kraftangan termasuk batik dan songket serta keluaran tradisional dan perhiasan pakaian akan terus dibangunkan. Sektor swasta dijangka memainkan peranan yang lebih aktif dalam memoden industri kraftangan, menambah baik reka bentuk dan kualiti produk serta mempergiat pemasaran dan promosi. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia dan Institut Kraftangan Negara serta agensi lain yang berkaitan akan terus menyediakan khidmat sokongan teknikal, perniagaan dan khidmat sokongan lain yang diperlukan kepada firma dan individu yang berdaya usaha. Aktiviti R&D akan dipergiat dalam pengeluaran gentian khusus sebagai bahan mentah alternatif dalam pembuatan batik dan songket yang mempunyai nilai ditambah tinggi. Usaha juga akan diambil untuk menggalak penggunaan batik dan songket dalam industri fesyen dan reka bentuk pakaian mewah bagi pasaran tempatan dan antarabangsa.

Sokongan Perkhidmatan untuk Sektor Pembuatan

4.52 Dalam usaha negara untuk terus memaksimum peluang pertumbuhan daripada sektor pembuatan, tumpuan akan diberi kepada perkembangan industri perniagaan dan perkhidmatan sampingan. Ketersediaan, kualiti dan fungsi sokongan perkhidmatan yang perlu akan menyediakan landasan bagi pelbagai rangkaian ke hadapan dan ke belakang yang seterusnya menyumbang kepada aktiviti ekonomi yang mempunyai nilai ditambah. Kepelbagaian aktiviti perlu selari dengan peningkatan dan pelbagai permintaan daripada pengeluaran, pemprosesan serta pengedaran, pemasaran dan operasi R&D yang semakin rumit dalam sektor pembuatan. Antara lain, penyediaan infrastruktur, infostruktur dan kompetensi teras yang perlu adalah penting dalam bidang utama seperti pengangkutan dan logistik yang bersepadu, pemasaran dan pengedaran, R&D dan inovasi serta kejuruteraan dan reka bentuk keluaran khusus. Sehubungan ini, inisiatif strategik adalah termasuk:

a) membantu pengilang kontrak menjadi pengeluar reka bentuk sendiri (ODM) dan pengeluar jenama sendiri (OBM) yang mensasar operasi tempatan dan global;

b) memperkukuh pembangunan perkakasan maklumat, mempromosi dokumentasi elektronik, menggalak e-dagang dan menambah baik persekitaran Internet;

c) mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi pengumpulan dan penyebaran pengetahuan baru serta menguatkuasa perlindungan hak harta intelek;

d) memperkukuh keupayaan R&D, teknikal dan kejuruteraan tempatan bagi meraih manfaat daripada aplikasi inovasi dan pengetahuan, dan jika perlu, bekerjasama dengan syarikat besar dan pusat penyelidikan bertaraf dunia;

e) mempergiat bina upaya dengan melahirkan lebih ramai kepakaran teknikal dalam menaik taraf teknologi di institusi penyelidikan dan institusi latihan perindustrian serta menggalak MNC memindahkan institusi latihan atau pusat pembangunan keluaran mereka ke Malaysia;

f) membantu dalam penyediaan infrastruktur yang perlu di lokasi strategik yang menarik pelaburan berkualiti dalam industri MRS; dan

g) memastikan keupayaan yang mencukupi untuk membangunkan piawai dan akreditasi, aktiviti ujian dan kawalan kualiti produk yang ditanda aras mengikut keperluan antarabangsa.

4.53 Peningkatan arah aliran penyumberan luar aktiviti teras dan bukan teras oleh syarikat besar terutamanya MNC akan membuka peluang pelaburan yang lebih luas dalam penyediaan khidmat sokongan. Syarikat Malaysia terutamanya EKS akan digalak mencari peluang pelaburan yang baru dan lebih baik terutamanya dalam pengurusan rantaian bekalan serta aktiviti dan perkhidmatan logistik bersepadu. Bagi tujuan ini, Dana Pembangunan Sektor Perkhidmatan untuk EKS akan ditubuhkan bagi membantu usahawan berpotensi meningkatkan kemahiran teknikal dan profesional mereka. Di samping itu, agensi berkaitan terutamanya Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) dan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) akan dapat menyediakan khidmat sokongan institusi sepenuhnya kepada industri perkhidmatan berkaitan pembuatan apabila program Pertukaran Maklumat Perdagangan dan Industri antara MITI dengan Agensi (MATRIIX) beroperasi sepenuhnya sebagai satu pusat khidmat setempat untuk mempromosi perkhidmatan bantuan perdagangan dan membantu menyelesaikan masalah operasi.

Penjenamaan

4.54 Bagi mengekalkan permintaan terhadap jenama Malaysia, usaha akan dipergiat bagi memastikan kualiti, pengkhususan dan konsistensi selaras dengan perubahan gaya hidup pengguna yang arif. Pelbagai usaha termasuk penyediaan insentif dan geran bagi pembangunan jenama serta pemasaran dan promosi yang disasarkan akan diteruskan. Tumpuan yang lebih akan juga diberi kepada usaha meningkatkan kesedaran pengusaha industri, khususnya EKS, terhadap aspek baru dan sedang muncul seperti inovasi, pembudayaan, pengiklanan dan media komunikasi yang pesat berubah bagi memperkukuh jenama tempatan dan meningkat bahagian pasaran. Kewujudan pasaraya besar tempatan dan asing serta rangkaian peruncitan besar menyediakan saluran tambahan kepada syarikat tempatan, terutamanya EKS, untuk memasarkan produk dan jenama mereka ke luar negara.

Meningkatkan Penyertaan Bumiputera

4.55 Dalam RMKe-9, Kerajaan akan terus memberi keutamaan yang tinggi untuk mewujudkan MPPB yang kukuh dan berdaya maju. Agensi perusahaan awam dan agensi amanah serta GLC akan melipat ganda usaha membantu lebih banyak pelaburan Bumiputera dalam bidang sedia ada dan lebih penting lagi, dalam bidang baru untuk menjana kekayaan, pemindahan teknologi dan pembangunan kemahiran. GLC, khususnya, akan digalak untuk memanfaat pengalaman dan kepakaran mereka bagi membentuk kumpulan usahawan Bumiputera yang lebih besar dan mampu bersaing di peringkat global.

4.56 Berdasarkan peningkatan peranan dan kedinamikan sektor perindustrian dalam tempoh RMKe-9 dan seterusnya, prospek bagi penglibatan lebih ramai Bumiputera adalah semakin cerah. Usaha akan ditumpukan ke arah menggalak usahawan Bumiputera melabur dalam pelbagai aktiviti pembuatan bagi memperluas dan mempelbagai lagi asas perniagaan mereka. Penekanan yang lebih akan diberi untuk membantu pelaburan dalam bidang pertumbuhan baru seperti bioteknologi, ICT, industri kreatif termasuk kandungan digital, elektronik termaju, alat ganti dan komponen automotif yang khusus serta industri berasaskan sumber yang bernilai tinggi serta penyediaan perkhidmatan profesional.

4.57 Usaha akan dipergiat untuk mewujudkan teknousahawan Bumiputera melalui kerjasama dengan institusi penyelidikan dan syarikat besar berasaskan teknologi. Usaha ini bertujuan memupuk dan membentuk masyarakat usahawan Bumiputera berinovasi untuk melibatkan diri dalam pembangunan teknologi yang berpotensi untuk dikomersilkan serta menambah kekayaan. Keutamaan juga akan diberi kepada usaha memupuk perusahaan Bumiputera sebagai rakan kongsi bagi meneroka peluang baru dan pelbagai, hasil daripada penyumberan luar oleh MNC dan GLC. Program untuk menambah baik pembangunan produk dan penjenamaan, peningkatan kualiti serta R&D dan keupayaan pemasaran akan diperluas.

4.58 Tumpuan yang lebih akan terus diberikan kepada pembangunan EKS Bumiputera memandangkan kemajuan mereka merupakan teras penting dalam strategi yang lebih luas untuk membangun MPPB. Selain memastikan penyelarasan usaha dalam menggembleng dan mengguna sumber dan kepakaran untuk membangun EKS Bumiputera, penekanan akan diberikan terhadap usaha menggalak perusahaan Bumiputera yang cekap dan berdaya saing serta mampu menghadapi ketidaktentuan pasaran. Bagi tujuan tersebut, keupayaan dan kemampuan EKS Bumiputera akan terus dibangunkan. Antara lain, peranan Institut Keusahawanan Negara sebagai pusat yang menyelaras program latihan keusahawanan dan profesional akan dipertingkatkan. Di samping itu, akses kepada teknologi, kewangan dan pasaran serta lokasi yang strategik dan perniagaan yang berdaya usaha akan ditingkatkan.

Penyediaan Insentif yang Lebih Bertumpu kepada Industri yang Mempunyai Nilai Ditambah Tinggi

4.59 Kerajaan akan meningkatkan usaha menggalak pelaburan dalam industri yang mempunyai nilai ditambah tinggi dan berintensif pengetahuan. Dalam hubungan ini, insentif prapakej atau yang khusus mengikut industri tertentu terutamanya dalam bidang pertumbuhan baru akan ditambah baik. Manfaat daripada insentif tersebut akan merangkumi bidang seperti R&D dan pemindahan teknologi, pewujudan pekerjaan, pengembangan perniagaan dan rangkaian baru serta pewujudan harta intelek khususnya dalam industri E&E, kandungan digital dan bioteknologi. Di samping itu, syarikat sedia ada akan juga digalak untuk mengembang dan mempelbagai aktiviti ke arah industri berkeupayaan tinggi serta beralih ke bidang perkhidmatan berkaitan.

4.60 Sebagai usaha utama untuk menggalak pelaburan dalam bidang pertumbuhan baru, Dana Pelaburan Strategik berjumlah RM600 juta akan ditubuhkan di bawah skim insentif prapakej sedia ada. Tabung tersebut akan digunakan untuk menarik pelaburan berkualiti dalam projek berintensif pengetahuan, penjimatan tenaga kerja dan mempunyai kandungan teknologi tinggi melibatkan R&D, pembangunan harta intelek (IP) serta meningkatkan modal insan.

4.61 Mengambil kira peningkatan kandungan teknologi dan pengetahuan dalam industri pembuatan, keutamaan akan diberi kepada insentif untuk meningkatkan kemahiran yang akan menggalak penggunaan pengetahuan secara intensif dalam proses pengeluaran dan perkhidmatan yang berkaitan terutamanya di kalangan EKS. Dalam hubungan ini, peningkatan kemahiran industri akan bertumpu antara lain, kepada integrasi ICT dan penggunaan bioinformatik yang menyalurkan kandungan pengetahuan kepada industri serta e-pengurusan dan perkhidmatan kejuruteraan maya bagi aktiviti reka bentuk berkeupayaan tinggi. Bagi tujuan tersebut, peruntukan berjumlah RM463 juta akan disediakan.

4.62 Industri MRS akan terus menjadi bidang penting dalam menyediakan peluang pelaburan terutamanya kepada EKS. Dalam sektor pembuatan, MRS akan menjadi tulang belakang yang baru kepada sistem pengeluaran bersepadu yang pesat berubah merentasi jarak tempat dan ruang. Sumber tambahan termasuk insentif akan disediakan bagi menggalak pembangunan infrastruktur sokongan seperti perkhidmatan perniagaan, pengangkutan, komunikasi dan logistik serta dana latihan untuk mempertingkat kemahiran teknikal yang diperlukan. Bagi EKS, khususnya, pinjaman mudah berjumlah RM220 juta akan diperuntukkan, antara lain, bagi pembelian mesin dan kelengkapan baru yang diperlukan untuk menyertai sektor MRS yang semakin berkembang.

4.63 Sebagai sebahagian daripada usaha memastikan struktur industri yang kukuh dan cekap, langkah akan juga termasuk menubuhkan Dana Automasi serta mewujudkan semula Dana Penyelarasan Perindustrian (IAF). Dana Automasi akan dikhususkan untuk memoden dan mengautomasi proses pembuatan untuk meningkatkan kecekapan, kualiti dan penggunaan teknologi penjimatan tenaga kerja. IAF akan membantu industri yang menghadapi persaingan sengit daripada langkah liberalisasi di bawah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan FTA untuk menyusun semula dan memperkemas operasi mereka.

4.64 Langkah akan terus diambil untuk menambah baik persekitaran perniagaan bertujuan menarik pelaburan baru dan menggalak syarikat sedia ada untuk berkembang. Inisiatif lain termasuk langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan melalui penambahbaikan proses dan mekanisme, menyediakan program perancangan dan pembiayaan perniagaan bersepadu bagi merangsang pelaburan industri serta mengkaji semula perundangan dan peraturan berkaitan pelaburan yang menghalang pembangunan industri. Dialog dan perbincangan di antara sektor awam dengan sektor swasta akan digalak bagi memastikan masalah dan isu diselesaikan dengan segera.