Artikel:
BAB 03 : PROSPEK EKONOMI MAKRO DAN MATLAMAT SEKTOR

BAB 03 : PROSPEK EKONOMI MAKRO DAN MATLAMAT SEKTOR

I : PENDAHULUAN

3.01 Matlamat utama rancangan pembangunan negara adalah ke arah meninggikan lagi taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berterusan. Walau bagai¬manapun, pertumbuhan ekonomi negara akan terus dipengaruhi oleh perkembangan di dalam dan luar negeri serta dasar-dasar yang dilaksanakan bagi menghadapi cabaran-cabaran yang ada. Penilaian pembangunan negara dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP2) mengambilkira prospek ekonomi dunia, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan perubahan dasar di bidang tertentu bagi mencapai matlamat sektor dalam dekad yang akan datang. Penilaian ini turut mengambilkira risiko yang mungkin menjejaskan ekonomi negara dan yang akan memberi kesan ke atas agregat utama ekonomi makro.

II : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERANCANGAN PEMBANGUNAN

3.02 Rancangan pembangunan yang lalu adalah berpandukan kepada objektif Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan pesat dan berterusan dalam suasana keadilan dan kestabilan sosial. Walaupun pencapaian pembangunan ekonomi seimbang kedudukan sosial dalam tempoh dua puluh tahun yang lalu adalah menggalakkan, masalah kemiskinan dan ketidakseimbangan etnik terus menjadi cabaran utama dalam perancangan pembangunan. Cabaran ini perlu di atasi dengan memperkukuhkan lagi proses pertumbuhan ekonomi supaya dengan ekonomi yang berkembang, lebih banyak sumber dan peluang pekerjaan diwujudkan dan membolehkan Kerajaan membantu kumpulan yang kurang bernasib baik.

3.03 Antara faktor penting yang mempengaruhi secara langsung pembangunan ekonomi ialah sistem ekonomi negara yang terbuka. Jumlah eksport bagi barangan dan perkhidmatan bukan faktor merupakan 82 peratus dari Keluaran Negara Kasar (KNK) bagi tahun 1990 dan import sebanyak 80 peratus. Ini mendedahkan ekonomi negara kepada keadaan ketidakstabilan berikutan dari turun naik permintaan luar negeri dan harga eksport dan import serta kemasukan modal asing. Dalam keadaan sedemikian, dasar-dasar yang dirangka dalam keadaan yang tidak menentu memerlukan pendekatan yang pragmatik dan boleh diubahsuai supaya kesan negatif dari luardapat diatasi dengan lebih berkesan.

3.04 Dengan mengadakan dasar yang sesuai, Kerajaan akan dapat mengurangkan masalah ketidaktentuan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Keperluan utama ialah untuk memulihkan kecekapan pengendalian sistem ekonomi negara. Dasar-dasar lain yang akan dilaksanakan ialah mempercepatkan lagi program pengswastaan, memperkukuhkan pasaran wang dan modal, menggalakkan pelaburan swasta dan mempertingkatkan kualiti tenaga kerja. Langkah-langkah ini adalah penting untuk meluaskan asas industri. Paling utama, suasana pelaburan yang baik perlu dikekalkan bagi pelabur-pelabur tempatan dan asing. Dengan pelaburan swasta dijangka terus berkembang dan arah aliran semasa ekonomi akan diterajui oleh eksport barangan pembuatan, pertumbuhan ekonomi negara dalam tempoh RRJP2 dijangka lebih baik walaupun komoditi utama menghadapi keadaan yang tidak stabil.

III : PROSPEK EKONOMI DUNIA

3.05 Ketika ekonomi dunia memasuki dekad terakhir kurun kedua puluh, masih terdapat beberapa isu ekonomi yang belum dapat di atasi. Ini terus mewujudkan keadaan yang tidak menentu terhadap prospek pertumbuhan bagi negara-negara bagi negara-negara membangun.

3.06 Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara perindustrian dari kemelesetan di awal dekad lapan puluhan ada lah kukuh dan berpanjangan, manakala dasar fiskal, kewangan dan perdagangan yang menghasilkan corak perdagangan dan pertumbuhan dunia telah banyak berubah. Dalam suasana begini, prospek ekonomi dunia hingga tahun 2000 bergantung kepada sejauhmana usaha di peringkat antarabangsa untuk membendong inflasi, menurunkan kadar faedah sebenar, mengawal turun naik kadar pertukaran asing dan memulihkan semula aliran sumber sumber kewangan ke negara-negara membangun dapat dicapai, di samping usaha untuk menyekat bertambahnyadasar perlindungan perdagangan dan meningkatkan harga sebenar komoditi utama

3.07 Prospek bagi menyelesaikan isu-isu ini dengan berkesan adalah baik untuk faedah bersama negara-negara membangun dan juga negara-negara maju. Kebanyakan negara-negara telah pun menyusun semula ekonomi mereka dan mengamalkan dasar yang lebih liberal. Negara-negara lain pula masih dalam proses melaksanakan langkah-langkah yang sama. Walaupun terdapat usaha-usaha yang berbeza kearah penyusunan semula ekonomi negara masing-masing, terdapat tanda-tanda yang menggalakkan di mana peranan sektor swasta menjadi lebih utama dan pengagihan sumber pula diasaskan kepadakuasa pasaran. Pembaharuan ke arah meningkatkan fleksibiliti dan efisyensi sistem ekonomi yang dilaksanakan oleh kebanyakan negara dijangka membolehkan pencapaian pertumbuhan yang lebih baik dan berterusan bagi ekonomi dunia dalam dekad sembilan puluhan.

3.08 Peluang-peluang baru yang wujud hasil dari kemajuan teknologi dan dasar ekonomi yang lebih liberal telah menggalakkan perubahan struktur dikebanyakan negara membangun dan negara perancangan pusat. Jika ini berjaya dilaksanakan, ia akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dunia yang kukuh dan berterusan menjelang kurun kedua puluh satu. Prospek pertumbuhan masa hadapan, khususnya bagi negara-negara membangun, bergantung kepada sejauhmana negara-negara tersebut dapat mengguna dan menyesuaikan perkembangan ekonomimereka kepada pembaharuan-pembaharuan ini. 3.09 Pembentukan pasaran tunggal Eropah dalam tahun 1992 akan meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi benua tersebut dan akan menambah permintaan eksport dari negara-negara membangun, khususnya eksport komoditi utama. Selain dari ini, untuk mendapat manfaat dari peluang-peluang baru ini, negara-negara membangun haruslah peka dan bersedia untuk mewujudkan sistem perdagangan dan pengeluaran yang baru melalui usahasama dan proses pengeluaran yang bersepadu bagi meluaskan bahagian pasaran mereka di Eropah. Walaupun ada kemungkinan wujudnya dasar perlindungan perdagangan yang lebih ketat, di bawah negara-negara Eropah yang bersatu, ini dijangka tidak membawa kesan yang buruk dan meluas memandangkan telah wujud dasar yang liberal bagi bidang-bidang yang berkaitan dengan perdagangan yang diamalkan oleh kebanyakan negara-negara tersebut.

3.10 Pembentukan sistem demokratik di Eropah Timur dan perubahan struktur yang sedang dilaksanakan mengikut prinsip pasaran bebas juga akan mewujudkan peluang perdagangan yang baik diantara negara-negara membangun dengan Eropah Timur. Kebanyakan negara-negara membangun mempunyai kedudukan yang lebih baik bagi membekalkan barangan yang diperlukan berikutan dari permintaan barangan pengguna di negara-negara tersebut yang mula bertambah. Hubungan dagangan dan pelaburan yang lebih erat dengan negara-negara ini akan membantu meningkatkan eksport dan prospek pertumbuhan bagi negara-negara membangun. Ini juga akan mengurangkankemungkinan kesan negatif ke atas negara-negara membangun disebabkan oleh pengaliran modal ke negara-negara Eropah Timur. Walau bagaimanapun, masalah masalah politik semasa di Kesatuan Soviet juga masih tidak menentu, sementara cara penyelesaian politik di negara-negara tersebut akan mempengaruhi arah perubahan yang akan berlaku bukan sahaja kepada Kesatuan Soviet tetapi juga kepada negara-negara di Eropah Timur.

3.11 Penyelesaian segera Krisis Teluk telah mencerahkan lagi prospek jangka pertengahan pertumbuhan ekonomi dunia dan mengurangkan tekanan inflasi. Bertentangan dengan jangkaan asal bahawa harga minyak mentah akan melambung, pasaran minyak menunjukkan bahawa kesan peperangan ke atas harga minyak mentah adalah kecil. Walaupun wujud keadaan yang tidak menentu, pasaran minyak menunjukkan sentimen yang optimistik bahawa Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Minyak (OPEC) akan memperbaharui usaha-usaha kerjasama dan akan menyelaras usaha-usaha mereka untuk memperkukuh dan menstabilkan minyak mentah.

3.12 Meskipun unjuran jangka pertengahan dan jangka panjang bagi negara-negara Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) masih tidak pasti, unjuran semasa menunjukkan negara-negara ini akan berkembang pada kadar purata 3 peratus setahun bagi tempoh 1991-2000. Unjuran ini adalah lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dunia yang berterusan oleh kerana negara-negara OECD dalam dekad lapan puluhan telah berkembang pada kadar purata yang lebih perlahan iaitu 2.8 peratus setahun. Walau bagaimanapun, ini bergantung kepada usaha untuk menyelesaikan isu-isu utama yang dihadapi oleh oleh ekonomi dunia serta usaha memastikan supaya suasana perniagaan, nisbah pelaburan dan produktiviti buruh yang bertambah baik di negara-negara perindustrian diteruskan.

3.13 Walau bagaimanapun, unjuran ini masih terbuka kepada risiko pencapaian yang lebih rendah. Pertama, perbezaan daya pengeluaran di kalangan negara-negara perindustrian dan di antara negara-negara tersebut dengan negara-negara perindustrian baru boleh menimbulkan ketegangan serta membawa kepada peningkatan dasar perlindungan terutama di antara Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Jepun. Keadaan sedemikian telah pun wujud dan mungkin akan berterusan, kecuali usaha yang bersungguh-sungguh diambil untuk bertolak ansur dan meningkatkan kerjasama. Kedua, ketiadaan usaha gigih untuk menyelaras dasar kewangan boleh membawa kepada tekanan inflasi. Ketiga, kedudukan yang tidak stabil di pasaran matawang boleh memburukkan lagi masalah hutang dunia dan ini akan menjejaskan program pengubahsuaian struktur di negara-negara membangun. Sekiranya masalah-masalah diatas wujud, pertumbuhan ekonomi dunia dijangka meningkat pada kadar 2.4 peratus setahun iaitu lebih rendah dari prestasi jangka panjang sebanyak 2.6 peratus setahun. Strategi yang diambil oleh negara-negara membangun untuk mengurangkan kesan masalah ini, kalaupun tidak dapat diatasi, adalah dengan meneruskan usaha memperbaiki lagi dayasaingan dan untuk memdapatkan tempat dalam pasaran antarabangsa.

3.14 Dalam dekad sembilan puluhan ini, prospek dan risiko yang dihadapi oleh negara-negara sedang membangun adalah berbeza di antara satu dengan lain. Teknologi baru yang lazimnya diimport perlu diperolehi dari sumber pembiayaan luar negeri. Peluang bagi negara-negara perindustrian baru dan yang berpendapatan sederhana, termasuk Malaysia, dijangka lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara yang mempunyai beban hutang yang banyak atau yang belum mengambil langkah-langkah pengubahsuaian struktur sejajar dengan perubahan pesat yang berlaku dalam ekonomi dunia. Prospek Pertumbuhan Rantau Asia Timur

3.15 Perkembangan ekonomi dunia yang berterusan sejak tahun 1983 dan sistem ekonomi antarabangsa yang agak terbuka telah membawa kepada pertumbuhan yang kukuh bagi rantau Asia Timur. Paras tabungan dan pelaburan yang tinggi, pengurusan ekonomi makro dalam negeri yang baik, kesediaan membuat pengubahsuaian ekonomi mikro bagi memudahkan perubahan struktur, mengekalkan daya saing eksport dan memulihkan harga komoditi bukan minyak adalah di antara faktor-faktor lain yang akan membantu pertumbuhan ekonomi di rantau ini.

3.16 Pengeluaran dari rantau Asia Timur merupakan 23 peratus daripada pengeluaran dunia, berbanding dengan 17 peratus dalam tempoh sepuluh tahun yang lalu. Di samping itu, peningkatan perdagangan di antara negara-negara dalam rantau ini telah membantu menghasilkan pembangunan yang lebih pesat berbanding dengan rantau-rantau lain.

3.17 Prestasi perdagangan di rantau ini dalam dekad yang lalu amat memuaskan dan tiada bandingannya dengan rantau lain Di akhir dekad lapan puluhan, eksport dari rantau ini sahaja adalah sebanyak 23 peratus daripada jumlah eksport dunia, manakala import pula sebanyak 18 peratus daripada import dunia, berbanding dengan dekad sebelumnya, masing-masing sebanyak 14 peratus dan 15 peratus. Pertambahan eksport dari rantau Asia Timur adalah lebih dari 42 peratus daripada peningkatan eksport dunia dalam dekad lapan puluhan.

3.18 Berdasarkan kepada asas ekonomi yang kukuh, rantau ini dijangka akan terus berkembang dalam dekad sembilan puluhan. Jumlah penduduk yang seramai 1,720 juta dalam tahun 1989 atau 33 peratus daripada penduduk dunia, mempunyai potensi bagi mewujudkan permintaan yang lebih tinggi. Unjuran bagi tahun 2000, menjangkakan KNK rantau ini akan melebihi 112 peratus daripada yang dicapai oleh Kesatuan Eropah, berbanding dengan kedudukan masa kini kira-kira 80 peratus. Di samping itu, jurang pendapatan KNK perkapita di antara negara ini dijangka akan terus berkurangan.

3.19 Perkembangan pesat rantau ini, terutama negara-negara industri baru di Asia dan integrasi serta hubungan ekonomi yang semakin erat akan menghasilkan lebih banyak peluang-peluang baru. Keupayaan ekonomi rantau ini memudahkan usaha pengubahsuaian struktur ekonomi dalam negeri melalui perlaksanaan dasar ekonomi makro dan mikro yang baik menjadi asas utama kepada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan peningkatan penyertaan mereka dalam perdagangan dan pelaburan antarabangsa. Keadaan ini dijangka terus bertambah kukuh dalam dekad sembilan puluhan dan menjadikan ekonomi di rantau ini lebih efisyen dan mudah diubahsuai. Bagi mencapai keseimbangan pembangunan ekonomi antarabangsa, Malaysia setelah berunding dengan negara-negara lain di rantau Asia Timur telah mencadangkan pembentukan Kumpulan Ekonomi Negara Asia Timur (EAEG) dengan tujuan untuk menggalakkan perdagangan bebas dan memperkukuhkan lagi kedudukan negara-negara rantau ini sebagai satu kumpulan dalam perundingan perdagangan dengan blok perdagangan rantau lain.

Prospek Pertumbuhan Rantau ASEAN

3.20 Di kalangan negara-negara rantau Asia Timur, Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) merupakan salah satu kumpulan yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang paling pesat mengikut perbandingan antarabangsa. Negara-negara ASEAN dijangka mencapai pertumbuhan ekonomi di antara 5 hingga 8 peratus setahun hingga ke tahun 2000. Berdasarkan kepada kadar pertumbuhan penduduk dan pendapatan perkapita pada masa ini, KNK bagi kawasan ini dijangka meningkat diantara US$500- US$500-US$550 ribu juta menjelang tahun 2000. Pertambahan ini akan mewujudkan banyak peluang kerjasama dalam bidang perdagangan dan perindustrian, bukan sahaja di kalangan negara-negara ASEAN tetapi juga dengan negara-negara lain di dunia.

3.21 Teras utama negara-negara ASEAN ialah untuk mempercepatkan lagi peralihan daripada industri gantian im-port kepada strategi berorientasikan eksport bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari segi ekonomi, rantau ini adalah salah satu daripada rantau yang dapat mencapai pertumbuhan yang pesat di dunia dengan iklim pelaburan yang paling menggalakkan. Negara-negara ASEAN mengeluarkan 79 peratus daripada pengeluaran getah asli dunia, 73 peratus minyak kelapa sawit, 22 peratus keluaran kayu-kayan, 67 peratus timah dan kelapa dan 60 peratus tembaga. Kekayaan sumber asli ini akan terus menjadi penggerak kepada pertumbuhan yang berterusan bagi rantau ini dalam dekad yang akan datang. Di samping itu, ASEAN juga mempunyai tenaga buruh yang ramai dan mudah dilatih, kadar upah yang rendah, dan pasaran yang terus berkembang. Penduduknya yang berjumlah 303 juta mempunyai potensi permintaan bagi barangan pengguna dan modal serta tenagakerja yang mempunyai kemahiran teknikal.

3.22 Dalam dekad yang akan datang, negara-negara ASEAN di jangka akan terus menekankan pelaburan dalam negeri dan pelaburan langsung asing sebagai penggerak kepada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan perindustrian. Terdapat potensi bagi meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan, perhubungan dan perkhidmatan yang memerlukan penglibatan yang lebih oleh negara-negara ASEAN untuk mempastikan faedah-faedah dapat diperolehi bersama. Langkah¬langkah kearah kerjasama yang lebih erat dan membuka pasaran untuk perdagangan di rantau ini akan akan mengukuhkan lagi asas ekonomi di kalangan negara-negara ASEAN yang ketika ini kejayaannya kurang menggalakkan.

IV : PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI MALAYSIA

3.23 Pencapaian matlamat pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dalam tempoh RRJP2 adalah bergantung kepada prestasi ekonomi antarabangsa serta keupayaan Malaysia untuk memanfaatkan peluang-peluang yang wujud dalam perkembangan perdagangan dunia. Dalam keadaan dimana suasana ekonomi antarabangsa boleh membantu pencapaian matlamat pertumbuhan tersebut atau sebaliknya, pelaksanaan dasar yang pragmatik dan fleksibel untuk menyesuaikan ekonomi dalam negeri dengan perubahan yang berlaku di luar negeri akan membantu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berterusan. Ini akan memerlukan perubahan dasar di dalam beberapa bidang yang kritikal bagi mempertingkatkan lagi efisyensi dan produktiviti, di samping memperkukuhkan struktur pengeluaran dengan memperdalam dan memperluaskan lagi asas industr negara. Ini bererti penggunaan sumber yang mempunyai potensi bagi memenuhi pasaran eksport perlu dipertingkatkan memandangkan permintaan dalam negeri sahaja tidak dapat mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi. Penekanan juga akan diberi kearah meningkatkan lagi nilai ditambah dan penggunaan serta pemerosesan sumber asli serta memperbaiki lagi daya saing negara di peringkat antarabangsa. Pertumbuhan dan Transformasi Struktur Ekonomi

3.24 Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) bagi tempoh RRJP2 dijangka berkembang pada kadar purata 7 peratus setahun mengikut nilai sebenar. Unjuran ini adalah berdasarkan kepada jangkaan pertumbuhan ekonomi dunia, kekayaan sumber asli dalam negeri, pengurusan ekonomi negara yang berasaskan kuasa pasaran dan penglibatan yang lebih besar oleh sektor swasta, peningkatan dalam kadar tabungan dan pelaburan dalam negeri, serta penekanan yang lebih terhadap penggunaan teknologi dan pembangunan sumber manusia. Walau bagaimanapun, sekiranya jangkaan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi negara-negara perindustrian merosot, kadar kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka lebih rendah dari 7 peratus memandangkan keadaan ekonomi negara yang terbuka. Sekiranya ini berlaku, ia akan memberi kesan negatif kepada matlamat gunatenaga dan pencapaian matlamat pengagihan.

3.25 Sektor-sektor yang dijangka akan mencatatkan pertumbuhan yang tinggi ialah sektor pembuatan (10.5 peratus setahun) dan sektor-sektor perkhidmatan seperti eletrik, gas dan air (10 peratus), pengangkutan dan perhubungan (10 peratus), perdagangan borong dan runcit (8.5 peratus) dan kewangan, hartanah serta perkhidmatan perniagaan (8 peratus), seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3-1.

3.26 Sektor pertama, iaitu pertanian dan perlombongan akan terus memainkan peranan yang penting kepada ekonomi, walaupun bahagiannya dijangka terus merosot daripada 28.1 peratus kepada KDNK dalam tahun 1990 kepada 18.3 peratus pada tahun 2000. Sebaliknya, bahagian sektor kedua, iaitu pembuatan dan pembinaan, dijangka meningkat daripada 30.2 peratus dalam tahun 1990 kepada 38.7 peratus menjelang tahun 2000. Sektor ketiga juga dijangka terus meningkat dan menyumbang sebanyak 43 peratus kepada KDNK menjelang tahun 2000, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3-2. Sungguhpun perkhidmatan Kerajaan akan berkembang dengan perlahan, sektor-sektor perkhidmatan yang lain, terutamanya yang berkaitan dengan pelanongan, kewangan, perniagaan, perkhidmatan teknikal dan juruperunding akan menjadi sumber-sumber baru kepada pertumbuhan ekonomi.

3.27 Struktur ekonomi menjelang tahun 2000 mencerminkan perkembangan beberapa sektor pengeluaran dalam ekonomi pada masa ini dan dijangka berterusan sehingga ke abad akan datang. Sektor kedua dijangka akan berkembang lebih tiga kali ganda dari kadar perkembangan sektor pertama dan akan menghasilkan satu perubahan ketara dalam sumbangannya kepada KDNK menjelang tahun 2000.

3.28 Pertumbuhan sektor pertanian dijangka di paras sederhana iaitu pada kadar 3.5 peratus. Pengeluaran minyak kelapa sawit akan terus meningkat, walaupun pada kadar yang lebih rendah dari yang telah dicapai sebelum ini memandangkan tanah yang sesuai untuk pertanian semakin berkurangan. Perkembangan tanaman koko akan lebih terbatas, kecuali jika harganya yang jatuh begitu rendah beberapa tahun lalu pulih semula. Kawasan tanaman getah pula dijangka berkurangan, walau bagaimanapun pengeluarannya dijangka akan stabil hasil daripada peningkatan produktiviti. Penekanan akan diberi kepada penyelidikan dan pembangunan (P&P) dan teknologi yang boleh menjimatkan tenaga pekerja dan boleh memperbaiki dayamaju pengeluaran getah supaya dapat bersaing dengan lebih berkesan di pasaran antarabangsa. Selanjutnya, peningkatan permintaan kayu getah untuk pengeluaran perabot akan menggalakkan lagi pertumbuhan industri ini. Walau Walau bagaimanapun, bahagian pengeluaran getah kepada sektor pertanian dari segi nilai ditambah dijangka berkurangan daripada 13.5 peratus dalam tahun 1990 kepada 12 peratus pada tahun 2000. Sumbangan sektor perhutanan dari segi pengeluaran kayu balak dijangka akan berkurangan selaras dengan usaha pemeliharaan sumber perhutanan. Rancangan perladangan hutan akan dipertingkatkan untuk mempastikan pemulihan sumber hutan dan pengurusannya mencapai tahap pengeluaran yang berkekalan. Penekanan dasar ialah bagi pengeluaran hiliran, terutamanya pengeluaran perabot dan kelengkapan di mana Malaysia mempunyai kelebihan untuk merebut peluang dan potensi pasaran yang begitu luas. Sumbangan dari pertanian tradisional seperti padi dan sektor kecil perikanan serta ternakan pula dijangka berkembang di paras rendah kecuali bagi hasil buah-buahan, sayur-sayuran dan akuakultur yang dijangka mempunyai prospek yang lebih baik.

3.29 Prospek sektor pertanian akan bergantung kepada penggunaan teknologi baru yang boleh menjimatkan tenaga buruh terutamanya disektor-sektor getah dan kelapa sawit dan memerlukan usaha-usaha yang lebih gigih bagi skim pembangunan pertanian sektor awam meningkatkan pendekatan komersial di samping menambah penyertaan sektor swasta. Oleh kerana penerokaan tanah baru bagi tujuan pertanian adalah terbatas, kecuali di Sabah dan Sarawak, pengeluaran pertanian perlu bergantung kepada peningkatan produktiviti. Memandangkan sektor pertanian adalah besar bahagiannya dalam ekonomi, berkurangan tenaga buruh yang sedang dialami dan masalah tanah yang dihadapi, adalah sukar untuk mencapai matalamat pertumbuhan sektor ini di paras 3.5 peratus bagi tempoh RRJP2 tanpa peningkatan produktiviti.

3.30 Pengeluaran bagi tanaman ladang telah mencapai tahap kecekapan yang tinggi, mengikut tahap antarabangsa. Walau bagaimanapun, kemajuan pesat dan pelaburan dalam teknologi baru olehnegara-negara yang bersaing memerlukan kita berusaha dengan lebih gigih bagi meningkatkan P&P dalam aktiviti huluan dan hiliran. Di samping itu, rantaian di antara sektor pertanian dan perindustrian perlu diperkukuhkan bagi mengekalkan daya daya saingan dan meningkatkan nilai ditambah. Peluang terbaik bagi meningkatkan produktiviti di sektor pertanian ialah dengan memodenkan pengurusan sektor pekebun kecil. Oleh yang demikian, Kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada sektor ini dalam tempoh RRJP2.

3.31 Pembangunan sektor pertanian akan juga digerakkan kearah meningkatkan bekalan bahan makanan dan bahan mentah bagi pasaran tempatan dan luar negeri. Ini adalah perlu bagi mengekalkan rekod cemerlang negara dalam mengawal kestabilan harga dalam negeri serta memastikan bekalan bahan mentah adalah mencukupi bagi industri-industri yang berasaskan sumber. Pada masa yang sama, usaha ini akan mengurangkan pergantungan negara kepada import bahan-bahan mentah. Potensi sektor kecil tanaman makanan dan kontan adalah bagi pengeluaran buah-buahan dan sayuran dimana usaha-usaha untuk mendapatkan pasaran eksport telah mula menampakkan hasil. Walau bagaimanapun, ianya masih memerlukan sokongan P&P dalam pengeluaran dan pengendalian selepas menuai serta mendapatkan pasaran baru.

3.32 Perhatian khusus akan diberikan ke arah memperkembangkan aktiviti pertumbuhan ekonomi yang lain. Sektor kecil perikanan, mempunyai potensi yang baik memandangkan sebahagian besar sumber laut masih belum diterokai sepenuhnya. Kekurangan nelayan laut dalam yang mahir dan terlatih memerlukan galakan terhadap projek usahasama dengan nelayan negara asing. Di samping itu, projek akuakultur juga akan digalakkan sama ada sebagai aktiviti sepenuh masa atau pun aktiviti sampingan bagi menambah pendapatan. Tumpuan sektor kecil ternakan pada masa ini ialah untuk memenuhi permintaan pasaran tempatan dan untuk mengganti keperluan yang masih diimport sekiranya aktiviti ini berdayamaju. Pembangunan dalam sektor kecil perhutanan pula akan ditumpukan kepada pengurusan hasil secara berkekalan dengan menghalang pembalakan yang berlebihan dan pencemaran alam sekitar. Pendekatan dasar ini juga akan mempastikan bekalan sumber perhutanan adalah mencukupi bagi industri tempatan yang sumber hutan.

3.33 Sektor perlombongan pula dijangka berkembang lebih perlahan iaitu pada kadar 1.5 peratus setahun, berbanding dengan 5.2 peratus setahun sepanjang tempoh Rancangan Malaysia Kelima (RML). Jangkaan ini adalah berdasarkan kepada pengeluaran minyak mentah yang kekal pada paras 630,000 tong sehari mulai tahun 1996 selaras dengan Dasar Susutan Negara. Sumbangan kepada pertumbuhan dalam sektor ini adalah dari aktiviti huluan dan hiliran sektor kecil gas. Dari segi struktur pengeluaran pula, bahagian sektor perlombongan dijangka merosot daripada 9.7 peratus kepada KDNK dalam tahun 1990 kepada 5.7 peratus pada tahun 2000,seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3-2.

3.34 Usaha carigali bahan galian baru yang dijalankan secara intensif akan membantu pertumbuhan sektor perlombongan. Pada masa ini, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-kerajaan Negeri sedang mengkaji satu dasar baru perlombongan. Pelaksanaannya merupakan satu langkah penting dalam menyediakan galakan yang diperlukan bagi pelabur-pelabur untuk mewujudkan potensi sumber galian negara serta perkembangan kegiatan-kegiatan industri yang berasaskan galian dalam negeri.

3.35 Pertumbuhan sektor kedua dijangka meningkat dengan ketara hasil daripada sumbangan kemajuan sektor pembuatan yang akan mempunyai asas yang lebih luas serta perkembangan pelancongan yang akan menambah aktiviti pembinaan komersil. Peranan sektor pembuatan juga dapat diperkukuhkan dengan meningkatnya industri kecil dan sederhana melalui usaha galakan yang disediakan oleh Kerajaan pada masa ini serta perkembangan sektor kecil pengangkutan dari segi pengeluaran alat kelengkapan baru untuk menampong pertambahan pesat kegiatan-kegiatan ekonomi.

3.36 Sektor pembuatan akan memainkan peranan utama dalam mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi sebanyak 7 peratus set setahun. Pemodenan kilang dan alat jentera untuk membolehkan penyerapan teknologi baru, langkah-langkah melonggarkan dan memudahkan peraturan semenjak kemelesetan 1985-86, dan dasar yang membolehkan nilai matawang ringgit mencapai paras keseimbangan telah menyediakan asas yang kukuh bagi sektor ini sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi. Sektor ini dijangka berkembang pada kadar 10.5 peratus setahun, jauh mengatasi pertumbuhan yang dijangka bagi sektor-sektor lain dalam ekonomi bagi tempoh RRJP2. Kadar pertumbuhan yang dinamik ini akan menjadikan bahagiannya kepada KDNK meningkat daripada 27 peratus dalam tahun 1990 kepada 37.2 peratus pada tahun 2000, seperti di Jadual 3-2.

3.37 Walau bagaimanapun, struktur sektor pembuatan masih tertumpu kepada dua sektor kecil utama iaitu elektrik dan elektronik serta sektor kecil tekstil dan pakaian. Walaupun dua-dua sektor kecil ini merupakan penyumbang utama kepada pertumbuhan pengeluaran dan pendapatan eksport, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Antaranya ialah rantaian yang terbatas di antara kedua-dua sektor kecil ini dengan sektor-sektor lain dalam ekonomi, terutamanya dengan industri kecil dan sederhana. Kedua-dua sektor kecil ini terlalu bergantung kepada teknologi yang diimport dengan sokongan P&P yang tidak mencukupi yang mengakibatkan daya cipta dan pembaharuan barangan agak terbatas. Di samping itu, keupayaan pemasaran di peringkat antarabangsa juga terhad dan terlalu bergantung kepada permintaan dan keperluan syarikat induk, kontrek kecil pengeluaran dan kemudahan Sistem Kemudahan Am yang dinikmati oleh Malaysia. Faedah berbanding bagi kedua-dua sektor kecil ini terletak kepada kadar upay yang lebih rendah, pekerja yang mahir dan produktif serta kos pengeluaran yang rendah berbanding dengan negara-negara perindustrian baru dan negara-negara maju.

3.38 Tumpuan perubahan dasar bagi sektor pembuatan adalah untuk mengurangkan halangan dan batasan yang dihadapi oleh sektor berkenaan bagi membolehkan asas pertumbuhan yang lebih luas dan pelbagai. Usaha-usaha akan ditumpukan kearah meluas dan memperdalamkan asas perindustrian yang akan meningkatkan nilai ditambah serta memperkukuhkan rantaian di antara industri kecil dan sederhana. Industri kecil dan sederhana akan berfungsi sebagai penyokong dan pelengkap kepada pembangunan industri. Di samping itu, dasar fiskal dan dasar yang berkaitan dengan tarif akan dikaji semula untuk mempastikan pembangunan sektor industri adalah lebih efisyen dan boleh bersaing. Dasar perlindungan tarif dan bukan tarif sering menyebabkan pengeluar yang tidak efisyen terus wujud dan menghadkan ekonomi bidangan. Pergantungan ke atas bahan mentah dan komponen yang diimport perlu dikurangkan dengan meningkatkan secara beransur-ansur rantaian huluan dan hiliran bagi industri dalam negeri. Usaha-usaha akan terus dilaksanakan bagi menggalakkan integrasi antara industri untuk pasaran tempatan dengan pasaran eksport dan meningkatkan lagi industri yang berasaskan sumber bagi memperluaskan lagi asas sektor pembuatan, terutama bagi pasaran eksport.

3.39 Sektor ketiga dijangka menunjukkan kemajuan yang sama selaras dengan pertumbuhan sektor pertama dan kedua. Walau bagaimanapun, sumbangannya masih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang tahap pembangunannya hampir sama seperti Malaysia. Sungguhpun sektor ini telah lama wujud dalam ekonomi yang berorientasikan eksport, ianya masih merupakan sektor yang kurang berkembang. Ini adalah berasaskan kepada bahagiannya kepada KDNK dijangka meningkat sedikit sahaja dari 41.7 peratus dalam tahun 1990 kepada kira-kira 43 peratus pada tahun 2000, seperti ditunjukkan dalam Jadual 3-2. Walaupun begitu, dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat, sektor ini dijangka akan menjadi penting dari segi sumbangannya kepada pertumbuhan KDNK, pewujudan peluang pekerjaan dan pengurangan defisit perkhidmatan dalam akaun imbangan pembayaran. Kerajaan akan menjadikan sektor ini lebih dinamik melalui perubahan dasar dan lain-lain bentuk sokongan bagi menggalakkan perkembangan sektor ini sebagai sektor utama dan bukan sektor yang lembab.

3.40 Tumpuan dasar dalam sektor perkhidmatan ini adalah untuk meningkatkan keupayaan menyerap teknologi baru dalam beberapa bidang seperti komunikasi, pemerosesan data dan keadaan baru pendidikan, serta bentuk baru pelaburan asing seperti usahasama, 'franchise', pengurusan kontrak atau melalui perlesenan. Selain Selain daripada itu, Kerajaan telah mengenalpasti sektor-sektor pelancongan dan perkapalan sebagai sektor yang berpotensi untuk berkembang. Beberapa galakan telah diberi bagi meningkatkan penyertaan sektor swasta dalam bidang-bidang ini. Program penswastaan juga akan membuka peluang baru bagi pertumbuhan sektor perkhidmatan secara keseluruhan.

Perbelanjaan Sektor Swasta

3.41 Perbelanjaan sektor swasta yang terdiri daripada pelaburan dan penggunaan swasta akan menjadi daya penggerak utama kepada perkembangan ekonomi dalam tempoh RRJP2. Ini adalah sejajar dengan dasar untuk menggalakkan sektor swasta memainkan peranan utama dalam pertumbuhan ekonomi dengan sektor awam pula memainkan peranan menyokong aktiviti sektor swasta. Kerajaan akan terus mengurangkan penglibatannya dalam aktiviti yang bersaing secara langsung dengan sektor swasta kecuali dalam industri strategik. Dasar ini adalah bertujuan untuk meningkatkan efisyensi, men menggalakkan kemajuan sistem pasaran bebas dan mengurangkan beban kewangan sektor awam. Pelaburan awam dalam infrastruktur dan kemudahan industri dan sosial akan memudah dan mempercepatkan lagi pembangunan industri yang berdayamaju. Usaha ini akan membantu pertumbuhan yang berterusan dan mengatasi pengurangan sumbangan dari sumber yang tidak boleh diganti, teru tamanya petroleum, dimasa hadapan.

3.42 Pelaburan swasta. Pelaburan swasta akan meningkat pada kadar purata 8 peratus berbanding dengan 9.4 peratus dalam tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1). Pelaburan swasta mengikut harga semasa pula, akan meningkat sebanyak empat kali ganda daripada $26 ribu juta dalam tahun 1990 kepada $104 ribu juta pada tahun 2000. Pelaburan swasta dalam harga semasa bagi dekad tujuh puluhan telah meningkat lebih tinggi, iaitu sebanyak 21.4 peratus. Semenjak langkah-langkah pengubahansuaian struktur dilaksanakan dalam dalam dekad lapan puluhan dan meningkatnya minat pelabur asing, pelaburan swasta telah bertambah hampir dua kali ganda dalam tiga tahun terakhir dekad lapan puluhan. Oleh itu, matlamat kadar pertumbuhan pelaburan swasta sebanyak14.8 peratus mengikut harga semasa dijangka boleh dicapai dalam tempoh RRJP2, sila lihat Jadual 3-3.

3.43 Pelaburan dalam sektor pertanian dan perlombongan dijangka kurang menggalakkan berbanding dengan perkembangan pada masa lalu. Oleh yang demikian, pelaburan baru perlu ditingkatkan dalam sektor-sektor lain seperti pembuatan, pembinaan dan pengangkutan dengan sektor pembuatan merupakan sebahagian besar pelaburan, terutama daripada sumber luar negeri. Kadar pelaburan swasta yang tinggi yang dijangkakan dalam sektor pembuatan, pembinaan, pengangkutan dan perkhidmatan diasaskan kepada beberapa faktor. Pertama, ekonomi yang matang, terutamanya Jepun, Taiwan dan Korea telah mengatasi masalah-masalah akibat peningkatan nilai matawang mereka dan kenaikan kos buruh secara memindah pelaburan ke luar negeri. Kedua, Malaysia dengan pelbagai kemudahan infrastruktur yang telah dimajukan dan keadaan politik yang stabil membolehkannya menarik pelaburan asing di tahun-tahun yang akan datang. Memandangkan negara-negara ASEAN yang lain sedang mengalami pelbagai batasan struktur, adalah penting bagi Malaysia mengambil peluang ini dan memperbaiki kedudukannya dengan meningkatkan pelaburan infrastruktur dan sumber tenaga manusia supaya dapat lebih bersaing dalam dekad yang akan datang. Ketiga, berdasarkan kepada perkembangan pesat dalam sektor pelancongan, pelaburan dalam sektor perkhidmatan dan aktiviti pembinaan yang berbentuk komersial seperti pembinaan hotel dan pusat pelancongan dijangka akan berterusan sepanjang dekad sembilan puluhan.

3.44 Penggunaan swasta. Pertumbuhan penggunaan swasta dijangka kukuh dan meningkat pada kadar 7.2 peratus setahun mengikut nilai sebenar, berbanding dengan 6.3 peratus yang dicapai dalam tempoh RRJP1, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3-3. Aktiviti penggunaan swasta dijangka akan bertambah kukuh hasil daripada peningkatan pendapatan bolehguna, terutama di kalangan golongan berpendapatan rendah dan sederhana, di samping faedah dari peningkatan kemudahan khidmat sosial dan kemudahan awam yang disediakan oleh Kerajaan. Proses `monetization' dalam ekonomi melalui penggunaan instrumen-instrumen kewangan yang lebih meluas dan pelbagai jenis, juga dijangka meningkatkan lagi permintaan pengguna. Gabungan kesemua faktor tersebut akan membawa kearah pembentukan ekonomi yang lebih matang dan yang lebih bergantung kepada permintaan dalam negeri.

Struktur Eksport dan Import

3.45 Struktur eksport dijangka mengalami perubahan besar dalam dekad akan datang. Eksport komoditi utama pertanian dan galian akan terus meningkat, namun sumbangannya dalam nilai eksport akan berkurangan memandangkan eksport barangan pembuatan akan meningkat dengan lebih pesat. Sungguhpun begitu, peningkatan aktiviti pemerosesan dalam negeri bagi keluaran pertanian kepada barangan siap akan dapat menambah eksport barangan yang berasaskan keluaran pertanian. Komoditi utama yang mempunyai prospek yang baik untuk menambah pendapatan eksport ialah kelapa sawit, petroleum dan gas asli cecair. Eksport barangan pembuatan pula akan menjadi semakin penting, meningkat daripada 60.4 peratus kepada jumlah pendapatan eksport dalam tahun 1990 kepada

81.8 peratus pada tahun 2000, seperti di Jadual 3-4. Di sektor pembuatan, industri pemerosesan makanan, petro-kimia, pakaian dan tekstil, serta keluaran getah dan galian bukan logam adalah di antara industri yang dijangka akan menghasilkan pertumbuhan yang tinggi. Sementara itu, sektor elektrik dan elektronik pula akan menghadapi pertumbuhan yang lebih perlahan dalam tempoh RRJP2 dibanding dengan sektor-sektor lain. Namun demikian, sektor ini akan terus memberi sumbangan utama dalam penambahan nilai eksport pembuatan. Penggunaan teknologi dan proses pengeluaran yang baru akan membawa kepada perubahan struktur dan paras nilai ditambah yang lebih tinggi. Proses ini akan memperluas dan memperdalamkan asas industri dan akan meningkatkan permintaan bagi tenaga kerja mahir.

3.46 Dengan pertambahan jumlah pelaburan pada kadar 12.6 peratus setahun pada harga semasa dalam tempoh RRJP2 dan peningkatan dalam aktiviti sektor pembuatan, bahagian import bagi barangan modal dan barangan perantaraan dijangka meningkat. Sementara itu, bahagian import barangan pengguna dijangka berkurangan sejajar dengan usaha meningkatkan pengeluaran barangan pengguna untuk keperluan dalam negeri. Arah aliran ini sudah mula ketara dalam dekad lapan puluhan dan dijangka akan berterusan dalam dekad sembilan puluhan. Memandangkan jumlah pelaburan awam dijangka terus meningkat dan biasanya mempunyai kandungan import yang tinggi, tekanan terhadap peningkatan import barangan modal akan berterusan. Oleh yang demikian, tumpuan dasar adalah bagi menggalakkan pengeluaran barangan perantaraan dalam negeri memandangkan import barangan ini telah meningkat daripada 35.3 peratus daripada jumlah import dalam tahun 1970 kepada 41.5 peratus dalam tahun 1990.

Inflasi

3.47 Kadar inflasi dalam tiga tahun kebelakangan ini meningkat dengan kadar yang sederhana. Peningkatan ini disebabkan oleh kos import yang tinggi, kenaikan kadar upah dan peningkatan permintaan dalam negeri yang didorong oleh pemulihan ekonomi.

3.48 Indeks harga import dalam tempoh RRJP2 dijangka meningkat pada kadar 5.2 peratus setahun. Kesannya ke atas paras harga dalam negeri akan bergantung kepada dasar kewangan dan fiskal, perubahan nilai matawang ringgit, paras upah dan juga permintaan terhadap import. Memandangkan usaha akan diambil untuk terus mengawal defisit fiskal dan dasar kewangan yang bertujuan untuk mengimbangkan dayasaing antarabangsa, di samping mengurangkan tekanan inflasi serta memastikan kenaikan kadar upah selaras dengan peningkatan produktiviti, paras harga dalam negeri dijangka tidak akan meningkat lebih dari paras-paras yang dahulu.

Gunatenaga

3.49 Penawaran tenaga pekerja dijangka meningkat sebanyak 2.9 peratus setahun dalam tempoh RRJP2. Permintaan tenaga pekerja pula dijangka meningkat pada kadar 3.1 peratus setahun berdasarkan kepada pertumbuhan KDNK sebanyak 7 peratus setahun. Dengan itu, kadar penggangguran dijangka akan dapat dikurangkan kepada 4 peratus menjelang tahun 2000. Sektor perkilangan dan perkhidmatan bukan Kerajaan dijangka menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan gunatenaga iaitu di antara 4.8 hingga 5.4 peratus. Sementara itu, pembangunan industri luar bandar juga dijangka dapat menyerap lebih ramai tenaga kerja di luar bandar. Kebanyakan pengangguran di masa hadapan terdiri daripada golongan golongan penganggur penggeseran yang memilih pekerjaan yang berpendapatan lebih tinggi. Oleh yang demikian, satu sistem penyebaran maklumat mengenai pasaran buruh yang lebih baik perlu diadakan bagi meningkatkan lagi mobiliti buruh. Dari segi penawaran tenaga pekerja, penekanan akan diberi kepada pembangunan sumber tenaga manusia serta penyusunan semula kurikulum pendidikan dan latihan berdasarkan keperluan pasaran. Langkah ini adalah perlu bagi mengurangkan pengangguran struktur serta menggalakkan mobiliti untuk meningkatkan kadar penyerapan tenaga kerja ke dalam sektor yang memerlukan pekerja.

V : PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Kewangan Sektor Awam

3.50 Langkah-langkah untuk mengukuhkan kedudukan kewangan sektor awam yang bermula pada tahun 1983 akan diteruskan di dalam tempoh RRJP2. Ini adalah selaras dengan dasar mengurangkan peranan sektor awam dalam ekonomi, disamping memperbaiki defisit belanjawan pada paras yang mampu dibiayai. Bahagian khidmat bayar hutang yang pada masa ini di paras 26 peratus daripada perbelanjaan mengurus akan dikurangkan, sementara defisit belanjawan sektor awam dijangka dikurangkan secara purata 3.6 peratus kepada KNK dalam tempoh RRJP2, berbanding dengan 4.2 peratus yang dicatatkan dalam tempoh RML dan 8.7 peratus dalam tempoh RRJP1, seperti ditunjukkan dalam Jadual 3-5.

3.51 Bagi tempoh RRJP2, perbelanjaan pembangunan sektor awam dijangka berjumlah sebanyak $224 ribu juta, berbanding dengan perbelanjaan sebanyak $174 ribu juta dalam tempoh RRJP1. Daripada jumlah tersebut, $126 ribu juta atau 56 peratus adalah perbelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan, seperti di Jadual 3-5 dan 3-6. Walaupun tingkat perbelanjaan pembangunan pada nilai semasa adalah besar, paras pada nilai sebenar setelah mengambilkira inflasi, adalah lebih rendah daripada perbelanjaan dalam dekad lapan puluhan. aras perbelanjaan ini hanya merupakan 9.8 Peratus dari KNK, berbanding dengan 16.8 peratus bagi tempoh RRJP1. Ini adalah sejajar dengan usaha untuk mengurangkan penglibatan sektor awam dalam ekonomi yang dijangkakan dalam tempoh RRJP2.

3.52 Dasar belanjawan yang fleksibel yang diambil pada masa ini adalah untuk mengatasi beberapa kekurangan dalam kemudahan infrastruktur supaya membolehkan perkembangan sektor swasta yang berterusan. Perbelanjaan pembangunan awam akan ditumpukan kepada penyediaan kemudahan infrastruktur sosial dan fizikal bagi membantu pertumbuhan ekonomi dan bagi membantu meningkatkan peranan sektor swasta. Aktiviti-aktiviti pelaburan awam yang didapati bersaing secara langsung dengan sektor swasta akan dikurangkan. Perbelanjaan bagi sektor keselamatan akan juga ditumpukan kepada keselamatan kawasan perairan negara, terutama keperluan untuk mengawal sumber laut dan mempastikan keselamatan diperairan Zon Ekonomi Eksklusif. Pemilihan projek akan diasaskan kepada kecekapan dan memberi penekanan kepada kualiti pelaburan awam. Sejauh mana yang boleh, pemberian subsidi dan bayaran pindahan samada secara langsung atau tidak langsung yang tidak memberi sumbangan ke arah peningkatan daya pengeluaran akan dikurangkan. Di beberapa bidang tertentu, bayaran pengguna akan diperkenalkan atau dinaikkan di mana sesuai, walau bagaimanapun dengan mengambilkira ekuiti dan peningkatan kecekapan.

3.53 Jumlah perbelanjaan pembangunan yang lebih tinggi adalah perlu bagi membolehkan sektor awam memainkan peranan yang lebih berkesan dalam melaksanakan matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan dalam Dasar Pembangunan Baru (DPB). Keutamaan yang diberi kepada pembangunan sumber tenaga manusia dan usaha kearah mengurangkan jurang perbezaan antara wilayah memerlukan lebih banyak perbelanjaan bagi menyediakan perkhidmatan sosial dan infrastruktur fizikal, di negeri-negeri yang kurang maju. Seterusnya, untuk membantu perkembangan sektor swasta, perbelanjaan Kerajaan bagi memperbaiki dan memperluaskan lagi sistem pengangkutan, perhubungan dan lain-lain kemudahan akan ditingkatkan bagi
tujuan menambah keupayaan dan kualiti kemudahan-kemudahan yang sedia ada.

3.54 Lebihan semasa akaun sektor awam dijangka akan dapat membiayai 63 peratus daripada perbelanjaan pembangunan sektor awam. Keadaan ini adalah lebih baik berbanding dengan lebihan sebanyak $83.7 ribu juta atau pembiayaan sebanyak 48 peratus dari keseluruhan perbelanjaan pembangunan dalam tempoh RRJP1. Ini jelas menunjukkan usaha fiskal Kerajaan untuk meningkatkan penggunaan lebihan semasa sektor awam sebagai sumber pembiayaan perbelanjaan pembangunan, melalui dasar fiskal dan usaha memperkukuhkan jentera kutipan hasil Kerajaan Persekutuan dan meningkatkan keuntungan perusahaan awam bukan kewangan (PABK). Lebihan semasa bagi tempoh RRJP2 telah mengambilkira peningkatan perbelanjaan mengurus berikutan dari kenaikan dalam perbelanjaan pembangunan.

3.55 Defisit keseluruhan sebanyak $82.5 ribu juta atau 3.6 peratus kepada KNK bagi tempoh RRJP2 dijangka dapat dibiayai hampir keseluruhannya melalui pinjaman dalam negeri dengan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) merupakan sumber utama. Untuk menjamin adanya sumber yang mencukupi bagi aktiviti sektor swasta, hanya satu perempat daripada pinjaman dalam negeri dijangka diperolehi melalui pasaran modal. Oleh kerana sumber dalam negeri adalah mencukupi bagi membiayai pelaburan awam dan swasta, keperluan terhadap pinjaman luar negeri dijangka kecil. Ini jelas menunjukkan dasar fiskal Kerajaan yang lebih bergantung kepada tabungan dalam negara bagi membiayai usaha pembangunan.

3.56 Dasar kewangan Kerajaan juga akan memberi tumpuan yang lebih kepada usaha untuk mengukuhkan kedudukan hasil sektor awam, terutama bagi Kerajaan Persekutuan yang mengalami kemerosotan dalam keanjalan cukai serta struktur cukai yang terlalu bergantung kepada hasil bukan cukai dan penerimaan bukan hasil, seperti ditunjukkan dalam Jadual 3-7. Jumlah hasil sektor awam dijangka berkurangan daripada 36.8 peratus kepada KNK dalam tempoh RRJP1 kepada hanya 26 peratus dalam dekad sembilan puluhan, seperti di Jadual 3-5. Penyusunan semula sistem dan struktur pencukaian supaya mempunyai asas yang lebih luas dan yang lebih anjal dengan perubahan pendapatan dan perbelanjaan dijangka akan membawa kepada keseimbangan fiskal yang lebih baik dalam dekad yang akan datang.

Imbangan Pembayaran

3.57 Lebihan dagangan kini merosot setelah mencapai paras yang paling tinggi dalam tahun 1987 disebabkan oleh pertumbuhan import yang lebih tinggi daripada eksport. Ini merupakan sebahagian dari kesan pertumbuhan pesat pelaburan swasta yang membawa kepada peningkatan kadar import bagi barangan modal dan perantaraan. Memandangkan pelaburan swasta dijangka akan terus kukuh disepanjang tempoh rancangan ini, akaun semasa imbangan pembayaran dijangka terjejas. Walau bagaimanapun, untuk tempoh RRJP2, akaun semasa imbangan pembayaran dijangka mendapat lebihan iaitu dalam lingkungan 0.6 peratus kepada KNK. Usaha bagi mendapatkan barangan perantaraan daripada industri barangan perantaraan daripada industri tempatan dan mengalihkan sumber import dari negara yang mengalami nilai matawang yang meningkat akan dapat mengurangkan kos import. Usaha ini bersama usaha untuk meningkatkan nilai ditambah di sektor pembuatan akan membantu pertumbuhan eksport dan seterusnya memperbaiki paras lebihan dagangan.

3.58 Sungguhpun jumlah lebihan dagangan dijangka masih menggalakkan dan berkembang pada paras 6 peratus kepada KNK dalam tempoh RRJP2, berbanding dengan 9.4 peratus dalam tempoh RRJP1, defisit akaun perkhidmatan dijangka terus berada diparas yang tinggi. Perbelanjaan bagi pengangkutan dan insuran serta aliran keluar pendapatan pelaburan asing, merupakan perbelanjaan utama yang akan menyebabkan defisit akaun semasa imbangan n pembayaran, seperti yang ditunjukka- dalam Jadual 3-8.

3.59 Tumpuan dasar bagi RRJP2 adalah untuk memperkukuhkan kedudukan sektor perkhidmatan supaya dapat meningkatkan sumbangannya kepada KDNK dan gunatenaga serta mengurangkan defisit perkhidmatan dalam akaun semasa. Defisit yang selalu dialami bagi perbelanjaan perjalanan dan pendidikan dijangka semakin kecil berikutan dari kemajuan dalam industri pelancongan serta kurangan kadar perbelanjaan bagi pendidikan ke luar negeri berikutan dari bertambahnya peluang pendidikan tinggi di dalam negeri oleh sektor awam dan swasta dan meningkatnya program kerjasama antara universiti tempatan dengan luar negeri. Walau bagaimanapun, perbelanjaan pengangkutan dan insuran akan terus mengalami defisit yang ketara kesan dari peningkatan aktiviti ekonomi, sementara industri perkapalan, pengangkutan udara dan insuran dalam negeri memerlukan tempoh yang lebih panjang sebelum ianya dapat memainkan peranan yang lebih besar dalam ekonomi. Justeru itu, peningkatan dalam pelaburan bagi memperbaiki infrastruktur dalam industri ini perlu
dipercepatkan.

3.60 Kemasukan pelaburan asing yang begitu besar di beberapa tahun kebelakangan ini telah membawa kepada defisit pendapatan pelaburan yang semakin besar dalam imbangan pembayaran. Oleh itu, dasar pelaburan swasta hendaklah menekankan kepada usaha memperkukuhkan pelaburan tempatan. Dalam pada itu, kualiti pelaburan asing yang masuk ke negara ini harus juga diberi perhatian. Di samping tumpuan kepada jumlah pelaburan, pemilihan yang lebih teliti dalam meluluskan permohonan pelaburan asing termasuk usaha menggalakkan pelaburan semula akan dapat memperkukuhkan lagi sektor perindustrian dan mengurangkan pengaliran keluar keuntungan.

3.61 Dasar bagi imbangan pembayaran perlu ditujukan ke arah mencapai keseimbangan dalam jangkamasa panjang. Kadar pertukaran asing perlu berada di paras keseimbangan dan di paras yang dapat mengekalkan daya saingan eksport serta membendung kesan inflasi yang diimport. Pelaksanaan dasar fiskal dan kewangan yang sesuai adalah penting untuk menggalakkan pembentukan modal, keupayaan bersaing eksport dan pada masa yang sama membendung inflasi dalam negeri. Penggubalan dasar bagi imbangan pembayaran dalam dekad sembilan puluhan perlu mengambilkira faktor-faktor ini.

Jurang Tabungan-Pelaburan

3.62 Jurang tabungan-pelaburan dalam dekad sembilan puluhan adalah selaras dengan matlamat mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara yang berterusan. Nisbah tabungan kepada KNK bagi tempoh RRJP2 adalah sebanyak 35.2 peratus, manakala pelaburan pula sebanyak 34.6 peratus, seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3-9. Sektor awam dijangka akan mengalami defisit tabungan pelaburan purata sebanyak 2.2 peratus kepada KNK dalam dekad sembilan puluhan, manakala sektor swasta pula dijangka mendapat lebihan sebanyak 2.8 peratus. Kadar tabungan yang lebih tinggi berbanding dengan pelaburan, membolehkan dasar fiskal dan kewangan digunakan untuk menggembling sumber bagi membiayai pelaburan infrastruktur dan memudahkan pertumbuhan pelaburan swasta. Dari segi dasar pula, peranan Kerajaan adalah untuk memastikan bahawa tabungan yang tinggi itu dilaburkan dalam sektor yang produktif, terutamanya dalam sektor pembuatan.

VI : RANGKA KERJA BAGI PENGGUBALAN DASAR MASA HADAPAN

3.63 Kerajaan akan menumpukan usahanya dalam bidang di mana kuasa pasaran tidak dapat berfungsi dengan baik atau bagi menyediakan kemudahan awam seperti kesihatan, pendidikan, pertahanan dan keselamatan di samping mewujudkan pengagihan peluang-peluang ekonomi yang lebih saksama. Tumpuan dasar Kerajaan ialah terhadap keseimbangan dalam pelaksanaan dasar fiskal, kewangan dan perdagangan, serta membantu pemulihan sektor utama dengan memperluas dan memperbaiki kemudahan infrastruktur fizikal dan sosial, mengurangkan batasan dan halangan dalam pengeluaran serta memper baiki suasana pelaburan, terutamanya bagi perniagaan kecil dan sederhana.

3.64 Matlamat pertumbuhan KDNK sebanyak 7 peratus setahun untuk tempoh RRJP2 dijangka boleh dicapai berdasarkan kepada usaha gigih Kerajaan untuk memperkukuhkan efisyensi dalam ekonomi, menggalakkan pelaburan swasta, mempercepatkan program penswastaan, di samping memperbaiki kualiti gunatenaga. Namun begitu, risiko yang akan menggugat pencapaian matlamat pertumbuhan itu perlu juga diambilkira.

3.65 Pada masa ini, risiko yang dihadapi adalah berpunca dari keadaan ekonomi Malaysia yang terdedah kepada ketidakstabilan ekonomi-makro dari luar negeri. Perubahan-perubahan besar yang di luar jangkaan dalam dasar kewangan negara asing yang boleh mempengaruhi kadar pertukaran wang dan kadar faedah, dasar perlindungan perdagangan yang meningkat dan dasar yang memelihara kepentingan negara masing-masing mungkin akan membawa kepada kemelesetan ekonomi dunia dan menjejaskan pelaburan dan penggunaan dalam negeri. Negara-negara membangun mungkin akan menghadapi kemerosotan eksport, harga komoditi dan nisbah harga eksport import serta beban hutang yang tinggi. Walaupun ekonomi negara kini adalah lebih kukuh dan mempunyai asas yang lebih meluas, perkembangan ekonomi dunia ini akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Usaha-usaha ke arah pembaharuan struktur ekonomi bagi mempertingkatkan kecekapan dan produktiviti serta pengurusan dasar ekonomi yang berkesan, termasuk dasar tukaran wang asing, perlu diteruskan bagi mengurangkan kesan perubahan luar kepada ekonomi negara.

3.66 Bagi mencapai matlamat-matlamat perancangan yang ditetapkan dalam RRJP2, seperti yang ditunjukkan dalam 31 Jadual 3-10, satu rangka kerja dasar untuk masa hadapan akan dilaksanakan secara terselaras dalam bidang-bidang seperti yang di bincangkan diperenggan-perenggan selanjutnya.

Mempertingkatkan Efisyensi Ekonomi

3.67 Dasar untuk memperbaiki lagi efisyensi akan ditumpukan kepada usaha meningkatkan daya saingan sektor perindustrian, di samping menggalakkan keseimbangan di antara penggunaan sumber buruh dan modal dalam proses pengeluaran. Usaha mempercepatkan lagi program penswastaan akan menghasilkan kedudukan perbelanjaan awam yang lebih stabil serta mengecilkan defisit belanjawan dan membawa kepada sektor awam yang lebih efisyen. Kerjasama lebih erat di antara sektor awam dan swasta dalam menyusun semula struktur perindustrian akan dapat mengurangkan halangan di pasaran buruh dan modal, menyalurkan lebih banyak tabungan kepada pelaburan yang produktif dan mempercepatkan lagi proses perindustrian. Pengurangan atau penghapusan tarif perlindungan yang berlebihan akan menghasilkan pengagihan sumber dalam ekonomi dengan lebih baik serta memperkukuhkan lagi daya saingan industri dalam negeri. Pembaharuan seterusnya dalam sistem cukai dan insentif pula akan menggalakkan pelaburan semula, mengukuhkan hasil Kerajaan dan mencapai matlamat pengagihan yang lebih efisyen.

3.68 Salah satu dari faktor utama untuk memperbaikki lagi daya saingan sektor industri adalah melalui penggunaan teknologi secara lebih meluas. Dengan itu, pembangunan keupayaan teknologi yang kukuh amatlah penting. Pembaharuan dasar dan institusi yang sesuai yang dapat mengukuhkan asas sains dan teknologi, meningkatkan P&P serta memperbaiki pengurusannya dan kerjasama yang lebih erat dalam perkembangan teknologi di antara industri dengan universiti-universiti serta institusi-institusi penyelidikan akan dilaksanakan. Ini akan mempertingkatkan keupayaan teknologi bagi sektor awam dan swasta.

Dasar-dasar Bagi Menyokong Pelaburan Swasta

3.69 Dasar bagi menggalakkan pelaburan swasta yang bertujuan untuk meningkatkan lagi keuntungan dalam syarikat-syarikat dan usaha untuk mengawasi kadar upah meningkat sejajar dengan pertambahan produktiviti adalah penting untuk memperbaiki daya saingan antarabangsa. Dasar ini akan diperkukuhkan lagi dengan cara mempastikan perbelanjaan pembangunan ditumpukan kepada pembangunan infrastruktur fizikal dan sosial. Usaha kearah mengurangkan kawalan harga bahan-bahan mentah perindustrian akan diteruskan bagi mengurangkan lagi kos pengeluaran. Di samping itu, peraturan pentadbiran akan diperbaiki bagi membantu meningkatkan keyakinan para pelabur dan bagi menjadikan Malaysia sebagai pusat pelaburan yang menarik di rantau ini. Langkah-langkah untuk memperkukuhkan lagi pasaran kewangan dan modal akan membantu mengembeling sumber dari kumpulan wang simpanan serta syarikat-syarikat insuran untuk digunakan bagi membiayai pertumbuhan pelaburan swasta.

Pembangunan Sumber Manusia

3.70 Selaras dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perindustrian yang berasaskan teknologi tinggi, negara akan memerlukan lebih ramai tenaga kerja mahir bagi memenuhi permintaan industri. Dalam dekad yang akan datang dasar untuk memajukan tenaga manusia akan diberi perhatian utama supaya ia dapat menampong keperluan sektor pembuatan dan sektor perkhidmatan yang semakin meningkat. Pembaharuan dasar dalam bidang ini akan merangkumi langkah-langkah bagi mengatasi kekurangan tenaga mahir dalam sektor-sektor tertentu, melaksanakan program latihan perindustrian berdasarkan keperluan pasaran di samping memperkukuhkan sistem maklumat pasaran buruh. Jika langkah-langkah ini berjaya dilaksanakan, ianya akan meningkatkan mobiliti tenaga buruh secara lebih meluas. Syarikat-syarikat swasta adalah digalakkan menyediakan latihan sambil belajar dan latihan semula supaya perubahan dalam struktur pengeluaran tidak melibatkan pemberhentian pekerja-pekerja. Di samping itu, kerjasama yang lebih erat di antara sektor awam dan swasta dalam merangka kursus-kursus latihan akan juga digalakkan. Perhatian yang lebih akan diberi dalam mempastikan sistem pendidikan selaras dengan perubahan permintaan di pasaran buruh. Kawalan yang lebih rapi terhadap sistem pelajaran dan latihan serta usaha-usaha bagi memperbaiki lagi kurikulum akan di laksanakan untuk mempastikan kemahiran yang diajar adalah sesuai dengan keperluan industri.

3.71 Dalam keadaan di mana terdapat pasaran buruh yang kesat, penekanan harus diberi kepada usaha menghasilkan pekerja yang terlatih, fleksibel, berdikari dan mudah menyesuaikan diri untuk memenuhi kehendak pasaran di samping mengelakkan dari mewujudkan peluang pekerjaan berproduktiviti rendah dan tidak kekal melalui peningkatan permintaan dalam negeri. Selain dari itu, usaha-usaha untuk membentuk sistem upah yang lebih fleksibel berdasarkankepada permintaan dan penawaran juga penting. Langkah-langkah seperti ini yang berterusan akan memberi kesan yang besar terhadap usaha mengurangkan kadar pengangguran, mewujudkan peluang pekerjaan baru dan meningkatkan kemampuan bersaing dalam ekonomi. Dasar Untuk Menstabilkan Perbelanjaan, Hutang Awam dan Defisit Belanjawan

3.72 Dasar ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan yang sederhana tetapi berkekalan serta boleh mengimbangi matlamat pertumbuhan dan pengagihan, adalah lebih baik dari pertumbuhan pesat yang memerlukan perbelanjaan awam yang lebih besar dan menambah beban negara. Kesan negatif dari kemerosotan permintaan luar negeri seharusnya ditanggung oleh semua pihak supaya penyesuaian dapat dilakukan dengan segera dan tidak dibebankan hanya kepada sektor awam sahaja. Dasar ini akan juga dapat mempastikan gangguan pasaran faktor tidak berpanjangan dan keadaan turun naik tidak bertambah buruk, kerana ini akan menjejaskan ekonomi yang terbuka seperti Malaysia.

3.73 Dari perspektif ekonomi makro, dasar Kerajaan adalah untuk terus membentuk sebuah ekonomi yang diterajui oleh sektor swasta dan yang berorientasikan eksport. Untuk mengekalkan keyakinan para pelabur, strategi yang akan dilaksanakan oleh Kerajaan mestilah selaras dengan matlamat dasar keseluruhannya. Dasar mengembangkan perbelanjaan sektor awam, terutama dalam aktiviti perdagangan untuk menghasilkan pertumbuhan yang tinggi adalah bercanggah dengan dasar Kerajaan pada masa ini iaitu untuk mengukuhkan kedudukan kewangan awam dan mengurangkan beban hutang melalui pengurusan kewangan yang berhati-hati.

3.74 Dasar yang bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan sektor awam dan mengekalkan keyakinan peminjam-penghutang di pasaran modal antarabangsa akan terus ditumpukan ke arah mengurangkan pemberian subsidi, mengukuhkan asas hasil dan meningkatkan keberkesanan pentadbiran cukai. Kerajaan juga akan menggalakkan pelaksanaan program secara pembiayaan sendiri, manakala bayaran pengguna juga akan dipertingkatkan. Usaha yang bersungguh-sungguh untuk mengurangkan pergantungan kepada pinjaman luar negeri adalah penting supaya negara tidak terjejas oleh kesan buruk dari perubahan kadar faedah dalam pasaran kewangan antarabangsa.

3.75 Pelaksanaan dasar-dasar dalam empat bidang di atas secara bersepadu dan teratur akan menentukan tahap pencapaian matlamat pertumbuhan dan pengagihan dalam tahun¬tahun sembilan puluhan

VII : PENUTUP

3.76 Pencapaian matlamat pertumbuhan ekonomi sebanyak 7 peratus dalam dekad ini sehingga tahun 2000 bukan sahaja bergantung kepada kemajuan yang berterusan dalam usaha diperingkat antarabangsa untuk mengubahsuai ekonomi dunia, tetapi yang lebih penting ialah sejauh mana ekonomi negara mampu menyahut dan berupaya mengubahsuai struktur pengeluarannya dengan perubahan permintaan dunia dan peluang-peluang yang terbuka. Pada masa yang sama, kemajuan kearah memperkukuh dan mempelbagaikan asas pengeluaran akan membantu meningkatkan daya ketahanan ekonomi negara dan melindunginya daripada sebarang kesan perubahan ekonomi antara bangsa yang di luar jangkaan.

3.77 Dasar pertumbuhan dalam dekad yang akan datang akan lebih bergantung kepada peningkatan peranan sektor swasta yang akan disokong oleh dasar-dasar sektor awam yang sesuai. Pencapaian matlamat pertumbuhan dan pengagihan boleh dijalin erat. Oleh yang demikian, dasar-dasar yang mengimbangi kedua -dua matlamat tersebut perlulah dilaksanakan secara lebih berkesan supaya ianya saling melengkapi dan mengukuhkan satu dengan lain. Kemajuan sosio-ekonomi yang telah dicapai serta kestabilan politik dan sosial yang dialami sepanjang dua dekad yang lalu telah memperkukuhkan lagi asas dan prospek pertumbuhan ekonomi yang berkekala bagi Malaysia.