Artikel:
BAB 02 : KESTABILAN EKONOMI MAKRO UNTUK PERTUMBUHAN

BAB 02 : KESTABILAN EKONOMI MAKRO UNTUK PERTUMBUHAN

I : PENDAHULUAN

2.01 Ekonomi Malaysia telah mencatat pertumbuhan yang menggalakkan dalam tempoh Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8) walaupun berlaku ketidaktentuan dalam persekitaran global berikutan peristiwa 11 September pada tahun 2001, peperangan di Afghanistan dan Iraq serta wabak sindrom pernafasan akut yang teruk (SARS) pada tahun 2003 dan kenaikan harga minyak mentah pada tahun 2004-2005. Perkembangan ekonomi adalah lebih meluas di mana kesemua sektor mencatat pertumbuhan positif. Asas ekonomi kekal kukuh. Kadar inflasi dan pengangguran adalah rendah. Akaun semasa imbangan pembayaran terus kukuh dan tabungan negara kekal di paras yang tinggi. Kemajuan juga telah dicapai dalam membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan.

2.02 Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9), pengurusan ekonomi makro akan ditumpukan kepada usaha memastikan ekonomi makro yang stabil bagi mengekalkan ekonomi berada di landasan pertumbuhan yang mampan. Permintaan swasta dalam negeri dijangka mencatat pertumbuhan kukuh yang membolehkan Kerajaan meneruskan pengurusan fiskal yang pragmatik. Dasar kewangan yang bersesuaian akan dilaksana bagi menggalakkan pertumbuhan dan harga yang stabil. Penekanan juga akan diberi ke arah meningkatkan keupayaan produktiviti dan inovatif

II : PENILAIAN PENCAPAIAN EKONOMI MAKRO 2001-2005

2.03 Dalam tempoh RMKe-8, keluaran dalam negeri kasar (KDNK) sebenar berkembang pada kadar purata 4.5 peratus setahun disokong oleh permintaan dalam negeri dan eksport. Keluaran negara kasar (KNK) per kapita pada harga semasa meningkat sebanyak 5.7 peratus setahun kepada RM17,687 pada tahun 2005. Dari segi pariti kuasa beli, KNK per kapita meningkat kepada AS$10,318 pada tahun 2005 berikutan daripada kadar inflasi yang rendah dan kadar tukaran asing yang stabil.

Ekonomi Dalam Negeri

Produktiviti dan Kecekapan

2.04 Selaras dengan kemajuan peralihan ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan tahap produktiviti dan kecekapan adalah semakin meningkat. Sumbangan produktiviti faktor keseluruhan (TFP) kepada KDNK meningkat kepada 29.0 peratus berbanding dengan 24.0 peratus dalam tempoh Rancangan Malaysia Ketujuh (RMKe-7), seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-1. Sumbangan buruh kepada KDNK adalah juga tinggi iaitu di tahap 33.2 peratus. Walau bagaimanapun,lebih sumbangan modal kepada KDNK sebanyak 37.8 peratus adalah lebih rendah berbanding dengan 45.2 peratus yang dicapai dalam tempoh RMKe-7, menunjukkan ekonomi beransur kepada pertumbuhan berasaskan produktiviti. Nisbah tambahan modal kepada pengeluaran (ICOR)1 yang lebih rendah dalam tempoh RMKe-8 iaitu 6.2 berbanding dengan 8.6 dalam tempoh RMKe-7 menunjukkan peningkatan ke arah penggunaan modal yang cekap.

Jadual 2 - 1 : Sumbangan Faktor Pengeluaran , 1996- 2010Ekonomi Berasaskan Pengetahuan

2.05 Indeks pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan (KDI)2 telah dibangunkan oleh Kerajaan untuk memantau perkembangan ekonomi ke arah menjadikan ianya lebih berasaskan pengetahuan. KDI keseluruhan telah meningkat sebanyak 591 mata daripada 2,413 pada tahun 2000 kepada 3,004 pada tahun 2005 dengan peningkatan dalam semua bidang, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-1. Infrastruktur komputer menunjukkan kemajuan yang paling ketara, mencatat peningkatan 196.4 peratus dari segi skor di antara tahun 2000 dan 2005, diikuti oleh penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan teknologi sebanyak 25.9 peratus dan pendidikan dan latihan sebanyak 22.9 peratus. Dari segi KDI mengikut negara, Malaysia kekal di kedudukan ke-17 pada tahun 2005, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-2.

1 Berasaskan purata pergerakan 3-tahun.
2 KDI dibentuk bagi menilai kesediaan Malaysia menjadi sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan. Ia juga membandingkan kedudukan Malaysia dengan 21 negara lain, yang kebanyakannya terdiri daripada negara maju. KDI dikira berasaskan beberapa faktor utama terpilih yang diperlukan untuk memacu ekonomi berasaskan pengetahuan iaitu infrastruktur komputer, infostruktur, pendidikan dan latihan serta R&D dan teknologi. Pada masa ini 21 petunjuk digunakan untuk membentuk KDI.

2.06 Satu penilaian mengenai kesediaan pengetahuan berdasarkan tahap kandungan pengetahuan3 juga mengambil kira sepuluh industri pembuatan dan lapan industri perkhidmatan. Didapati bahawa semua industri yang dinilai telah membina suatu tahap kecekapan pengetahuan dan keupayaan serta memulakan aktiviti memperolehi, menjana dan berkongsi pengetahuan. Secara keseluruhannya, perkhidmatan teknologi maklumat, industri kimia, telekomunikasi, pendidikan tertiari dan perkhidmatan kewangan memperlihatkan kesediaan pengetahuan yang lebih baik, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-3 .Dari segi sokongan pengetahuan, semua industri menunjukkan pencapaian lebih baik dari sudut teknologi dan infostruktur, dan menyediakan persekitaran yang menggalakkan pengetahuan berbanding dengan keupayaan sumber manusia serta wujudnya peneraju pengetahuan. Dari segi tindakan pengetahuan, semua industri menunjukkan prestasi yang baik dari segi penggunaan pengetahuan, prestasi sederhana bagi perkongsian dan perolehan pengetahuan tetapi lemah secara amnya dalam penghasilan pengetahuan.

Carta 2-1 : Indeks Pembangunan Ekonomi Berasaskan Pengetahuan ; Malaysia 2000 & 2005Carta 2-2 : Indeks Pembangunan Ekonomi Berasaskan Pengetahuan Mengikut Negara, 2000 & 2005Carta 2-3 : Ukuran Kandungan Pengetahuan Secara Agregat Mengikut Industri, 20023 Penilaian adalah berdasarkan kepada kajian ke atas 1,819 firma yang dijalankan pada tahun 2003. Sejumlah 21 pembolehubah paling berpengaruh yang mencerminkan pemudah pengetahuan dan tindakan telah digunakan bagi menilai tahap kandungan pengetahuan bagii industri terpilih. Rumusan diambil daripada Laporan Kandungan Pengetahuan Dalam Sektor Ekonomi Utama, 2004.

Keluaran Sektor

2.07 Langkah yang diambil bagi merangsang ekonomi di samping persekitaran luaran yang lebih baik dan harga komoditi yang menggalakkan telah menyumbang kepada peningkatan prestasi sektor dalam tempoh Rancangan, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-2. Sektor perkhidmatan merupakan penyumbang utama kepada pertumbuhan KDNK, berkembang pada kadar purata 6.1 peratus setahun. Bahagiannya daripada KDNK, meningkat kepada 58.1 peratus pada tahun 2005. Subsektor kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan perniagaan mencatat pertumbuhan tertinggi pada kadar purata 8.1 peratus setahun .Subsektor pengangkutan , penyimpanan dan komunikasi berkembang pada kadar purata 6.6 peratus setahun selaras dengan peningkatan aktiviti perdagangan dan 4perjalanan. Subsektor perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoran mencatat pertumbuhan purata tahunan 4.3 peratus dalam tempoh Rancangan, disokong oleh peningkatan pengguna dan aktiviti pelancongan, terutamanya dalam tempoh 2004-2005.

2.08 Sektor pembuatan mencapai kadar pertumbuhan purata 4.1 peratus setahun dalam tempoh Rancangan dan sumbangannya kepada KDNK meningkat kepada 31.4 peratus pada tahun 2005. Kadar penggunaan kapasiti dalam sektor pembuatan kekal tinggi pada kadar purata 80 peratus setahun. Pertumbuhan sektor ini telah diterajui oleh industri berasaskan sumber4 yang mencatat pertumbuhan pada kadar purata 5.0 peratus setahun. Penyumbang utama kepada pertumbuhan ini adalah subsektor keluaran kimia, pemprosesan makanan, keluaran getah dan keluaran kertas. Industri bukan berasaskan sumber5 berkembang pada kadar purata 3.5 peratus setahun. Walaupun pertumbuhan subsektor elektronik adalah sederhana pada kadar purata 3.0 peratus setahun, ia kekal sebagai penyumbang utama kepada nilai ditambah sektor pembuatan iaitu sebanyak 28.0 peratus pada tahun 2005.

2.09 Sektor pertanian, perhutanan, ternakan dan perikanan mencatat pertumbuhan pada kadar purata 3.0 peratus setahun. Pertumbuhan tersebut disumbang oleh peningkatan subsektor komoditi pertanian untuk industri sebanyak 3.8 peratus dan subsektor makanan 1.7 peratus setahun. Nilai ditambah minyak sawit meningkat pada kadar purata 6.2 peratus setahun dan kekal sebagai penyumbang utama daripada jumlah nilai ditambah bagi sektor pertanian iaitu sebanyak 36.7 peratus pada tahun 2005. Bagi subsektor makanan, keluaran sayur-sayuran mencatat pertumbuhan purata 13.8 peratus setahun dan keluaran buah-buahan sebanyak 9.8 peratus setahun. Subsektor ternakan berkembang pada kadar purata 6.6 peratus setahun manakala subsektor perikanan menguncup pada kadar purata 0.9 peratus setahun.

4 Ini termasuk industri pemprosesan makanan, minuman dan tembakau, keluaran kayu, keluaran kertas, keluaran kimia, keluaran petroleum, keluaran getah dan keluaran mineral bukan logam.
5 Ini termasuk industri tekstil dan pakaian, logam asas, keluaran logam, jentera, elektronik, jentera elektrikal, kelengkapan pengangkutan dan perkilangan lain.

2.10 Sektor perlombongan berkembang pada kadar purata 2.6 peratus setahun. Pengeluaran minyak mentah dan kondensat meningkat 1.3 peratus setahun daripada 681,000 tong sehari (bpd) pada tahun 2000 kepada 727,000 bpd pada tahun 2005. Harga minyak mentah yang tidak stabil terutamanya pada tahun 2004 dan 2005 di mana harga gred premium dengan kandungan sulfur yang rendah, terutama Tapis (tahap ukuran bagi Malaysia) telah meningkat kepada AS$55.70 setong pada tahun 2005 berbanding dengan harga purata AS$24.91 setong pada tahun 2001 manakala
West Texas Intermediate (WTI) meningkat kepada AS$56.67 setong pada tahun 2005 berbanding dengan harga purata AS$25.24 setong pada tahun 2001. Pengeluaran gas asli juga meningkat pada 5kadar purata 5.8 peratus setahun 5,800 kepada juta kaki padu sehari (jkps) pada tahun 2005.

2.11 Sektor pembinaan mencatat pertumbuhan kecil pada kadar purata 0.5 peratus setahun berikutan daripada aktiviti kejuruteraan awam yang berkurangan dalam tempoh separuh kedua Rancangan. Pertumbuhan telah disumbang oleh permintaan yang berterusan ke atas subsektor harta kediaman, hasil daripada pendapatan bolehguna yang lebih tinggi dan pakej pembiayaan yang menarik.

Permintaan Agregat

2.12 Permintaan agregat pada harga sebenar berkembang pada kadar purata
5.5 peratus setahun. Pelaburan swasta menguncup pada kadar purata 1.0 peratus setahun, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-3 dan Carta 2-4. Ini disebabkan penguncupan besar 19.9 peratus pada tahun 2001 dan 15.1 peratus pada tahun 2002 yang berpunca daripada permintaan luar negara yang lemah dan aliran masuk pelaburan langsung asing (FDI) yang rendah. Namun begitu, pelaburan swasta telah melonjak semula dan berkembang pada kadar purata 18.1 peratus setahun dalam tempoh 2004-2005 berikutan keyakinan peniaga yang meningkat terhadap perkembangan ekonomi yang semakin kukuh. Aliran masuk FDI yang berterusan dalam sektor pembuatan, perlombongan dan perkhidmatan dalam tempoh 2004-2005 turut menyumbang kepada pencapaian lebih baik bagi pelaburan swasta. Pelaburan swasta pada harga semasa adalah sebanyak RM175.9 bilion, lebih rendah daripada RM288.6 bilion yang dicapai dalam tempoh 1996-2000. Pelaburan dalam sektor pembuatan menyumbang sebanyak 33.9 peratus daripada jumlah pelaburan, diikuti sektor perkhidmatan 21.6 peratus, pembinaan 19.7 peratus, perlombongan 14.5 peratus dan pertanian 10.3 peratus.

Jadual 2-3 : Keluaran Negara Kasar Mengikut Kategori Perbelanjaan, 2000-2010Carta 2-4 : Pelaburan Swasta, 1990-2005
2.13 Pelaburan awam berkembang pada kadar purata 3.9 peratus setahun berbanding dengan sasaran dipinda6 3.8 peratus setahun dan bahagiannya daripada KDNK kekal pada 14.9 peratus pada tahun 2005. Perbelanjaan modal bagi perusahaan awam bukan kewangan (PABK)7 kekal tinggi dalam tempoh Rancangan iaitu berkembang pada kadar purata 11.3 peratus setahun, terutamanya disebabkan langkah menaik taraf dan meningkatkan keupayaan, khususnya oleh Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Telekom Malaysia Berhad (TM).

2.14 Penggunaan swasta mencatat pertumbuhan kukuh pada kadar purata
6.6 peratus setahun berbanding dengan sasaran dipinda sebanyak 5.2 peratus dan bahagiannya daripada KDNK meningkat kepada 50.1 peratus pada tahun 2005. Penggunaan awam juga mencapai pertumbuhan lebih tinggi pada kadar purata 10.2 peratus setahun berbanding dengan sasaran dipinda 9.4 peratus. Pertumbuhan ini adalah hasil daripada perbelanjaan Kerajaan Persekutuan yang lebih tinggi ke atas emolumen serta bekalan dan perkhidmatan selaras dengan usaha berterusan untuk meningkatkan kecekapan jentera pentadbiran dan sistem penyampaian Kerajaan.

6 Merujuk kepada sasaran Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Kelapan.
7 Enterpris dalam senarai PABK adalah berdasarkan kriteria bahawa Kerajaan sekurang-kurangnya mempunyai pegangan ekuiti 51 peratus dan nilai jualan sekurang-kurangnya RM100 juta atau mempunyai kesan yang besar terhadap ekonomi , termasuk keperluan pinjaman dan perbelanjaan modal yang besar. Senarai semasa PABK ialah 30 buah entiti.

Imbangan Sumber

2.15 Dalam tempoh Rancangan, paras tabungan kekal tinggi, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-4. Purata tabungan negara sebanyak 36.3 peratus kepada KNK telah membolehkan negara membiayai pertumbuhan ekonomi daripada sumber dalam negeri. Bahagian pelaburan daripada KNK yang berkurang daripada 29.8 peratus pada tahun 2000 kepada 20.7 peratus pada tahun 2005 telah menyebabkan lebihan imbangan sumber sebanyak 16.4 peratus kepada KNK pada tahun 2005 berbanding 10.3 peratus pada tahun 2000.

Jadual 2-4 : Imbangan Sumber, 2000-2010 (% kepada KNK)
Perkembangan Harga

2.16 Inflasi yang diukur menggunakan indeks harga pengguna (CPI) mencatat pertumbuhan purata 1.8 peratus setahun dalam tempoh 2001-2005, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-5. Inflasi teras, iaitu inflasi yang tidak termasuk barangan di bawah Akta Kawalan Harga 1946 dan Perintah Kawalan Harga (Barang-barang Harga Terkawal) 2000 juga mencatat kadar pertumbuhan purata 1.5 peratus setahun dalam tempoh Rancangan. CPI luar bandar pula meningkat pada kadar purata 1.7 peratus setahun dan CPI bandar 1.8 peratus setahun dalam tempoh 2001-2005 disebabkan harga yang lebih tinggi bagi makanan, minuman dan tembakau, pengangkutan dan komunikasi, perbelanjaan rawatan perubatan dan kesihatan serta pelbagai barangan dan perkhidmatan. Harga pengeluar yang diukur menggunakan indeks harga pengeluar (PPI) meningkat pada kadar purata 4.0 peratus setahun dalam tempoh Rancangan. Peningkatan ini sebahagian besarnya disebabkan oleh harga yang lebih tinggi bagi keluaran berkaitan komoditi berikutan kenaikan harga minyak mentah yang tinggi dalam tempoh 2004-2005 dan minyak sawit mentah pada tahun 2004.

Jadual 2-5 : Perkembangan Harga, 2001-2005Akaun Sektor Awam

2.17 Terdapat peralihan dalam akaun sektor awam yang disatukan daripada defisit keseluruhan dalam tempoh 2001-2003 kepada lebihan keseluruhan dalam tempoh 2004-2005. Peralihan ini disebabkan lebihan semasa PABK yang meningkat daripada RM28.5 bilion pada tahun 2000 kepada RM63.8 bilion pada tahun 2005. Kenaikan ini disumbang oleh pendapatan yang lebih tinggi daripada aktiviti telekomunikasi dan utiliti, minyak dan gas serta harga minyak mentah yang tinggi. Akaun sektor awam mencatat lebihan keseluruhan sebanyak RM7.0 bilion atau 1.4 peratus kepada KDNK pada tahun 2005, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-6.

2.18 Hasil Kerajaan Persekutuan mencatat peningkatan purata tahunan 11.4 peratus dalam tempoh Rancangan, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-7. Peningkatan ini adalah berikutan kutipan hasil yang lebih tinggi daripada cukai petroleum, duti eksport dan eksais serta pulangan daripada pelaburan. Perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan meningkat pada kadar purata 11.6 peratus setahun daripada RM56.5 bilion pada tahun 2000 kepada RM97.7 bilion pada tahun 2005. Peningkatan ini adalah berikutan daripada perbelanjaan yang lebih tinggi ke atas bekalan dan perkhidmatan serta subsidi. Dengan mengambil kira perbelanjaan pembangunan sebanyak RM170.0 bilion, defisit fiskal keseluruhan Kerajaan Persekutuan menurun daripada 5.7 peratus kepada KDNK pada tahun 2000 kepada 3.8 peratus kepada KDNK pada tahun 2005. Jumlah hutang pula meningkat kepada RM228.7 bilion atau 46.2 peratus kepada KDNK pada tahun 2005. Daripada jumlah hutang tersebut, 86.9 peratus terdiri daripda hutang dalam negeru manakala 13.1 peratus adalah hutang luar negara.

Sektor Luar Negara

Perdagangan Antarabangsa

2.19 Dalam tempoh Rancangan, jumlah dagangan berkembang pada kadar purata 7.2 peratus setahun daripada RM684.7 bilion pada tahun 2000 kepada RM967.8 bilion pada tahun 2005, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-8. Eksport kasar berkembang pada kadar purata 7.4 peratus setahun kepada RM533.8 bilion pada tahun 2005, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-9. Berdasarkan pencapaian ini, Malaysia menduduki tangga ke-18 pengeksport terbesar dengan menyumbang 1.5 peratus kepada eksport dunia.
2.20 Eksport sektor pembuatan berkembang kukuh pada kadar purata 6.2 peratus setahun dalam tempoh Rancangan. Keluaran elektrik dan elektronik terus menjadi penyumbang utama eksport pembuatan, walaupun bahagiannya berkurang kepada 65.8 peratus pada tahun 2005 berbanding 72.5 peratus pada tahun 2000, seperti ditunjukkan dalam Carta 2-5. Eksport keluaran pertanian dan perhutanan meningkat Pqada kadar purata 10.3 peratus setahun dan merupakan 7.0 peratus daripada jumlah eksport berikutan daripada eksport kelapa sawit dan getah yang lebih tinggi. Eksport sektor perlombongan bertambah pada kadar purata 14.3 peratus setahun disumbang oleh peningkatan permintaan bagi minyak mentah dan gas asli cecair (LNG) serta harga minyak mentah dunia yang meningkat daripada harga purata AS$30 setong pada tahun 2000 kepada AS$55.70 setong pada tahun 2005.

Jadual 2-9 : Dagangan Barangan 2000-2005Carta 2-5 : Eksport Kasar Barangan Pembuatan 2000 dan 2005 (% daripada Jumlah)
2.21 Import kasar meningkat pada kadar purata 6.9 peratus setahun dalam tempoh Rancangan terutamanya berikutan pengembangan modal dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Import barangan pengantara berkembang pada kadar purata 5.8 peratus setahun dan menyumbang sebanyak 71.0 peratus daripada import kasar. Import barangan modal pula berkembang pada kadar purata 6.6 peratus setahun dan menyumbang 14.0 peratus daripada jumlah import pada tahun 2005. Import barangan penggunaan meningkat pada kadar purata 7.6 peratus setahun dan menyumbang 5.7 peratus daripada import kasar pada akhir tempoh Rancangan, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-10. Intensiti import berkurangan daripada 51.1 peratus pada tahun 2000 kepada 49.9 peratus pada tahun 2005, menunjukkan peningkatan dalam penggunaan komponen Skeluaran tempatan.

Imbangan Pembayaran

2.22 Imbangan pembayaran keseluruhan terus kukuh di sepanjang tempoh Rancangan. Pada tahun 2005, akaun semasa mencatat lebihan tertinggi sebanyak RM77.8 bilion atau 16.4 peratus kepada KNK berikutan lebihan besar yang dapat dikekalkan bagi akaun barangan dan defisit akaun perkhidmatan yang lebih kecil, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-11. Lebihan akaun barangan telah meningkat kepada RM126.5 bilion pada tahun 2005, menyumbang lebih daripada 26.7 peratus kepada KNK dalam tempoh Rancangan.

2.23 Defisit akaun perkhidmatan telah mengecil daripada RM10.7 bilion pada tahun 2000 kepada RM10.2 bilion pada tahun 2005. Dasar untuk menggalakkan eksport perkhidmatan seperti pendidikan dan penjagaan kesihatan serta perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menyumbang kepada pengurangan dalam defisit akaun perkhidmatan. Penerimaan bersih yang lebih tinggi dalam akaun perjalanan menunjukkan peningkatan dalam bilangan ketibaan pelancong serta pendapatan tukaran asing daripada perkhidmatan pendidikan dan penjagaan kesihatan. Namun begitu, lain-lain komponen dalam akaun perkhidmatan, terutamanya pengangkutan dan lain-lain perkhidmatan terus mencatat aliran keluar bersih. Defisit akaun pendapatan kekal tinggi dalam tempoh Rancangan iaitu pada purata sebanyak RM23.8 bilion setahun akibat penghantaran balik keuntungan dan dividen oleh pelabur asing. Aliran keluar bersih bayaran pindahan juga adalah lebih tinggi.

Jadual 2-10 : Import Kasar Mengikut Penggunaan Akhir & Kategori Ekonomi Umum 2000-2005Jadual 2-11 : Imbangan Pembayaran 2000-2005

III : RANGKA KERJA EKONOMI MAKRO

Strategi Ekonomi Makro

2.24 Pengurusan ekonomi makro bagi RMKe-9 akan ditumpukan kepada usaha mengekalkan kestabilan ekonomi makro untuk mengukuhkan ekonomi pada tahap pertumbuhan yang mampan bagi mencapai matlamat pengagihan serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Tujuannya adalah untuk memperkukuhkan lagi asas ekonomi bagi menangani risiko secara lebih berkesan dan memaksimumkan peluang daripada proses globalisasi dan liberalisasi yang pesat berkembang, menghapuskan ketidakseimbangan serta meningkatkan daya tahan dan daya saing ekonomi. Strategi utama ekonomi makro yang akan dilaksanakan dalam tempoh RMKe-9 adalah seperti berikut:

a) mencapai kadar pertumbuhan yang menggalakkan di samping mengekalkan asas ekonomi yang
kukuh;

b) memperkukuhkan daya saing untuk mengekalkan permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan Malaysia;

c) meningkatkan sumbangan yang lebih tinggi daripada sektor swasta dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) kepada pertumbuhan dan menarik FDI yang berkualiti untuk mempercepatkan kemajuan ke arah aktiviti berteknologi tinggi dan meluaskan rangkaian pasaran;

d) menggalakkan pembangunan sumber pertumbuhan baru dalam sektor pertanian, pembuatan dan
perkhidmatan serta meluaskan ekonomi berasaskan pengetahuan;

e) meninggikan kecekapan modal, produktiviti buruh dan sumbangan TFP; dan

f) mengekalkan pengurusan fiskal yang pragmatik dan melaksanakan dasar Kewangan yang
bersesuaian bagi menyokong aktiviti ekonomi dalam negeri.

Tinjauan Ekonomi Antarabangsa

2.25 Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tempoh RMKe-9 adalah bergantung kepada perkembangan positif persekitaran dalam dan luar negara. Di peringkat antarabangsa, ekonomi dunia dijangka berkembang pada kadar purata 4.3 peratus setahun dalam tempoh 2006-2010, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-12. Berdasarkan unjuran pertumbuhan tersebut, permintaan bagi eksport Malaysia dari Republik Rakyat China, Amerika Syarikat (AS) dan rakan dagangan tradisional dan baru yang lain dijangka terus kukuh.

2.26 Inflasi dunia dijangka kekal sederhana. CPI di kalangan negara maju diunjur meningkat pada kadar purata 2.0 peratus setahun manakala CPI bagi negara membangun dan ekonomi baru muncul dijangka meningkat lebih tinggi pada kadar 5.3 peratus setahun bagi tempoh 2006-2010. Harga komoditi seperti minyak sayuran, getah, timah dan minyak mentah dijangka kekal stabil tetapi pada paras yang lebih tinggi. Pasaran minyak mentah dijangka terus mengalami kekangan bekalan dalam jangka masa sederhana. Sehubungan itu, harga minyak mentah dianggar pada purata AS$58 setong dalam tempoh RMKe-9.

2.27 Perdagangan dunia dijangka berkembang pada kadar purata 7.1 peratus setahun dalam tempoh Rancangan terutamanya disebabkan peningkatan integrasi perdagangan hasil daripada inisiatif dua hala dan pelbagai hala. Peningkatan jumlah perjanjian perdagangan serantau (RTA) dan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dua hala adalah satu perkembangan penting yang akan meningkatkan aliran perdagangan dan pelaburan.

Jadual 2-12 : Prospek Ekonomi Dunia 2001-2010 (kadar pertumbuhan tahunan purata %)Ekonomi Malaysia

2.28 Ekonomi Malaysia diunjur berkembang selaras dengan keluaran potensinya8. Perbelanjaan swasta akan menjadi pemangkin utama pertumbuhan. Kerajaan akan menggunakan pendekatan pengurusan fiskal yang pragmatik di samping meneruskan usaha menyokong inisiatif sektor swasta. Peningkatan produktiviti dan kecekapan dijangka menyumbang kepada kadar inflasi yang sederhana. Kadar pengangguran dijangka terus rendah berikutan daripada usaha bersepadu dalam mewujudkan peluang pekerjaan di semua sektor ekonomi.

2.29 Ekonomi negara diunjur berkembang pada kadar purata 6.0 peratus setahun dengan paras harga yang stabil. Pertumbuhan ini akan disokong oleh permintaan dalam negeri menerusi pelaburan dan penggunaan swasta yang kukuh. KNK per kapita pada harga semasa dijangka meningkat pada kadar purata 5.9 peratus setahun kepada RM23,573 pada tahun 2010. KNK per kapita dari segi pariti kuasa beli dijangka meningkat kepada AS$13,878 pada tahun 2010.

Produktiviti dan Kecekapan

2.30 Sumbangan TFP kepada KDNK dijangka meningkat kepada 35.8 peratus berikutan ekonomi yang semakin berasaskan pengetahuan, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-1. Peningkatan ini selaras dengan strategi untuk menggalakkan pertumbuhan berasaskan produktiviti. Peningkatan sumbangan TFP akan dilaksanakan melalui program yang mempertingkatkan kemahiran dan keupayaan pengurusan, membangunkan tenaga kerja yang lebih kreatif dan berkemahiran, memperbaiki tahap pencapaian pendidikan, mempergiatkan aktiviti R&D dan inovasi serta mempertingkatkan penggunaan teknologi dan ICT dalam semua sektor ekonomi. Sehubungan ini, sektor swasta akan terus digalak untuk menerajui aktiviti tersebut.

2.31 Kecekapan modal dijangka terus meningkat dengan peningkatan kecekapan dalam proses pengeluaran dan penggunaan aset yang produktif. ICOR dijangka lebih baik dengan kadar purata 4.6 berbanding 6.2 yang dicatat dalam tempoh RMKe-8. Sehubungan itu, sumbangan modal kepada KDNK dianggar sebanyak 34.3 peratus.
Sumbangan buruh kepada KDNK dijangka sebanyak 29.9 peratus dengan peningkatan dalam kualiti tenaga buruh melalui pendidikan dan latihan bagi memenuhi permintaan ekonomi berasaskan pengetahuan.

8 Keluaran potensi didefinisikan sebagai paras keluaran yang selaras dengan keupayaan produktif sesebuah ekonomi. Dari segi konsep, paras keluaran potensi ditentukan oleh kadar pertumbuhan modal fizikal dan tenaga buruh yang tidak memberi kesan inflasi serta tahap kemajuan teknologi.

Keluaran Sektor

2.32 Dari segi penawaran, pertumbuhan akan disokong oleh pengembangan dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. Dasar dan strategi akan ditumpukan kepada usaha mempertingkatkan daya saing di samping memberi tumpuan kepada produktiviti dan peralihan kepada aktiviti yang mempunyai nilai ditambah yang lebih tinggi dan yang lebih berasaskan pengetahuan. Dasar dan strategi ini termasuklah usaha mengukuhkan enterpris kecil dan sederhana (EKS) dan meningkatkan sumbangannya kepada pertumbuhan ekonomi.

2.33 Pengembangan sektor pembuatan dalam tempoh Rancangan akan berpandu kepada Pelan Induk Perindustrian Ketiga (IMP3), 2006-2020. Sektor ini dijangka menjadi lebih dinamik dan berdaya saing dan dijangka berkembang pada kadar purata 6.7 peratus setahun dengan peningkatan yang diperolehi daripada seluruh rantaian nilai. Pengukuhan kepada industri sedia ada akan ditekankan di samping memanfaatkan sumber pertumbuhan baru yang tertumpu kepada keluaran terpilih untuk pasaran terpilih. Sektor swasta akan digalakkan untuk membaiki keupayaan R&D , daya saing teknikal dan teras pengurusan serta membangunkan keluaran dan jenama baru yang bernilai tinggi dan mempunyai potensi eksport. EKS yang berdaya saing, berinovatif dan berteknologi tinggi akan dibangunkan. Bagi industri berasaskan sumber, subsektor pemprosesan makanan akan dikukuhkan untuk memenuhi permintaan yang bertambah bagi keluaran pertanian seperti minyak sawit, sayur-sayuran, buah-buahan dan ikan untuk pasaran dalam negeri dan eksport. Pembangunan bioteknologi pula akan terus meningkatkan kemajuan dalam sektor pembuatan. Industri berasaskan sumber yang lain seperti kimia dan keluaran kimia lain, pemprosesan getah dan keluaran getah akan terus kekal penting dalam meningkatkan nilai ditambah sektor pembuatan.

2.34 Bagi industri bukan berasaskan sumber, subsektor elektronik dijangka meningkat tinggi dalam tempoh separuh pertama Rancangan berikutan pusingan peningkatan permintaan elektronik dunia, terutamanya bagi litar bersepadu, optoelektronik, electronic discretes, alat pengesan dan produk tanpa wayar. Asia Timur dan AS dijangka menjadi pasaran utama eksport negara bagi keluaran tersebut. Sehubungan ini, subsektor elektronik dianggar berkembang pada kadar purata 7.7 peratus setahun dalam tempoh Rancangan dan menyumbang sebanyak 29.4 peratus daripada jumlah nilai ditambah sektor pembuatan pada tahun 2010. Liberalisasi industri automotif pula dijangka menggiatkan pengeluaran kenderaan bermotor dan komponen bagi pasaran dalam negeri dan serantau.

2.35 Sektor perkhidmatan dijangka mengekalkan momentum pertumbuhan purata 6.5 peratus setahun dalam tempoh Rancangan. Pertumbuhan ini diperolehi daripada subsektor kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan perniagaan serta perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoran.

2.36 Subsektor kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan perniagaan dijangka berkembang pada kadar purata 7.0 peratus setahun. Pelaksanaan secara berfasa Pelan Induk Sektor Kewangan dan Pelan Induk Pasaran Modal akan menjadikan Malaysia muncul sebagai sebuah pasaran kewangan yang maju. Industri perbankan akan digalak untuk mengukuhkan rasionalisasi kumpulan bagi meningkatkan kecekapan dan memperbaiki pengurusan risiko. Pertumbuhan dalam industri perbankan akan disumbangkan oleh peningkatan pendapatan perkhidmatan perbankan berasaskan yuran dan faedah. Sistem kewangan Islam dan pasaran modal akan terus dibangunkan bagi mengambil peluang daripada potensi yang ada dan bertindak sebagai sumber pertumbuhan baru. Dalam tempoh Rancangan, penggunaan e-perbankan dan e-dagang juga dijangka berkembang meluas. Industri insurans pula dijangka terus meningkat hasil daripada usaha penggabungan pihak yang berkepentingan untuk mempercepatkan fasa pembangunannya.

2.37 Dalam menuju ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, perkhidmatan perniagaan dijangka menjana aktiviti baru, terutamanya perkhidmatan ICT seperti pembangunan perisian dan kandungan serta perkhidmatan berasaskan Internet dan aplikasi e-dagang. Dalam tempoh RMKe-9, usaha akan terus diambil untuk memanfaatkan ICT sebagai sumber kekayaan baru dan mengekalkan kedudukan Malaysia sebagai hab multimedia, perkongsian perkhidmatan dan penyumberan luar global yang berdaya saing. Usaha ini termasuk penyediaan insentif yang lebih baik dan kajian semula undang-undang dan peraturan yang berkaitan yang akan menyediakan persekitaran yang lebih kondusif bagi pelaburan dalam subsektor ini. Di samping itu, usaha selari yang dilaksanakan dalam memupuk sumber manusia, membangunkan kandungan tempatan, memperkukuhkan perlindungan harta intelek, meningkatkan keselamatan dan menambah aktiviti diupayakan secara elektronik akan menyumbang kepada pertumbuhan dalam subsektor ini.

2.38 Subsektor perdagangan borong dan runcit, hotel dan restoran dijangka berkembang pada kadar purata 6.8 peratus setahun berikutan daripada peningkatan permintaan dalam negeri dan pertambahan kaedah pengedaran baru. Usaha untuk meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah destinasi pelancongan dan membeli belah antarabangsa serta promosi pelancongan dan industri lawatan dalam negeri juga akan menyumbang kepada pertumbuhan subsektor ini. Dalam tempoh Rancangan, subsektor ini akan terus berubah menjadi lebih berdaya maju untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik. Ini termasuk jualan keluaran dan perkhidmatan melalui e-dagang yang dijangka meningkat dengan pesat dalam tempoh Rancangan.

2.39 Pertumbuhan subsektor pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi dijangka kekal teguh pada kadar 6.7 peratus setahun. Industri komunikasi dan pengangkutan dijangka menjadi sumber utama pertumbuhan subsektor ini. Dalam industri komunikasi, pertumbuhan dijangkakan disumbangkan oleh peningkatan penggunaan perkhidmatan selular dan perkhidmatan yang berkaitan dengannya perkhidmatan penyiaran serta perkhidmatan Internet terutamanya e-perbankan, e-dagang dan aplikasi multimedia. Sumber pertumbuhan baru seperti telefonselular generasi ketiga (3G) , terrestrial digital television dan perkhidmatan telefon Internet dijangka menjadi lebih penting.

2.40 Industri pengangkutan dijangka mendapat faedah daripada perkembangan berterusan perdagangan antarabangsa dan industri pelancongan. Perkongsian pintar antara pengendali pelabuhan Malaysia dengan rakan kongsi asing dijangka menghasil lebih banyak muatan kargo dan pemunggahan bagi pasaran serantau dan destinasi antarabangsa yang lain. Peningkatan perkhidmatan perkapalan terutamanya oleh MISC dan usaha yang dilaksanakan oleh Penerbangan Malaysia dan AirAsia untuk menambah destinasi dijangka menyumbang kepada prestasi lebih baik yang diunjur bagi subsektor pengangkutan. Untuk membantu akses di kawasan luar bandar dan penstrukturan semula pengangkutan awam di kawasan bandar akan dilaksanakan.

2.41 Sektor pertanian dijangka berkembang pada kadar purata 5.0 peratus setahun. Sasaran dasar dan strategi yang khusus akan dilaksanakan untuk mempercepatkan perubahan sektor ini kepada sektor yang moden, dinamik dan berdaya saing. Penekanan akan diberi kepada Pertanian Baru yang melibatkan ditambah yang tinggi. Langkah akan diambil untuk memperkembangkan penggunaan klon, pembenihan atau biji benih yang lebih baik, penggunaan teknologi baru dan pertanian berasaskan pengetahuan, penggazetan tanah yang bersesuaian untuk zon pertanian, penyatuan tanah serta menggalakkan penyelarasan yang lebih baik dalam perancangan dan pelaksanaan projek, perkhidmatan pengembangan, kawalan kualiti, kewangan dan pemasaran.

2.42 Sumber utama pertumbuhan sektor pertanian adalah subsektor minyak sawit, getah dan makanan. Pengeluaran minyak sawit mentah diunjur meningkat kepada 19.6 juta tan metrik pada tahun 2010. Harga getah dijangka kekal menggalakkan dalam tempoh Rancangan. Sehubungan ini, pengeluaran getah dijangka mencapai 1.3 juta tan metrik pada tahun 2010. Subsektor makanan pula dijangka menyumbang 43.6 peratus kepada nilai ditambah sektor pertanian pada tahun 2010. Penekanan akan diberi kepada pengeluaran ternakan, ikan terutamanya perikanan laut dalam dan akuakultur serta buah-buahan dan sayursayuran yang mempunyai nilai yang tinggi. Langkah juga akan diambil bagi menggiatkan semula industri koko melalui pemulihan ladang koko dengan penggunaan klon dan teknik penanaman yang lebih baik.

2.43 Sektor perlombongan dijangka berkembang pada kadar purata 3.4 peratus setahun.Perkembangan ini adalah hasil peningkatan pengeluaran kondensat dan gas asli dari loji Gas Asli Cecair Malaysia Ketiga (MLNG 3) di Bintulu, Sarawak dan dari Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand di luar pesisir Teluk Siam serta pembangunan lapangan gas kecil di luar pesisir Semenanjung Malaysia. Pengeluaran minyak mentah dan kondensat diunjur meningkat kepada 882,000 tong sehari. Pembangunan lapangan minyak baru di kawasan laut dalam luar pesisir Sabah juga dijangka menyumbang kepada pengeluaran minyak mentah dan gas yang mampan.

2.44 Dalam tempoh Rancangan, sektor pembinaan dijangka mencatat pertumbuhan purata 3.5 peratus setahun. Pelaksanaan projek infrastruktur serta pembangunan harta kediaman dan komersil dijangka menjana pertumbuhan sektor ini. Bagi subsektor perumahan, SyarikatPerumahan Negara Berhad akan meneruskan usaha untuk membangunkan lebih banyak unit rumah mampu milik khususnya untuk golongan berpendapatan rendah. Di antara projek infrastruktur baru yang akan dilaksanakan ialah pembinaan jalan raya, lapangan terbang, pembekalan air dan pengangkutan berasaskan rel.

Permintaan Agregat

2.45 Dari segi permintaan, pertumbuhan dijangka didorong oleh permintaan dalam negeri yang kukuh. Pelaburan swasta diunjur berkembang pada kadar purata 11.2 peratus setahun, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-3. Bahagian pelaburan swasta kepada jumlah pelaburan dijangka meningkat daripada 44.2 peratus pada tahun 2005 kepada 51.4 peratus pada tahun 2010. Dalam tempoh RMKe-9, jumlah pelaburan swasta pada harga semasa diunjur meningkat kepada RM310.0 bilion atau RM62.0 bilion setahun iaitu lebih tinggi daripada jumlah RM175.9 bilion yang dicapai dalam tempoh RMKe-8. Daripada jumlah keseluruhan pelaburan swasta, 32.6 peratus dijangka dilabur dalam sektor pembuatan, 29.9 peratus dalam perkhidmatan, 14.3 peratus dalam pembinaan, 12.9 peratus dalam perlombongan dan 10.3 peratus dalam pertanian.

2.46 Untuk mencapai sasaran pelaburan swasta, usaha akan ditumpukan ke arah memperbaiki lagi iklim pelaburan. Langkah akan diambil untuk memperkemaskan sistem penyampaian sektor awam supaya lebih berkesan dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Penekanan akan diberikan terutamanya kepada pembangunan modal insan melalui pendidikan dan latihan berkualiti untuk memastikan terdapat penawaran individu yang berpengetahuan tinggi dan berdaya saing di peringkat global. Usaha juga akan digerakkan ke arah penyediaan khidmat sokongan untuk memudahkan pembangunan keluaran bernilai tinggi dan mempunyai potensi eksport. Untuk meningkatkan lagi penyertaan EKS, akses kepada pembiayaan akan diperluaskan termasuk pembiayaan berasaskan aliran tunai oleh Bank EKS serta peruntukan pakej bantuan yang lebih bersepadu.

2.47 Pengenalan inisiatif pembiayaan swasta bagi membiayai beberapa projek pembangunan Kerajaan dijangka terus meningkatkan lagi pelaburan swasta. Walaupun pelaburan dalam negeri dijangka memainkan peranan lebih besar, FDI akan terus penting terutamanya bagi tujuan pemindahan teknologi di samping terutamanya dalam industri yang mempunyai nilai ditambah yang berintensifkan teknologi.

2.48 Pelaburan awam diunjur berkembang pada kadar purata 5.0 peratus setahun.
Bahagian pelaburan awam kepada KDNK dijangka berkurang kepada 14.2 peratus
pada tahun 2010. Bagi meningkatkan kualiti berbelanja, perbelanjaan pembangunan akan ditumpu kepada projek yang akan menjana kesan pengganda yang maksimum serta kesan limpahan geografi yang meluas. Projek ini termasuk pembangunan sumber manusia serta penyediaan infrastruktur sosial dan fizikal, khususnya di kawasan luar bandar bagi meningkatkan akses dan mengurangkan lagi kemiskinan Di samping itu, Kerajaan juga akan menggalakkan program dalam aktiviti R&D serta
Inovasi yang dapat membantu mengembangkan keupayaan produktif ekonomi dan pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan menerusi pendalaman teknologi dan peningkatan pelaburan dalam aktiviti R&D serta inovasi.

2.49 Penggunaan swasta dijangka berkembang pada kadar purata 6.9 peratus setahun iaitu lebih tinggi daripada kadar pertumbuhan yang dicapai dalam tempoh RMKe-8. Pengembangan ini adalah berikutan peningkatan pendapatan bolehguna dan keyakinan pengguna yang terus meningkat yang disokong oleh pertumbuhan guna tenaga yang ini adalah berikutan peningkatan pendapatan bolehguna dan keyakinan pengguna yang terus meningkat yang disokong oleh pertumbuhan guna tenaga yang mampan dan harga komoditi yang menggalakkan. Selaras dengan unjuran ini penggunaan penggunaan swasta per kapita dijangka dijangka meningkat pada purata 7.8 peratus setahun daripada RM8,071 pada tahun 2005 kepada RM11,753 pada tahun 2010 . Bahagian penggunaan swasta kepada KDNK dijangka meningkat kepada 52.1 peratus pada tahun 2010.

2.50 Penggunaan awam diunjur berkembang pada kadar purata5.3 peratus setahun iaitu lebih rendah daripada 10.2 peratus setahun yang dicatat dalam RMKe-8. Ini menunjukkan kecekapan perbelanjaan awam yang menekankan kepada nilai wang.

Imbangan Sumber

2.51 Kedudukan imbangan sumber dalam tempoh Rancangan merupakan petanda yang baik bagi pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tabungan negara kasar dijangka mencapai paras purata 36.2 peratus kepada KNK dan pelaburan pada 21.3 peratus, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2-4. Pertumbuhan tabungan keseluruhan dijangka diperolehi daripada tabungan swasta berikutan penjanaan pendapatan dan kekayaan yang lebih tinggi. Kadar tabungan yang tinggi akan membolehkan
Malaysia membiayai pelaburan dalam negeri tanpa pergantungan yang tinggi kepada pinjaman luar negara. Instrumen pelaburan baru akan diperkenalkan untuk menggalakkan tabungan bagi keperluan
pelaburan.

Perkembangan Harga

2.52 Pertumbuhan yang seiring dengan kestabilan harga adalah penting dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat. Dalam tempoh Rancangan, usaha akan terus diambil bagi mengekalkankadar inflasi yang rendah dan harga yang stabil. Bagi mengurangkan tekanan harga, Kerajaan akan melaksanakan beberapa langkah bagi memastikan bekalan barangan dan perkhidmatan yang mencukupi untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Kerajaan negeri akan digalakkan untuk membantu pengembangan pengeluaran buah-buahan, sayur-sayuran dan ternakan serta aktiviti akuakultur. Di samping itu, GLC serta pertubuhan pertanian dan koperasi akan digalakkan untuk terlibat dalam pengeluaran makanan berskala besar. Lebih banyak pasar tani akan dibuka di seluruh negara bagi menyediakan tempat alternatif untuk mendapatkan barangan pada harga yang berpatutan. Program Buku Hijau akan dipergiatkan semula bagi mempromosikan penglibatan masyarakat dalam penanaman tanaman makanan. Isi rumah digalakkan menanam sayur-sayuran untuk keperluan harian mengikut kesesuaian. Langkah anti inflasi lain termasuk memantau pergerakan harga, mengelak peningkatan harga yang melampau dan mencegah amalan jualan yang tidak sihat. Langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan termasuk memastikan peningkatan upah adalah selaras dengan pertumbuhan produktiviti juga dijangka mengurangkan tekanan ke atas harga. Di samping itu, Kerajaan akan memastikan pertumbuhan penawaran wang adalah selaras dengan kestabilan harga. Pengguna akan digalakkan mengamalkan perbelanjaan berhemat bagi mengelak pembaziran.

Akaun Sektor Awam

2.53 Dalam tempoh RMKe-9, akaun sektor awam yang disatukan dijangka mencatat lebihan keseluruhan RM79.1 bilion atau 2.5 peratus kepada KDNK, seperti ditunjukkan dalam Jadual
2-6. Saiz lebihan ini dijangka meningkat daripada RM7.0 bilion atau 1.4 peratus kepada KDNK pada tahun 2005 kepada RM10.6 bilion atau 1.5 peratus kepada KDNK pada tahun 2010. Perbelanjaan pembangunan sektor awam dijangka meningkat daripada RM70.9 bilion pada tahun 2005 kepada RM89.7 bilion pada tahun 2010.

2.54 Defisit keseluruhan Kerajaan Persekutuan dijangka sebanyak RM107.6 bilion atau 3.4 peratus kepada KDNK dalam tempoh RMKe-9 iaitu lebih rendah berbanding 4.8 peratus dalam tempoh RMKe-8. Defisit ini dijangka berkurangan secara beransur-ansur daripada 3.8 peratus kepada KDNK pada tahun 2005 kepada 3.4 peratus pada tahun 2010. Pinjaman dalam negeri akan digunakan bagi membiayai defisit. Dalam menguruskan defisit fiskal, tumpuan akan diberikan untuk mempertingkatkan asas hasil serta memperbaiki kecekapan dan keberkesanan perbelanjaan kerajaan.

2.55 Jumlah hasil Kerajaan Persekutuan dijangka meningkat pada kadar purata 7.4 peratus setahun dalam tempoh RMKe-9 daripada RM106.3 bilion pada tahun 2005 kepada RM152.1 bilion pada tahun 2010, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-13. Langkah akan dilaksanakan untuk meningkatkan sistem pentadbiran cukai melalui peningkatan keupayaan agensi pengutip cukai. Usaha juga akan diambil bagi mengkaji semula struktur dan sistem cukai yang bertujuan untuk meluaskan asas cukai. Hasil cukai dijangka meningkat pada kadar purata 6.7 peratus setahun daripada RM80.6 bilion pada tahun 2005 kepada RM111.7 bilion pada tahun 2010. Peningkatan ini disumbang oleh kutipan hasil yang dijangka baik bagi cukai pendapatan syarikat dan individu, duti import dan eksais. Hasil bukan cukai termasuk dividen daripada PETRONAS dan GLC dijangka meningkat pada kadar purata 9.4 peratus setahun daripada RM25.0 bilion pada tahun 2005 kepada RM39.3 bilion pada tahun 2010.

Jadual 2-13 : Hasil Kerajaan Persekutuan 2000-20102.56 Perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan dalam RMKe-9 dianggar sebanyak RM595.5 bilion atau 19.1 peratus kepada KDNK, meningkat pada kadar purata 6.8 peratus setahun daripada RM97.7 bilion pada tahun 2005 kepada RM135.7 bilion pada tahun 2010, seperti ditunjukkan dalam Jadual 2-14. Penekanan akan diberi kepada perbelanjaan penyelenggaraan kemudahan, bangunan dan infrastruktur serta peningkatan kualiti dan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Disiplin fiskal akan terus ditingkatkan bagi memberi keutamaan dan memastikan keberkesanan kos perbelanjaan. Dasar mengenai subsidi dan bayaran pindahan akan dikaji semula sebagai langkah untuk mengurangkan beban kewangan Kerajaan serta menggalakkan produktiviti dan daya saing.

Jadual 2-14 : Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan 2000-20102.57 Siling perbelanjaan pembangunan ialah sebanyak RM200 bilion. Program ekonomi dan sosial akan terus diberi sebahagian besar peruntukan. Peruntukan dalam sektor ekonomi akan disalurkan terutamanya kepada pertanian, perdagangan dan industri, infrastruktur serta kemudahan manakala program sosial akan menumpu kepada pembangunan modal insan dan peningkatan dalam kemudahan asas. Penekanan akan diberikan kepada program peningkatan taraf dan kualiti hidup, terutamanya bagi golongan miskin.

2.58 Kecekapan perbelanjaan akan terus dipertingkat termasuk penggunaan analisa kos faedah dan analisa impak output. Keutamaan program dan projek akan berasaskan kepada pencapaian matlamat dasar dengan faedah maksimum, kesan pengganda yang tinggi dan kebocoran minimum. Pendekatan menyeluruh keberkesanan program dan projek akan diguna pakai termasuk dengan perubahan yang minimum daripada skop dan kos yang diluluskan serta mengambil kira perbelanjaan mengurus yang diperlukan. Bagi memastikan faedah yang diperolehi sejajar dengan wang yang dibelanjakan, penekanan akan diberikan kepada pelaksanaan sistem tender terbuka.

2.59 Lebihan semasa PABK dijangka meningkat daripada RM63.8 bilion pada tahun2005 kepada RM77.7 bilion pada tahun 2010. Jumlah lebihan semasa PABK dalam tempoh RMKe-9 adalah RM351.1 bilion. Perbelanjaan pembangunan PABK dijangka meningkat pada kadar purata 1.6 peratus setahun daripada RM40.0 bilion pada tahun2005 kepada RM43.2 bilion pada tahun 2010. Jumlah perbelanjaan pembangunan PABK dalam tempoh RMKe-9 adalah RM178.1 bilion.