Artikel:
Malaysia Sebagai Negara Maju

Malaysia Sebagai Negara Maju

Malaysia Sebagai Negara Maju Sepenuhnya - Satu Takrif


Menjelang tahun 2020, Malaysia dapat menjadi negara bersatu, dengan masyarakat Malaysia yang yakin, mempunyai nilai moral dan etika yang kukuh, hidup dalam masyarakat yang demokratik, liberal dan bertolak ansur, penyayang, adil dari segi pengagihan ekonomi, progresif dan makmur, dan mempunyai penguasaan sepenuhnya terhadap ekonomi yang bersaing, dinamik, cergas dan kental.

Tidak akan wujud Malaysia yang maju sepenuhnya sehingga kita akhirnya dapat mengatasi sembilan cabaran strategik yang kita hadapi sejak kelahiran kita sebagai sebuah negara merdeka.

Cabaran pertama ialah mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat yang dikongsi bersama. Ia mesti menjadi negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, bekerjasama sepenuh- nya secara adil, dan terdiri daripada satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara.

Yang kedua ialah cabaran untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju, dengan keyakinan akan keupayaan sendiri, berbangga dengan apa yang ada, dengan apa yang telah dicapai, cukup gagah menghadapi pelbagai masalah. Masyarakat Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan, amat sedar akan semua potensinya, tidak mengalah kepada sesiapa, dan dihormati oleh rakyat negara lain.

Cabaran ketiga yang sering kita hadapi ialah usaha mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang, yang mengamalkan satu bentuk demokrasi Malaysia yang mempunyai persefahaman matang, berasaskan masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada beberapa banyak negara membangun. 10. Keempat ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat yang sepenuhnya bermoral dan beretika, dengan warganegaranya teguh dalam nilai agama dan kerohanian dan didokong oleh nilai etika paling tinggi.

Cabaran kelima yang selalu kita alami adalah untuk mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, dengan rakyat Malaysia pelbagai kaum bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara.

Keenam ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan berpandangan ke depan, yang bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa depan.

Cabaran ketujuh untuk mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang mementingkan masyarakat lebih daripada diri sendiri, dengan kebajikan insan tidak berkisar pada negara atau orang perseorangan tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh.

Kelapan ialah cabaran untuk memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi. Ini merupakan masyarakat yang melaksanakan pengagihan kekayaan negara secara adil dan saksama, dengan wujudnya perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat sedemikian tidak akan wujud jika masih ada pengenalan kaum berdasarkan fungsi ekonomi, dan pengenalan kemunduran ekonomi berdasarkan kaum.

Cabaran kesembilan ialah cabaran untuk mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental.

Kita sudah lama berusaha ke arah mencapai matlamat berkenaan. Kesembilan matlamat utama yang dinyatakan ini tidak semestinya menjadi urutan keutamaan kita untuk tiga dekad akan datang. Tentunya keutamaan dalam satu-satu masa mesti memenuhi keadaan khusus pada masa berkenaan.

Tetapi tentulah memeranjatkan jika cabaran strategik pertama yang saya sebutkan - mewujudkan negara Malaysia bersatu - tidak akan menjadi keutamaan yang paling asas, paling pokok.

Oleh sebab apa yang akan saya katakan pada pagi ini banyak tertumpu pada pembangunan ekonomi, izinkan saya tekankan sekali lagi bahawa pembangunan sepenuhnya ke arah masyarakat maju yang kita cita-citakan - walau macam mana setiap kita mahu mentafsirkannya - tidak boleh dimaksudkan pada kemajuan kebendaan dan ekonomi sahaja. Pembangunan ekonomi tidak seharusnya menjadi satu-satunya matlamat paling utama untuk memenuhi keperluan negara kita.

Oleh sebab Majlis ini perlu menumpukan perhatian pada isu pembangunan ekonomi dan keadilan sosial ekonomi, yang bagi negara ini perlu diusahakan bersama-sama untuk masa depan yang lebih cerah, izinkan saya jelaskan tanggapan mengenai cabaran strategik utama yang berkaitan dengan dua matlamat penting ini.

Pada ketika ini, lebih baik kita jelaskan dengan lebih terperinci matlamat mewujudkan keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Daripada serampang dua mata Dasar Ekonomi Baru (DEB), tiada sesiapa pun yang menentang pembasmian kemiskinan geografi. Semua tinggal di kawasan di selatan, utara, timur atau barat, mesti dinaikkan daripada garis kemiskinan mutlak.

Negara ini mesti mampu menyediakan cukup makanan diatas meja supaya tidak ada seorang pun rakyat Malaysia yang mengalami masalah kekurangan zat makanan yang teruk. Kita mesti menyediakan secukupnya keperluan asas seperti tempat tinggal, hak mendapat kemudahan kesihatan, dan semua keperluan asas yang lain. Malaysia yang maju perlu mempunyai kelas menengah yang besar dan bertenaga dan menyediakan peluang secukupnya untuk mereka di peringkat bawahan keluar daripada belenggu kemiskinan relatif.

Mata serampang kedua, iaitu memansuhkan pengenalan kaum berasaskan fungsi ekonomi utama, juga diterima umum walaupun ada yang beranggapan bahawa ia boleh dicapai tanpa mengubah sebarang kedudukan. Jika kita ingin membina masyarakat adil, kita mesti menerima beberapa tindakan tegas Ini bermakna dalam pelbagai sektor pekerjaan yang penting, campuran pelbagai kaum yang mewujudkan negara Malaysia patutlah ada. Melalui usaha yang sah, kita mesti memastikan imbangan yang adil dalam profesion dan semua kategori pekerjaan utama. Sudah tentu kita juga mesti menekankan mutu dan kebolehan. Tetapi kita mesti memastikan pembangunan sihat masyarakat Bumiputera yang mampu dan gigih dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

Malaysia maju tidak harus mempunyai masyarakat yang mengaitkan kemunduran ekonomi dengan kaum. Ini membawa makna kesamarataan pendapatan individu, iaitu keadaan semua rakyat Malaysia mempunyai pendapatan yang sama. Ini mustahil individu, melalui kita, kita semua akan mempunyai nilai ekonomi yang berlainan, dan akan menerima Kesamarataan dalam pendapatan diperjuangkan oleh fahaman sahaja mustahil tetapi tidak ada ia satu formula untuk kehancuran.

Tetapi saya yakin bahawa merapatkan jurang pendapatan kaum, melalui persamaan perkhidmatan sosial dan infrastruktur yang lebih dekat, melalui pembangunan budaya ekonomi yang sesuai dan melalui pembangunan sumber manusia sepenuhnya, adalah perlu dan memang dikehendaki. Kita mesti menanam cita-cita menjelang tahun 2020 hendak mencapai tahap tidak seorang pun dapat mengatakan kumpulan kaum tertentu pada asasnya mundur dari segi ekonomi manakala satu kaum lagi maju. Keadaan seperti itulah yang mesti kita usahakan - secara lancar, berkesan, dengan adil dan penuh dedikasi.

"Perkongsian penuh dalam kemajuan ekonomi" tidak bermaksud perkongsian penuh dalam kemiskinan. Ia mestilah bermaksud imbangan adil dari segi penyertaan dan sumbangan semua kaum - termasuk Bumiputera Sabah dan Sarawak - dalam sektor ekonomi kita yang cepat membangun dan moden. Ia mestilah bermaksud agihan yang adil dari segi kawalan, pengurusan dan hakmilik ekonomi moden.

Untuk mencapai matlamat keadilan ekonomi dalam masyarakat, kita mesti meningkatkan program kita untuk pembangunan sumber manusia dengan pesatnya. Memang ada keperluan untuk menjamin kewujudan masyarakat Bumiputera yang mampu supaya setaraf dengan masyarakat bukan Bumiputera. Memang ada keperluan untuk revolusi mental dan perubahan budaya. Semua tugas untuk memajukan diri perlu kita lakukan sendiri. Dalam usaha memperbetul ketidakseimbangan ekonomi, perlu wujud penekanan penuh untuk mencapai kemajuan dengan segera serta hasil yang produktif - pada kos paling rendah dari segi ekonomi dan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat makmur, kita boleh menetapkan beberapa banyak matlamat yang berasaskan aspirasi. Saya yakin bahawa kita harus menetapkan matlamat yang munasabah (sebagai lawan kepada matlamat beraspirasi) untuk menggandakan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebenar kita setiap 10 tahun antara 1990 dan 2020. Jika kita lakukan ini, KDNK kita akan menjadi lapan kali lebih besar menjelang tahun 2020 berbanding 1990. KDNK kita pada 1990 ialah $115 bilion. KDNK kita pada 2020 patut menjadi kira-kira $920 bilion dalam nilai sebenar (ringgit pada 1990).

Pertumbuhan pesat ini memerlukan pertumbuhan pada kadar purata kira-kira tujuh peratus (dalam nilai sebenar) setahun untuk 30 tahun akan datang. Diakui bahawa ini anggaran menetapkan matlamat yang tinggi diri kita untuk gigih berusaha.

Kita mesti waspada akan 'keasyikan pertumbuhan', iaitu bahaya mengejar angka pertumbuhan yang ditetapkan tanpa menghirau iltizam yang perlu untuk menjamin kestabilan, mengawal kadar inflasi supaya sentiasa rendah,menjamin kadar pengekalan, membangunkan mutu hidup kita dan taraf hidup, dan pencapaian matlamat sosial lain. Ini akan menjadi usaha yang sukar dengan pelbagai kejayaan dan kegagalan. Tetapi saya yakin ini dapat dilakukan.

Pada 1960-an, pertumbuhan kita adalah pada kadar purata 5.1 peratus setahun; pada 1970-an, dekad pertama DEB, pertumbuhan Malaysia adalah pada kadar purata 7.8 peratus; pada 1980-an kerana tahun-tahun kemelesetan, pertumbuhan kita ialah pada kadar purata 5.9 pcratus setahun.

Jika kita mengambil 30 tahun lalu KDNK kita meningkat setiap tahun dalam nilai sebenar pada kadar purata 6.3 peratus setahun. Jika kita mengambil 20 tahun lalu, pertumbuhan kita adalah pada kadar purata 6.9 peratus setahun. Yang diperlukan ialah tambahan pertumbuhan sebanyak 0.1 peratus. Sudah pasti jika kita berusaha sepenuhnya, Insya-Allah 0.1 peratus ini dapat dicapai.

Jika kita berjaya, dan diandaikan kadar pertumbuhan penduduk tahunan ialah 2.5 peratus, menjelang tahun 2020, rakyat Malaysia akan kaya empat kali ganda (dalam nilai sebenar) berbanding 1990. Itulah ukuran masyarakat makmur yang kita inginkan dan harap dapat mencapainya.

Perkara kedua dalam matlamat ekonomi kita ialah usaha menjamin kewujudan ekonomi yang bersaing. Ekonomi sedemikian patut dapat bertahan bagi tempoh yang lebih lama, bersifat dinamik, giat dan kental. Ia mesti membawa maksud, antara lainnya: Ekonomi yang pelbagai dan seimbang dengan sektor perindustrian yang matang dan luas asasnya, sektor pertanlan yang matang dan maju dan sektor perkhidmatan yang berkesan, produktif serta matang; Ekonomi yang cepat bertindak, pantas menyesuaikan n persaingan; Ekonomi yang mempunyai teknologi yang cekap, mampu sepenuhnya disesuaikan, diubahsuai dan dicipta, ekonomi yang semakin berpusat pada teknologi, bergerak kearah aras teknologi yang semakin tinggi; Ekonomi yang mempunyai hubungan perindustrian yang kukuh dan saling berkaitan dengan keseluruhan sistem; Ekonomi yang digerakkan oleh kuasa pemikiran, kemahiran dan ketekunan dalam menguasai kekayaan maklumat,dengan pengetahuan mengenai apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya; Ekonomi yang mempunyai daya pengeluaran tinggi dan terus meningkat dalam hubungannya dengan semua faktor pengeluaran; Ekonomi keusahawanan yang berdikari, berpandangan luas, bersifat cergas dan berdaya usaha; Ekonomi yang dikekalkan dengan etika kerja contoh, kesedaran terhadap mutu dan usaha ke arah kecemerlangan; Ekonomi yang ditentukan sifatnya dengan kadar inflasi dan kos sara hidup yang rendah; dan Ekonomi yang dikuasai oleh disiplin dan kawalan

Ramai antara kita dalam Majlis ini tidak akan berada di sana pada pagi 1 Januari 2020. Tidak ramai, rasa saya. Beban memastikan satu generasi dari sekarang, sudah pasti akan dilakukan oleh pemimpin yang kita. Tetapi kita mesti ankan tugas kita untuk yang kita mahukan. Dan marilah kita letakkan batu asas untuk mereka meneruskan pembinaannya.

 

Malaysia As A Fully Developed CountryMalaysia As A Fully Developed Country - One Definition

By the year 2020, Malaysia can be a united nation, with a confident Malaysian society, infused by strong moral and ethical values, living in a society that is democratic, liberal and tolerant, caring, economically just and equitable, progressive and prosperous, and in full possession of an economy that is competitive, dynamic, robust and resilient.

There can be no fully developed Malaysia until we have finally overcome the nine central strategic challenges that have confronted us from the moment of our birth as an independent nation.

The first of these is the challenges of establishing a united Malaysian nation with a sense of common and shared destiny. This must be a nation at peace with itself, territorially and ethnically integrated, living in harmony and full and fair partnership, made up of one 'Bangsa Malaysia' with political loyalty and dedication to the nation.

The second is the challenge of creating a psychologically liberated, secure, and developed Malaysian Society with faith and confidence in itself, justifiably proud of what it is, of what it has accomplished, robust enough to face all manner of adversity. This Malaysian Society must be distinguished by the pursuit of excellence, fully aware of all its potentials, psychologically subservient to none, and respected by the peoples of other nations.

The third challenge we have always faced is that of fostering and developing a mature democratic society, practising a form of mature consensual, community-oriented Malaysian democracy that can be a model for many developing countries.
The fourth is the challenge of establishing a fully moral and ethical society, whose citizens are strong in religious and spiritual values and imbued with the highest of ethical standards. 

The fifth challenge that we have always faced is the challenge of establishing a matured, liberal and tolerant society in which Malaysians of all colours and creeds are free to practise and profess their customs,cultures and religious beliefs and yet feeling that they belong to one nation. 

The sixth is the challenge of establishing a scientific and progressive society, a society that is innovative and forward-looking, one that is not only a consumer of technology but also a contributor to the scientific and technological civilisation of the future. 

The seventh challenge is the challenge of establishing a fully caring society and a caring culture, a social system in which society will come before self, in which the welfare of the people will revolve not around the state or the individual but around a strong and resilient family system. 

The eighth is the challenge of ensuring an economically just society. This is a society in which there is a fair and equitable distribution of the wealth of the nation, in which there is full partnership in economic progress. Such a society cannot be in place so long as there is the identification of race with economic function, and the identification of economic backwardness with race. 

The ninth challenge is the challenge of establishing a prosperous society, with an economy that is fully competitive, dynamic, robust and resilient.
We have already come a long way towards the fulfilment of these objectives. The nine central objectives listed need not be our order of priorities over the next three decades. Most obviously, the priorities of any moment in time must meet the specific circumstances of that moment in time. 

But it would be surprising if the first strategic challenge which I have mentioned - the establishment of a united Malaysian nation - is not likely to be the most fundamental, the most basic. 

Since much of what I will say this morning will concentrate on economic development, let me stress yet again that the comprehensive development towards the developed society that we want -however each of us may wish to define it -cannot mean material and economic advancement only. Far from it. Economic development must not become the be-all and the end-all of our national endeavours.
Since this Council must concentrate on the issues of economic development and economic social justice, which for this nation must go hand in hand for the foreseeable future, let me expand on the perception of the central strategic challenges with regard to these two vital objectives. 

At this point it is well to define in greater detail the objective of establishing an economically just society. 

Of the two prongs of the NEP no one is against the eradication of absolute poverty -regardless of race, and irrespective of geographical location. All Malaysians, whether they live in the rural or the urban areas, whether they are in the south, north, east or west, must be moved above the line of absolute poverty. 

This nation must be able to provide enough food on the table so that not a solitary Malaysian is subjected to the travesty of gross under-nourishment. We must provide enough by way of essential shelter, access to health facilities, and all the basic essentials. A developed Malaysia must have a wide and vigorous middle class and must provide full opportunities for those in the bottom third to climb their way out of the pit of relative poverty. 

The second prong, that of removing the identification of race with major economic function is also acceptable except that somehow it is thought possible to achieve this without any shuffling of position. If we want to build an equitable society than we must accept some affirmative action. This will mean that in all the major and important sectors of employment, there should be a good mix of the ethnic groups that make up the Malaysian nation. By legitimate means we must ensure a fair balance with regard to the professions and all the major categories of employment. Certainly we must be as interested in quality and merit. But we must ensure the healthy development of a viable and robust Bumiputera commercial and industrial community. 

A developed Malaysia should not have a society in which economic backwardness is identified with race. This does not imply individual income equality, a situation in which all Malaysians will have the same income. This is an impossibility because by sheer dint of our own individual effort, our own individual upbringing and our individual preferences, we will all have different economic worth, and will be financially rewarded differently. An equality of individual income as propounded by socialists and communists is not only not possible, it is not desirable and is a formula for disaster. 

But I do believe that the narrowing of the ethnic income gap, through the legitimate provision of opportunities, through a closer parity of social services and infrastructure, through the development of the appropriate economic cultures and through full human resource development, is both necessary and desirable. We must aspire by the year 2020 to reach a stage where no-one can say that a particular ethnic group is inherently economically backward and another is economically inherently advanced. Such a situation is what we must work for efficiently, effectively, with fairness and with dedication. 

"A full partnership in economic progress" cannot mean full partnership in poverty. It must mean a fair balance with regard to the participation and contribution of all our ethnic groups - including the Bumiputeras of Sabah and Sarawak - in the high-growth, modern sectors of our economy. It must mean a fair distribution with regard to the control , management and ownership of the modern economy. 

In order to achieve this economically just society, we must escalate dramatically our programmes for national human resource development. There is a need to ensure the creation of an economically resilient and fully competitive Bumiputera community so as to be at par with the NonBumiputera community. There is need for a mental revolution and a cultural transformation. Much of the work of pulling ourselves up by our boot-straps must be done ourselves. In working for the correction of the economic imbalances, there has to be the fullest emphasis on making the needed advances at speed and with the most productive results - at the lowest possible economic and societal cost. 

With regard to the establishment of a prosperous society, we can set many aspirational goals. I believe that we should set the realistic (as opposed to aspirational) target of almost doubling our real gross domestic product every t en years between 1990 and 2020 AD. If we do this, our GDP should be about eight times larger by the year 2020 than it was in 1990. Our GDP in 1990 was 115 billion Ringgit. Our GDP in 2020 should therefore be about 920 billion Ringgit in real (1990 Ringgit) terms. 

This rapid growth will require that we grow by an average of about 7 per cent (in real terms) annually over the next 30 years. Admittedly this is on optimistic projection but we should set our sights high if we are to motivate ourselves into striving hard. We must guard against 'growth fixation', the danger of pushing for growth figures oblivious to the needed commitment to ensure stability, to keep inflation low, to guarantee sustainability, to develop our quality of life and standard of living, and the achievement of our other social objectives. It will be a difficult task, with many peaks and low points. But I believe that this can be done.
In the 1960s, we grew by an annual average of 5.1 per cent; in the 1970s, the first decade of the NEP, Malaysia grew by an average of 7.8 per cent; in the 1980s, because of the recession years, we grew by an annual average of 5.9 per cent.
If we take the last thirty years, our GDP rose annually in real terms by an average of 6.3 per cent. If we take the last twenty years, we grew by an annual average of 6.9 per cent. What is needed is an additional 0.1 per cent growth. Surely if we all pull together God willing this 0.1% can be achieved. 

If we do succeed, and assuming roughly a 2.5 per cent annual rate of population growth, by the year 2020, Malaysians will be four times richer (in real terms) than they were in 1990. That is the measure of the prosperous society we wish and hopefully we can achieve. 

The second leg of our economic objective should be to secure the establishment of a competitive economy. Such an economy must be able to sustain itself over the longer term, must be dynamic, robust and resilient. It must mean, among other things: A diversified and balanced economy with a mature and widely based industrial sector, a modern and mature agriculture sector and an efficient and productive and an equally mature services sector; an economy that is quick on its feet, able to quickly adapt to changing patterns of supply, demand and competition; an economy that is technologically proficient, fully able to adapt, innovate and invent, that is increasingly technology intensive, moving in the direction of higher and higher levels of technology; an economy that has strong and cohesive industrial linkages throughout the system; an economy driven by brain-power, skills and diligence in possession of a wealth of information, with the knowledge of what to do and how to do it; an economy with high and escalating productivity with regard to every factor of production; an entrepreneurial economy that is self - reliant, outward - looking and enterprising; an economy sustained by an exemplary work ethic, quality consciousness and the quest for excellence; an economy characterised by low inflation and a low cost of living; an economy that is subjected to the full discipline and rigour of market forces. 

Most of us in this present Council will not be there on the morning of January 1, 2020 Not many, I think. The great bulk of the work that must be done to ensure a fully developed country called Malaysia a generation from now will obviously be done by the leaders who follow us, by our children and grand-children. But we should make sure that we have done our duty in guiding them with regard to what we should work to become. And let us lay the secure foundations that they must build upon.