Artikel:
BAB 07 : STRATEGI DAN KEUTAMAAN SEKTOR

BAB 07 : STRATEGI DAN KEUTAMAAN SEKTOR

I : PENDAHULUAN

7.01 Tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) akan benarbenar mencabar dengan meningkatnya globalisasi ekonomi Malaysia serta persaingan yang sengit bagi mendapatkan pasaran dan pelaburan. Menyedari akan cabaran tersebut, strategi dan program sektor di Malaysia akan ditujukan ke arah membangunkan sebuah ekonomi yang berasaskan pengetahuan bagi memastikan kesinambungan usaha ke arah mencapai taraf sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Program sektor juga akan digerakkan ke arah mencapai sebuah ekonomi yang mempunyai asas yang luas, berdaya saing di peringkat dunia dan berdaya tahan. Selain dari itu, penekanan akan diberikan untuk memperbaiki lagi liputan dan kualiti perkhidmatan sosial, utiliti dan perkhidmatan pengangkutan. Kejayaan pelaksanaan program di peringkat sektor akan menambah peluang kepada rakyat Malaysia untuk meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup mereka serta memudahkan pembentukan sebuah masyarakat yang saksama.

II : TERAS PEMBANGUNAN BAGI TEMPOH 2001-2010

7.02 Teras pembangunan utama bagi tempoh RRJP3 adalah untuk menghasilkan kekayaan dan menggalakkan sumber pertumbuhan baru dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. Strategi sektor akan ditumpukan kepada usaha mencapai pertumbuhan yang mampan serta berdaya tahan. Usaha akan diambil untuk memperkukuhkan keupayaan dan kemampuan tempatan untuk meningkatkan daya saing negara di pasaran dunia. Teras sektor yang akan dilaksanakan dengan giat meliputi:

o memperkukuhkan sektor pembuatan dengan membangunkan rantaian, kelompok industri dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang kukuh serta meningkatkan asas teknologi;

o menyusun semula dan memodenkan sektor pertanian supaya menjadi dinamik dan berdaya saing;

o memajukan sektor perkhidmatan supaya menjadi penggerak utama kepada pertumbuhan ekonomi;

o memperluaskan liputan infrastruktur dan utiliti serta meningkatkan kecekapan dan mutu perkhidmatan;

o meningkatkan capaian dan mutu perkhidmatan sosial bagi meninggikan mutu hidup dan memenuhi harapan penduduk;

o mempercepatkan pembangunan keupayaan dan kemampuan dalam bidang sains dan teknologi bagi meningkatkan lagi daya saing dan kecekapan; dan

o meningkatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam semua sektor untuk meningkatkan produktiviti.

Pembuatan

7.03 Sektor pembuatan disasarkan berkembang pada kadar 8.3 peratus dalam tempoh RRJP3. Sektor tersebut akan memasuki fasa baru pembangunan perindustrian selaras dengan matlamat untuk membangunkan sebuah ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Sehubungan dengan itu, pembangunan perindustrian akan ditumpukan kepada usaha menyatu dan memperkukuhkan daya tahan dan daya saing sektor pembuatan serta menggalakkan sumber pertumbuhan baru. Pada masa yang sama, pembangunan kelompok industri yang dinamik akan menjadi kritikal bagi menyumbang kepada pertumbuhan seterusnya sektor tersebut. Kerajaan akan sentiasa mengubahsuai dasar dan program untuk mengekal dan meningkatkan persekitaran yang sesuai bagi pelaburan dan operasi perniagaan. Dalam hubungan ini, usaha akan terus diambil untuk menggalakkan pakatan strategik dalam industri bernilai ditambah dan berteknologi tinggi. Program akan juga dilaksana untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing industri.

7.04 Pengilang perlu mengambil kira arah aliran penting yang menentukan bentuk pembangunan perindustrian dan kesannya terhadap industri. Untuk bersaing di peringkat dunia, industri perlu membina kelebihan bersaing yang baru dengan berusaha gigih untuk mencapai mutu dan piawaian barang-barang dan perkhidmatan mereka yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sektor swasta akan digalakkan untuk mengguna pakai proses berintensif maklumat dan didorong oleh pengetahuan dalam aktiviti pembuatan dan yang berkaitan dengannya seperti penyelidikan dan pembangunan (P&P), reka bentuk keluaran, pemasaran, pengagihan dan perolehan. Pendekatan ini akan membolehkan penyebaran ilmu pengetahuan kepada semua peringkat dalam rantaian nilai sesebuah perusahaan dan seterusnya membentuk kelompok industri yang dinamik dalam sektor pembuatan.

7.05 Dalam menghadapi cabaran masa hadapan, asas teknologi sektor pembuatan akan diperkukuhkan lagi. Langkah akan diambil untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menyerap dan menyesuaikan penggunaan teknologi baru. Dalam bidang P&P, penyelidikan yang berorientasikan pasaran akan digalakkan dan sektor swasta akan terus didorong untuk melabur dalam aktiviti P&P. Kerajaan juga akan menggalakkan pemindahan teknologi baru dan teknologi yang baru muncul ke dalam negara melalui pakatan strategik dan perolehan teknologi.

7.06 Pertumbuhan produktiviti perlu lebih tinggi daripada peningkatan kadar upah bagi mengekalkan momentum pertumbuhan dan memastikan sektor pembuatan berdaya saing. Dalam hubungan ini, produktiviti buruh akan terus dipertingkatkan dengan menjadikan usaha memperolehi kemahiran dan kebolehan baru sebagai satu budaya. Sistem penyaluran kemahiran sedia ada akan terus diperkukuhkan dan kemahiran tenaga kerja akan dipertingkatkan menerusi latihan dan latihan semula. Tumpuan latihan adalah untuk membekalkan tenaga manusia yang berpengetahuan bagi memenuhi permintaan industri.

7.07 Strategi memperluaskan asas eksport dan mempelbagaikan pasaran eksport akan terus digalakkan. Strategi untuk mempertingkatkan lagi prestasi pasaran dan eksport termasuk meningkatkan mutu dan cara penyediaan maklumat, menggunakan alat promosi eksport yang inovatif serta menggalakkan penggunaan perkhidmatan pemeriksaan mutu dan persijilan eksport. Selain dari itu, usaha juga akan diambil untuk meningkatkan kemahiran pemasaran dan promosi.

7.08 Dalam tempoh RRJP3, PKS perlu mengguna pakai pendekatan inovatif termasuk menanda aras mengikut piawaian antarabangsa bagi menghadapi persekitaran perniagaan yang semakin bersaing. PKS juga perlu menyusun semula operasi mereka dengan tujuan untuk memoden dan mengotomasikan proses pengeluaran mereka. Kerajaan akan terus memperkukuhkan pembangunan PKS bagi meningkatkan sumbangannya dalam arus perdana aktiviti perindustrian negara. Di samping itu, PKS akan digalakkan supaya berorientasikan eksport bagi merebut peluang yang tersedia dalam pasaran serantau dan antarabangsa.

Pertanian

7.09 Sektor pertanian disasarkan menjadi satu sumber pertumbuhan yang penting dalam tempoh RRJP3. Sebahagian besar dari pertumbuhannya akan diperolehi daripada peningkatan ketara dalam aktiviti tanaman untuk perindustrian, pengeluaran makanan dan sumbangan daripada aktiviti baru. Bagi mencapai matlamat tersebut, usaha akan ditumpukan kepada penyusunan semula dan pemodenan sektor pertanian supaya lebih dinamik dan berdaya saing. Pembangunan pertanian akan dipandu oleh Dasar Pertanian Negara Ketiga merangkumi tempoh 19982010 yang menumpukan kepada pendekatan berasaskan keluaran yang didorong oleh pasaran dan pendekatan pertanian perhutanan untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing dunia. Pembangunan kumpulan tanaman untuk perindustrian, perhutanan dan keluaran berasaskan kayu akan terus digalak dan disokong dengan penyediaan insentif yang sesuai, infrastruktur, P&P, khidmat sokongan dan pembangunan sumber manusia. Teras pembangunan bagi kumpulan ini akan ditumpukan kepada penyusunan semula dan pemodenan industri melalui peningkatan penggunaan dan pengkomersilan hasil P&P, pembangunan kegunaan alternatif seperti bio-bahan api daripada minyak sawit dan penubuhan pasaran khusus bagi keluaran tertentu. Sektor pertanian akan dipelbagaikan lagi dengan penanaman tanaman berpotensi yang lain serta spesis pokok terpilih secara perladangan. Di samping itu, usaha akan dipergiat untuk menggalakkan mekanisasi dan pengeluaran makanan secara komersil dan berskala besar termasuk ikan. Potensi akuakultur akan diterokai sepenuhnya bukan sahaja bagi melengkapi bekalan ikan daripada tangkapan laut tetapi juga untuk menyediakan bahan mentah kepada industri hiliran. Perladangan satelit akan diperkenalkan melalui pewujudan lebih banyak kawasan pengeluaran makanan berhampiran bandar utama dan bandar raya.

7.10 Penggunaan tanah akan dipergiatkan melalui pendekatan pertanian perhutanan yang menyepadukan aktiviti pertanian dan perhutanan serta melalui amalan yang lebih meluas dalam tanaman campuran. Sistem bersepadu seperti aktiviti penanaman pelbagai tanaman dan perladangan yang digabungkan dengan pemeliharaan ternakan akan terus digalak bagi membolehkan pekebun kecil dan pemilik ladang memaksimumkan penggunaan tanah dan meningkatkan pengeluaran makanan serta memperolehi pulangan yang lebih tinggi. Peningkatan dalam pengeluaran komoditi pertanian akan dicapai melalui faedah yang diperolehi dari peningkatan produktiviti dalam kawasan sedia ada berbanding dengan perluasan kawasan tanaman. Di samping itu, pembangunan in-situ melalui penyatuan dan pemulihan tanah akan dilaksanakan secara komersil dan berdasarkan pertanian berkelompok.

7.11 Pengurusan hutan secara mampan akan terus menjadi strategi utama dalam menyediakan bekalan bahan mentah kepada industri kayu dan pada masa yang sama melindungi alam sekitar. Tumpuan yang lebih akan diberikan untuk meningkatkan produktiviti sumber hutan bagi memenuhi permintaan yang meningkat ke atas bahan mentah oleh industri berasaskan pertanian. Bagi mencapai matlamat tersebut, pendekatan pelbagai sumber akan diguna pakai di mana ladang hutan akan dibangunkan dengan menggunakan teknik pelbagai tanaman dan penuaian berkala. Di samping itu, rawatan silvikultur yang lebih baik, pemuliharaan hutan, perhutanan semula dan P&P akan dipertingkatkan. Pembangunan spesis balak terpilih dan klon getah balak serta sumber hutan dan keluaran hutan bukan kayu akan juga dipergiatkan. Keunikan hutan hujan tropika akan diguna untuk menggalakkan pelancongan ekologi dan pelancongan pertanian.

7.12 Bagi mempercepatkan pemodenan sektor pertanian, penyediaan khidmat sokongan termasuk P&P, pemasaran, khidmat pengembangan, latihan dan kemudahan kredit akan diperkukuhkan lagi. Penekanan yang lebih akan diberikan terhadap langkah meningkatkan pengendalian sebelum dan selepas tuai hasil pertanian. Ini termasuk menggredkan hasil ladang dan memperbaiki sistem penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran untuk memaksimumkan pulangan daripada sektor pertanian. Usaha P&P akan dipergiat untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan, terutamanya bagi mengurangkan kos pengeluaran, meningkatkan mutu keluaran dan pemasaran, meningkatkan penggunaan teknologi penjimatan buruh serta memperluaskan penggunaan akhir. Kerjasama dalam P&P di antara agensi P&P awam dengan sektor swasta akan digalak bagi memudahkan pengkomersilan penemuan penyelidikan. Bagi mendapatkan pasaran khusus, pendekatan yang inovatif akan diguna pakai seperti mewujudkan zon khas bagi memudahkan pembangunan keluaran khusus yang mempunyai nilai ditambah yang lebih tinggi. Pendekatan ini akan menyokong pembangunan industri baru dalam bidang makanan, herba, keluaran istimewa daripada sumber semula jadi, florikultur dan bioteknologi.

Sumber Galian

7.13 Pembangunan sektor galian akan berpandukan kepada Dasar Galian Negara yang menyediakan asas bagi pembangunan kedua-dua aspek huluan dan hiliran industri berkenaan. Teras pembangunan adalah untuk memperkembang dan mempelbagaikan sektor ini menerusi persekitaran perundangan yang berdaya saing, menggalakkan carigali, mengeluar dan menggunakan sumber secara optimum dengan menggunakan teknik moden serta mempertingkatkan P&P. Penekanan juga akan diberi terhadap pemeliharaan alam sekitar, pembangunan mampan dan pengurusan kesan sosial dari industri berkenaan.

Pelancongan

7.14 Industri pelancongan di Malaysia telah dikenal pasti sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan sektor perkhidmatan dalam tempoh RRJP3. Dalam hubungan ini, ketibaan pelancong dijangka bertambah pada kadar purata 7.5 peratus setahun. Selain dari itu, tumpuan akan diberi untuk menarik lebih ramai pelancong supaya tinggal lebih lama, berbelanja lebih banyak serta membuat lawatan ulangan. Bagi tujuan tersebut, satu pendekatan yang lebih bersepadu akan diambil dalam perancangan dan pelaksanaan program pelancongan. Bagi memudahkan usaha tersebut, perbadanan pelancongan dan kebudayaan negeri akan ditubuhkan. Di samping itu, penyelidikan dan pengumpulan data akan dipergiat bagi memperkemaskan pangkalan data pelancongan untuk menyokong pendekatan menyeluruh bagi penggubalan dasar dan pendekatan yang didorong oleh pasaran bagi pembangunan, pemasaran dan promosi produk.

7.15 Program utama yang akan dilaksanakan termasuk pemeliharaan dan pemuliharaan tempat bersejarah, penyediaan dan penaiktarafan infrastruktur yang berkaitan dengan pelancongan serta peningkatan mutu produk dan perkhidmatan pelancongan. Pelancongan ekologi, pelancongan desa, pelancongan berbentuk pendidikan, kesihatan, kebudayaan dan warisan, pelayaran, sukan dan rekreasi serta mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran (MICE) akan terus dibangunkan. Bagi memaksimumkan potensi pelancongan, pembangunan produk dalam bidangbidang khusus akan diberi penekanan berasaskan kekuatan relatif dan faedah berbanding negeri masing-masing. Produk pelancongan yang baru seperti penggalakan seni mempertahankan diri yang diamalkan oleh berbagai kumpulan etnik di negara ini akan dibangunkan. Di samping itu, usaha promosi yang lebih berkesan yang menumpukan kepada pelanggan akan diambil bagi mengembang dan mempelbagai asas pasaran pelancongan.

7.16 Pembangunan pelancongan dalam negeri akan kekal sebagai satu keutamaan penting dan akan dipromosikan secara giat. Memandangkan penduduk semakin mewah diikuti dengan meningkatnya permintaan terhadap aktiviti masa lapang, pelancongan dalam negeri dijangka mengalami pertumbuhan yang pesat. Perkembangan industri pelancongan melalui berbagai jenis aktiviti rekreasi dan hiburan, infrastruktur dan kemudahan yang lebih baik serta pemuliharaan alam sekitar akan meningkatkan lagi kualiti hidup rakyat Malaysia.

7.17 Kemajuan dalam ICT akan membolehkan industri pelancongan menyediakan perkhidmatan yang lebih bermutu pada harga yang berdaya saing. Dalam hubungan ini, usaha akan diambil bagi menawarkan sistem maklumat destinasi yang lebih baik, menyediakan rangkaian yang lebih meluas dengan saluran pengagihan perjalanan di seluruh dunia dan meningkatkan pembinaan keupayaan di bidang perjalanan elektronik. Bagi tujuan ini, sebuah portal pelancongan akan dibangunkan bagi memudahkan usaha tersebut.

7.18 Pembangunan sumber manusia akan terus diberi keutamaan bagi tujuan meningkatkan tahap kelayakan dan profesionalisme bagi memudahkan pertumbuhan industri pelancongan yang cekap dan berdaya saing. Penyediaan pendidikan pelancongan kepada orang ramai dan mereka yang terlibat dalam industri pelancongan seperti pekerja hotel, pemandu pelancong serta kaki tangan imigresen dan kastam akan diberi penekanan. Ini bertujuan mewujudkan kesedaran yang tinggi terhadap faedah pelancongan dan menyemai nilai menjadi tuan rumah yang baik kepada pelawat serta menekankan kepentingan memelihara warisan negara dan alam sekitar.

7.19 Kerjasama serantau melalui program pelancongan bersama di kalangan rakan Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) akan dilaksanakan dengan giat. Kerjasama dalam projek pelancongan melalui inisiatif Segitiga Pertumbuhan dan perkongsian strategik yang lain di peringkat serantau dan antarabangsa akan diperkukuhkan lagi. Produk pelancongan yang lebih berdaya saing akan dipakejkan secara bersama bagi menarik ketibaan pelancong yang lebih ramai dan menjana hasil yang lebih tinggi dan dengan itu, memanfaatkan semua negara terlibat.

Perkhidmatan Kewangan

7.20 Dalam usaha menuju ke hadapan, ekonomi Malaysia akan menghadapi lanskap global dan kewangan yang pesat berubah. Sektor kewangan akan diperkukuhkan lagi bagi membolehkannya menggembleng dan mengagihkan sumber untuk menjana pertumbuhan yang lebih tinggi melalui pelaburan yang didorong oleh produktiviti dan pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan. Langkah juga akan diambil untuk meningkatkan daya tahan sektor kewangan dalam menghadapi cabaran daripada aliran modal yang bermobiliti tinggi dan cepat berubah-ubah.

7.21 Pelan Induk Sektor Kewangan dan Pelan Induk Pasaran Modal akan menyediakan satu rangka kerja yang menyeluruh bagi pembangunan sektor kewangan yang strategik dan lebih pelbagai. Di sebalik objektif membangunkan sektor kewangan yang cekap dan berkesan, adalah perlu mewujudkan satu kumpulan teras institusi perbankan tempatan yang mampu bersaing dalam persekitaran
perubahan teknologi yang dinamik serta dapat memenuhi keperluan pelanggan yang semakin berbagai. Pelan Induk ini juga akan mengatasi isu seperti keperluan menyemai pengurusan risiko yang berkesan, mewujudkan sistem amaran awal untuk mempertingkatkan pengawasan serta melaksanakan langkah untuk melindungi kepentingan pelanggan.

7.22 Pelan Induk Pasaran Modal menyediakan langkah bagi pembangunan agen pengantara dan institusi yang berdaya saing dalam bidang–bidang teras bagi memudahkan penggemblengan sumber yang cekap dan membina asas tempatan bagi sektor perkhidmatan kewangan yang kukuh. Langkah akan diambil untuk memajukan lagi segmen penting dalam pasaran modal seperti pasaran bon dan terbitan serta industri pengurusan dana. Penekanan juga akan diberi kepada pembangunan industri modal teroka untuk membantu membiayai industri berkaitan teknologi yang mempunyai daya pertumbuhan yang tinggi. Pelaksanaan Pelan Induk tersebut akan dibuat dalam tiga fasa utama. Fasa pertama yang merangkumi tempoh 2001-2003 akan memperkukuhkan keupayaan dalam negeri dan membangunkan sektor strategik dan yang belum diterokai. Fasa kedua yang merangkumi tempoh 2004-2005 akan memperkukuhkan lagi sektor utama dan secara beransur-ansur melonggarkan laluan pasaran manakala fasa ketiga yang merangkumi tahun 2006 dan seterusnya akan menggerakkan usaha ke arah menjadi sebuah pasaran modal yang maju sepenuhnya.

7.23 Kerajaan akan memperkukuh dan memperkemaskan sektor perbankan dan kewangan Islam bagi membangunkan sistem yang dinamik dan progresif setaraf dengan sistem konvensional. Di samping itu, usaha akan dilaksanakan bagi memajukan Malaysia sebagai pusat aktiviti pasaran modal Islam antarabangsa. Langkah akan diperkenal bagi memudahkan pembangunan produk dan perkhidmatan yang berdaya saing.

7.24 Dalam tempoh RRJP3, Labuan akan terus dimajukan sebagai Pusat Kewangan Luar Pesisir Antarabangsa (IOFC) yang terkenal. Bagi mencapai matlamat ini, Pasaran Kewangan Islam Antarabangsa akan diwujudkan bagi mengambil peluang pasaran yang begitu banyak dalam pembiayaan secara Islam di pasaran kewangan dunia. Selain dari itu, usaha akan diambil untuk memajukan Bursa Kewangan Antarabangsa Labuan sebagai bursa luar pesisir antarabangsa yang utama dalam aktiviti penyenaraian dan perdagangan ekuiti dan instrumen hutang.
Perdagangan Pengedaran

7.25 Sektor perdagangan pengedaran memainkan peranan yang semakin penting dalam ekonomi bagi tempoh RRJP3 terutamanya berikutan tinjauan ekonomi yang positif yang akan membawa kepada peningkatan kemewahan dan permintaan
pengguna yang lebih tinggi. Teras sektor ini ialah meningkatkan daya saing melalui langkah seperti penyediaan rangka kerja pentadbiran dan perundangan yang dapat membangunkan sektor tersebut serta pembangunan perdagangan elektronik (edagang).

7.26 Dengan meningkatnya globalisasi, bilangan peruncit asing yang besar yang menubuhkan pasar hyper dan pasaraya juga akan bertambah. Memandangkan wujudnya persaingan yang semakin meningkat, sektor perdagangan pengedaran akan digalak untuk mengambil langkah menggunakan pengetahuan teknikal dan kepakaran asing bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing. Usaha sama dan perkongsian strategik dengan rakan kongsi asing akan juga digalakkan. Dengan wujudnya arah aliran yang cenderung kepada penggabungan dan pengambilalihan, amalan persaingan yang kurang sihat perlu dikawal. Dalam hubungan ini, satu undang-undang dan dasar perdagangan yang adil akan digubal dan diguna pakai bagi memupuk persaingan yang sihat bagi mendapat manfaat daripada kecekapan pasaran.

7.27 Sebagai ikhtiar untuk meningkatkan nilai ditambah, usaha akan diambil bagi mempromosikan Malaysia sebagai hub pengedaran dan pergudangan serantau. Ini akan membolehkan pemerosesan dan perdagangan barang di pasaran yang lebih luas dan seterusnya mendapat manfaat daripada ekonomi bidangan. Langkah pemudahan yang cekap akan diambil untuk mempercepatkan pembangunan sebuah hub pengedaran dan pergudangan serantau. Tindakan juga akan diambil untuk membangunkan negara sebagai pusat makanan halal antarabangsa bagi memenuhi keperluan umat Islam di seluruh dunia. Bagi tujuan tersebut, langkah akan diambil untuk menggunakan kewibawaan negara dalam mengeluarkan makanan halal. Di samping itu, P&P ke atas teknologi makanan akan dipergiatkan.

7.28 Pembentukan rangkaian yang kukuh di antara sektor perdagangan pengedaran dengan sektor lain dalam ekonomi khususnya sektor pertanian dan pembuatan akan terus menjadi strategi penting. Dalam hubungan ini, usaha mempromosi keluaran tempatan akan dipergiatkan bagi meningkatkan rangkaian serta memperkukuhkan ekonomi. Perolehan produk secara langsung melalui pembuatan dan perladangan kontrak akan digalakkan bagi menyumbang ke arah rangkaian pengedaran yang mempunyai keberkesanan kos yang lebih tinggi dan memudahkan penyaluran maklum balas mengenai perubahan citarasa pengguna kepada pengeluar. Di samping itu, struktur kos dan pasaran bagi pengedaran barangan akan dikaji untuk memperbaiki rantaian logistik dan mengurangkan kos seunit barang. Perkhidmatan sokongan seperti perkhidmatan pengangkutan, penyimpanan, komunikasi dan kewangan akan diperkukuhkan bagi membantu pewujudan rangkaian yang lebih erat untuk meningkatkan kecekapan sektor perdagangan pengedaran.

7.29 E-dagang akan menjadi bidang pertumbuhan yang penting dalam tempoh RRJP3. Faedah kecekapan akan dapat diperolehi daripada penggunaan teknologi e-dagang yang dihasilkan daripada kos perniagaan yang lebih rendah dan penyusunan semula proses perniagaan. Firma khususnya PKS akan digalak untuk membangunkan e-dagang bagi menawarkan berbagai jenis perkhidmatan dan produk termasuk tempahan khas daripada pengguna, mendapatkan pelanggan dan pembekal baru serta mengguna pakai rantaian bekalan dan saluran pengedaran yang lebih cekap. Selain daripada e-dagang, cara pengedaran yang lain seperti jualan langsung, francais dan kedai jualan kilang akan digalak bukan sahaja bagi menjana pendapatan dan guna tenaga tetapi juga bagi menggalakkan persaingan yang sihat dalam sektor perdagangan pengedaran.

Infrastruktur dan Perkhidmatan Pengangkutan

7.30 Pembangunan infrastruktur akan memberi tumpuan kepada usaha memastikan perkhidmatan yang mencukupi, meningkatkan kecekapan serta memperbaiki mutu perkhidmatan. Perluasan kemudahan infrastruktur akan mengambil kira permintaan jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Strategi pembangunan juga akan memberi penekanan kepada memperluaskan lagi kemudahan infrastruktur ke kawasan luar bandar untuk meningkatkan capaiannya. Pendekatan yang lebih terselaras dan bersepadu akan diambil dalam usaha membesar, menaik taraf dan mengintegrasikan jalan raya dengan lebuh raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan terbang serta telekomunikasi.

7.31 Dalam tempoh RRJP3, perkhidmatan pengangkutan akan memberi penekanan kepada penyediaan sistem pengangkutan penumpang dan kargo pelbagai cara yang cekap dan mempunyai keberkesanan kos. Pengangkutan yang cepat akan memindahkan penumpang melalui berbagai cara pengangkutan dengan licin serta menjamin kesenangan, keselesaan dan keselamatan penumpang. Bagi kargo pula, walaupun beberapa kombinasi cara boleh digunakan namun kaedah pengangkutan akan lebih dipertanggungjawabkan kepada satu pengusaha pengangkutan sahaja.

7.32 Pembangunan jalan raya akan terus ditumpukan kepada peningkatan capaian yang akan membantu mewujudkan pusat pertumbuhan baru serta mengurangkan masa perjalanan dan kos. Piawaian yang lebih tinggi akan diguna dalam pembinaan jalan raya baru terutamanya yang menghubungkan kawasan perindustrian dengan pelabuhan dan lapangan terbang. Capaian kawasan luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak akan dipertingkatkan lagi untuk menggalakkan aktiviti ekonomi dan sosial. Aspek keselamatan juga akan diberi penekanan dalam membina jalan raya baru dan menaik taraf jalan sedia ada.

7.33 Penyediaan infrastruktur pengangkutan awam terutamanya di kawasan bandar akan ditumpukan kepada keperluan mewujudkan rangkaian pengangkutan awam yang lebih bersepadu, cekap, selamat dan selesa. Langkah pro-aktif akan diambil bagi mengatasi kesesakan lalu lintas dan membolehkan pertukaran cara pengangkutan daripada penggunaan kereta persendirian kepada penggunaan sistem pengangkutan awam. Bagi Lembah Klang, langkah tersebut termasuk meluaskan rangkaian pengangkutan rel bandar, pengenalan satu sistem tiket guna sama, laluan bersepadu dan rangkaian kemudahan, bas pengantara yang lebih cekap serta tambahan kemudahan meletak kenderaan bagi penumpang berkenaan. Perkhidmatan bas akan terus memainkan peranan utama di pusat bandar dan oleh yang demikian, operasinya akan dipertingkatkan lagi.

7.34 Bagi meningkatkan kecekapan pergerakan kargo, pengguna perkhidmatan perkapalan termasuk pengeksport, pengimport dan penghantar fret akan digalak untuk mengguna pengangkutan pelbagai cara bagi mengurangkan keperluan pengangkutan darat jarak jauh. Dalam hal ini, pengerakan kargo dari pelabuhan ke pelabuhan darat akan dibuat melalui pengangkutan rel manakala pengedaran barang dari pelabuhan darat kepada pengguna akan dibuat melalui pengangkutan darat. Dengan itu, akan mengurangkan kos penyelengaraan jalan raya dan memberikan lebih ruang kepada kenderaan lain di jalan raya. Penekanan juga akan diberi kepada penyediaan pengangkutan kontena yang cekap dan selamat di jalan raya.

7.35 Pembangunan infrastruktur rel kereta api akan ditumpukan kepada peningkatan keupayaan dan menaik taraf rangkaian rel bagi menyediakan perkhidmatan pengangkutan rel yang bersepadu serta meningkatkan piawaian keselamatan dan penyelenggaraan. Rangkaian rel kereta api yang menghubungkannya ke pelabuhan, lapangan terbang, zon perindustrian dan koridor berkepadatan tinggi akan dipertingkatkan bagi membolehkan capaian yang lebih tinggi dan harga yang berdaya saing bagi pengeluaran, pengangkutan dan pengedaran barang. Keupayaan pengangkutan barang dan penumpang akan ditingkatkan lagi secara berfasa dengan bermulanya rangkaian landasan kereta api berkembar elektrik dari Rawang ke Ipoh. Projek tersebut adalah merupakan rangkaian kereta api nasional yang menjadi sebahagian daripada landasan kereta api merentas Asia yang dirancang di antara Kunming, Republik Rakyat China dengan Singapura. Projek rel serantau ini akan meningkatkan dengan ketara rangkaian rel lintas sempadan terutamanya untuk pengangkutan fret.

7.36 Pembangunan pelabuhan akan terus ditumpukan kepada usaha meningkatkan keupayaan, kecekapan dan produktiviti bagi perkhidmatan berkaitan serta memupuk pakatan strategik. Usaha berterusan akan diambil untuk menarik lebih ramai lagi pengeksport, pengimport dan komuniti perkapalan untuk menggunakan pelabuhan tempatan. Selaras dengan itu, hanya satu badan kawal selia akan ditubuhkan, antara lain, untuk melaksanakan fungsi kawal selia bagi memastikan pengusaha pelabuhan memenuhi piawaian prestasi yang telah ditetapkan serta mematuhi syarat dan terma lesen yang dikeluarkan. Di samping itu, badan tersebut akan membantu pembangunan pelabuhan dan perkhidmatan yang berkaitan secara teratur dan bersepadu berdasarkan kekuatan, keunikan dan pengkhususan masingmasing. Di samping Pelabuhan Klang, Pelabuhan Tanjung Pelepas juga akan dibangunkan sebagai pusat pemunggahan kargo. Perkhidmatan sokongan seperti pusat pembungkusan semula dan pengedaran, gudang, bekalan minyak kapal dan membina serta membaiki kapal akan digalak untuk mempertingkatkan keupayaan dan produktiviti mereka bagi membantu pembangunan pelabuhan.

7.37 Langkah akan diambil untuk meningkatkan keupayaan dan menaik taraf operasi syarikat perkapalan bagi meningkatkan pertumbuhan perkhidmatan perkapalan. Bilangan kapal Malaysia akan ditambah melalui sewa beli, sewa khas dan pembelian kapal serta pembentukan pakatan strategik seperti integrasi, perolehan dan usaha sama di antara syarikat perkapalan tempatan dan asing. Operasi perkapalan akan dipertingkatkan melalui penggunaan sistem komputer yang lebih meluas, otomasi dan peningkatan teras kelayakan dan kemahiran kaki tangan secara berterusan.

7.38 Pembangunan lapangan terbang akan ditumpukan kepada usaha meningkatkan kecekapan, produktiviti dan keselamatan di samping meninggikan keupayaan bagi memenuhi permintaan yang bertambah. Lapangan terbang akan dibangunkan selari dengan dasar hub dan spoke bagi menyediakan rangkaian udara yang berkesan dan meningkatkan capaian ke kawasan luar bandar. Usaha akan dipergiatkan untuk mempromosi Lapangan Terbang Antarabangsa KL (KLIA) sebagai sebuah hub penerbangan, pusat membeli-belah dan rekreasi serantau serta sebagai sebuah destinasi pelancongan. Beberapa langkah akan diperkenal bagi memastikan KLIA mematuhi piawaian prestasi bertaraf dunia.

7.39 Dalam persekitaran dunia yang semakin bersaing, syarikat penerbangan nasional perlu menyusun semula rangkaian operasi, mengkaji semula kos operasi dan meningkatkan kecekapannya. Dengan meningkatnya liberalisasi dalam industri penerbangan dan kecenderungan ke arah langit terbuka khususnya di Eropah dan Amerika Syarikat, prospek adalah cerah bagi syarikat penerbangan negara untuk mengembangkan rangkaian antarabangsanya. Dengan pakatan strategik dan perkongsian kod serta rundingan komersil lain, syarikat penerbangan negara akan berupaya membangun dan memperkembangkan pasarannya.

7.40 Menyedari kepentingan industri penerbangan dalam membantu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pelaburan dan pelancongan, Kerajaan akan terus mengambil pendekatan yang liberal dalam Perjanjian Perkhidmatan Udara dengan negaranegara lain. Pada masa yang sama, kawalan keselamatan yang mencukupi akan diambil bagi memastikan capaian pasaran dan daya saing syarikat penerbangan nasional dan pengusaha tempatan lain. Langkah akan dipertingkatkan bagi mendapatkan hak mendarat tambahan bagi syarikat penerbangan Malaysia di samping menarik lebih banyak syarikat penerbangan asing membuat penerbangan ke Malaysia.

7.41 Dalam usaha menyokong aplikasi komunikasi dan multimedia serta mengurangkan jurang digital, infrastruktur telekomunikasi akan diperluaskan bagi menambah keupayaan dan capaiannya khususnya ke kawasan luar bandar. Bagi menghadapi cabaran persaingan dunia, industri komunikasi dan multimedia perlu inovatif dan kreatif bagi menyediakan perkhidmatan baru dan berbezabeza pada harga yang berdaya saing. Kerajaan akan menetapkan piawaian prestasi serta memantau industri berkenaan bagi memastikan persaingan yang saksama dan melindungi kepentingan pengguna.

7.42 ICT akan digunakan sebagai alat yang boleh menyokong pertumbuhan kemudahan dan perkhidmatan infrastruktur. Penggunaan ICT dalam sistem pengangkutan bagi memantau, mengesan dan mendapat maklumat masa sebenar mengenai aliran dan jumlah lalu lintas serta pengurusannya akan terus diperluaskan bagi meningkatkan kecekapan, keselamatan dan keselesaan pengangkutan.

Utiliti

7.43 Pembangunan mampan sektor tenaga adalah penting bagi memastikan daya saing ekonomi, terutamanya sektor perindustrian, pengangkutan dan komersil. Usaha akan terus diambil bagi menguruskan kedua-dua sumber tenaga iaitu yang boleh susut dan yang boleh diperbaharui bagi memenuhi permintaan daripada pertumbuhan ekonomi yang pesat. Teras utama adalah untuk memastikan bekalan tenaga yang mencukupi, terjamin, bermutu dan mempunyai keberkesanan kos, menggalakkan penggunaannya yang cekap dan meminimumkan kesan negatif ke atas alam sekitar.

7.44 Pembangunan sektor kecil minyak dan gas dijangka mengalami anjakan besar dalam tempoh RRJP3. Berdasarkan rizab minyak dan kadar pengeluaran serta penggunaan semasa, Malaysia dijangka menjadi pengimport bersih minyak menjelang tahun 2008. Bagi meningkatkan simpanan bekalan, usaha akan ditumpu kepada carigali di kawasan laut dalam tempatan dan pencarian sumber minyak di luar negara. Oleh kerana gas yang tersedia di Semenanjung Malaysia dijangka meningkat dalam tempoh Rancangan, penggunaan gas oleh sektor elektrik dijangka meningkat. Walau bagaimanapun, campuran penjanaan yang optimum akan ditentukan bagi memastikan sistem yang terjamin dan boleh dipercayai. Pada masa yang sama, penggunaan gas oleh sektor bukan elektrik seperti sektor pengangkutan serta industri petrokimia akan dipergiatkan.

7.45 Teras utama sektor kecil elektrik akan terus memberi penekanan kepada kecukupan bekalan elektrik serta meningkatkan produktiviti dan kecekapan. Pelaburan baru swasta dalam aktiviti penjanaan termasuk sistem saling menjana yang disambung ke rangkaian pengagihan akan digalakkan. Pada masa yang sama, sistem penghantaran dan pengagihan akan diperkukuhkan lagi bagi memperbaiki liputan, kebolehpercayaan dan mutu bekalan. Kanun Grid dan Pengagihan Malaysia akan diperbaiki lagi terutamanya dari segi had frekuensi dan keperluan mengaktifkan semula kuasa. Industri bekalan elektrik akan disusun semula bagi mewujudkan sebuah industri yang cekap dari kedua-dua segi teknikal dan ekonomi. Sebuah Suruhanjaya Tenaga akan ditubuhkan bagi mengawal selia kecekapan industri dari segi teknikal dan ekonomi.

7.46 Bagi menambah bekalan tenaga lazim, sumber baru seperti tenaga yang boleh diperbaharui akan digalakkan. Dalam hubungan ini, dasar pelbagaian bahan api yang terdiri daripada minyak, gas, hidro dan arang batu akan diperluaskan bagi merangkumi tenaga yang boleh diperbaharui sebagai bahan api kelima terutamanya biomas, biogas, sampah sarap isi rumah, solar dan hidro mini. Daripada punca tersebut, sumber biomas seperti sisa kelapa sawit dan kayu serta sekam padi akan diguna dengan lebih meluas khususnya bagi penjanaan elektrik. Sumber tenaga lain yang berpotensi adalah termasuk disel sawit dan bahan api hidrogen.

7.47 Penggunaan tenaga yang cekap juga akan digalakkan dalam tempoh RRJP3 menerusi penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Kecekapan Tenaga dan perlaksanaan Pengurusan Di Pihak Permintaan seperti program pemulihan peralatan dan penyejukan setempat, penukaran corak penggunaan tenaga dan pelabelan kelengkapan elektrik. Penubuhan kompleks dan bandar baru yang bersepadu dengan penggunaan tenaganya diurus secara cekap akan digalakkan. Bagi tujuan ini, piawaian Malaysia mengenai sistem pencahayaan, pendingin hawa dan pelitupan bangunan yang cekap akan digubal dan peruntukan kecekapan tenaga akan dimasukkan ke dalam Undang-undang Kecil Bangunan Yang Seragam.

7.48 Usaha akan dipergiat untuk menggalakkan pembangunan industri dan perkhidmatan yang berkaitan dengan tenaga tempatan. Bagi mempertingkatkan kandungan tempatan dalam sektor tenaga, Program Pembangunan Usahawan yang dilaksanakan oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB) dan Program Pembangunan Vendor yang dilaksanakan oleh Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) akan diperhebatkan. Usaha ini akan menyumbang ke arah mempromosi Malaysia sebagai sebuah pusat serantau bagi perkhidmatan kejuruteraan berkaitan tenaga. Syarikat utama seperti PETRONAS, TNB dan penjana kuasa elektrik persendirian akan digesa supaya memperluaskan penglibatan mereka dalam industri dan perkhidmatan yang berkaitan tenaga di negara-negara lain.

7.49 Penekanan yang lebih akan diberi kepada peningkatan capaian air minum yang selamat khususnya bagi isi rumah di luar bandar. Bagi mengatasi masalah kekurangan air terutamanya di kawasan yang pesat membangun, program penyaluran air antara negeri serta penggunaan air yang mengalir di permukaan bagi perindustrian dan tujuan yang tidak kritikal akan dilaksanakan. Usaha juga akan diambil untuk mengenal pasti potensi sumber air bawah tanah sebagai sumber tambahan kepada air permukaan terutamanya dalam musim kemarau. Bagi memperbaiki pengurusan permintaan air, program mengurangkan air terbazir tanpa hasil dan meningkatkan kesedaran di kalangan orang awam terhadap penjimatan air akan dipergiatkan lagi.

7.50 Bagi sistem pembetungan, penyediaan kemudahan pembetungan moden akan dipercepatkan bagi mengurangkan pencemaran air dan memelihara alam sekitar. Untuk memenuhi objektif tersebut, projek pembetungan berpusat akan dilaksanakan dengan keutamaan diberi kepada ibu negeri, bandar besar dan tempat peranginan. Walau bagaimanapun, di lokasi di mana penyambungan ke sistem berpusat adalah terlalu mahal atau memberikan kesan buruk ke atas alam sekitar seperti di kawasan berbukit dan terpencil, sistem pembetungan individu akan dilaksanakan. Pembaikan dan peningkatan sistem pembetungan juga akan dipergiatkan.

Perkhidmatan Sosial

7.51 Program perkhidmatan kesihatan akan terus diperluaskan dalam tempoh RRJP3 bagi kawasan bandar dan luar bandar. Sektor awam akan terus memberi penekanan kepada penyediaan penggalakkan kesihatan dan pencegahan manakala sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) akan digalak untuk terus aktif dalam penyediaan perkhidmatan tersebut. Sektor swasta akan terus memperluaskan penyediaan rawatan penyembuhan dan melengkapi perkhidmatan yang disediakan oleh sektor awam. Sebagai sebahagian daripada langkah untuk memastikan penyediaan perkhidmatan kesihatan yang bermutu, sektor awam akan memperkukuhkan peranan kawal selianya bagi memantau perkhidmatan yang disediakan oleh sektor swasta supaya selaras dengan undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

7.52 Perubahan corak penyakit berikutan perubahan gaya hidup dan tingkahlaku telah menyebabkan peningkatan kejadian penyakit tidak berjangkit dan kecederaan. Dengan itu, program penggalakkan dan pencegahan termasuk kempen gaya hidup sihat yang memberi tumpuan kepada perubahan tingkahlaku terhadap kesihatan akan diberi penekanan dalam tempoh RRJP3. Pengawasan dan kawalan terhadap jangkitan penyakit yang baru muncul dan muncul semula serta program pelalian, makanan dan pemakanan, mutu air dan kebersihan akan diperkukuhkan.

7.53 Mutu dan capaian perkhidmatan kesihatan akan terus dipertingkatkan dengan penggunaan ICT dan telekesihatan sebagai kaedah pengendalian. Semua hospital baru dan sedia ada akan dilengkapkan dengan ICT dan perkhidmatan otomasi dan dengan itu mewujudkan rangkaian perkhidmatan hospital dan klinik yang cekap, tanpa sempadan dan mesra pelanggan. Sistem rangkaian maklumat kesihatan yang bersepadu akan memudahkan lagi komunikasi dan rujukan pesakit melalui berbagai peringkat penjagaan kesihatan di pusat kesihatan awam dan swasta.

7.54 Latihan dan perancangan sumber manusia akan diberi keutamaan bagi mengatasi kekurangan kaki tangan profesional kesihatan dan memenuhi keperluan yang meningkat terhadap perkhidmatan kesihatan. Skim pembiayaan penjagaan kesihatan akan dilaksana bagi memastikan liputan menyeluruh dan capaian kemudahan kesihatan serta perkongsian kos yang berpatutan di antara penyedia penjagaan kesihatan awam dan swasta dengan pengguna. Walau bagaimanapun, Kerajaan akan terus memastikan perkhidmatan penjagaan kesihatan disediakan kepada golongan berpendapatan rendah.

7.55 Dalam tempoh RRJP3, pembangunan perumahan akan terus memberi penekanan kepada penyediaan rumah yang mencukupi, mampu disewa atau dimiliki dan bermutu kepada semua penduduk terutamanya golongan berpendapatan rendah. Dalam hal ini, tumpuan akan diberikan terhadap penyediaan rumah yang lebih bermutu di lokasi yang sesuai dan mempunyai suasana kehidupan yang selesa. Pembangunan perumahan akan terus diselaraskan dengan rapi bersama pembangunan perindustrian dan perancangan pembangunan keseluruhannya bagi memastikan penyediaan rumah adalah mencukupi dan mengikut jadual termasuk capaian terhadap perkhidmatan dan kemudahan sosial serta sistem pengangkutan awam yang bersepadu dan mencukupi. Usaha sedemikian akan dilaksana dalam rangka kerja Pelan Spatial Negara. Sektor swasta akan terus memainkan peranan yang semakin penting dalam memenuhi keperluan perumahan secara keseluruhan manakala sektor awam akan menumpukan kepada penyediaan rumah untuk golongan berpendapatan rendah dan kaki tangan sektor awam.

7.56 Usaha akan diambil untuk menggalakkan aktiviti P&P yang berkaitan dengan pengeluaran bahan binaan yang lebih murah dan teknik pembinaan yang lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan rumah serta memastikan harga yang berpatutan. Sektor perumahan juga akan memenuhi agenda yang lebih luas seperti memenuhi keperluan golongan tua dan golongan kurang upaya, reka bentuk yang membolehkan penjimatan tenaga serta melaksanakan konsep berasaskan komuniti bandar raya taman. Penekanan akan terus diberikan kepada penyelenggaraan bangunan tinggi terutamanya rumah pangsa kos rendah dan kos sederhana rendah.

7.57 Bagi memastikan kejayaan dalam pembangunan pesat ekonomi tidak dicemari oleh masalah sosial, usaha akan terus diambil untuk memperkukuhkan institusi keluarga yang menjadi asas kepada kestabilan sosial dan pembentukan masyarakat penyayang. Program akan dilaksana bagi menyiapkan keluarga menghadapi cabaran yang timbul dari pembangunan pesat serta memastikan kestabilan dan keharmonian dalam sesebuah institusi keluarga dikekalkan. Di samping itu, memandangkan bahawa globalisasi akan memberi kesan ke atas struktur keluarga dan masyarakat termasuk nilai dan norma budaya yang berkaitan dalam integrasi sosial dan pembentukan bangsa, usaha akan diambil bagi memastikan masyarakat Malaysia mempunyai daya tahan untuk menghadapi pengaruh negatif tersebut.

7.58 Kesinambungan dan kejayaan pembangunan negara bergantung kepada golongan belia. Belia merupakan sumber tenaga manusia yang penting dan perlu dibimbing dengan sempurna dan diberi kemahiran dan pengetahuan yang sesuai dan pada masa yang sama ditanamkan dengan sikap dan nilai mulia. Latihan kemahiran belia akan menumpukan kepada perolehan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang baru dan bersesuaian serta meningkatkan program latihan kemahiran sedia ada bagi memastikan ianya sesuai dengan keperluan industri. Lebih banyak program perantisan akan dilaksanakan untuk golongan belia yang kurang berminat dengan bidang akademik. Selain dari itu, program juga akan dirangka untuk mencungkil daya cipta dan bakat di kalangan belia. Program pembangunan belia juga akan menekankan pentingnya kehidupan yang harmoni dalam komuniti dan menanam semangat patriotik dan banggakan negara.

7.59 Promosi sukan berprestasi tinggi dan sukan untuk semua akan terus dijalankan memandangkan ianya menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang berdisiplin dan berdaya saing. Usaha akan diambil bagi memastikan penyelarasan dan pengurusan aktiviti sukan yang berkesan di antara sektor awam dan swasta termasuk mengkaji semula peranan dan fungsi persatuan sukan. Keutamaan akan diberi kepada usaha melahirkan ahli sukan Malaysia yang bertaraf dunia terutamanya dalam sukan berprestasi tinggi. Lebih banyak kemudahan sukan dan rekreasi termasuk infrastruktur sukan bertaraf dunia akan disedia bagi memastikan lebih ramai orang awam dapat menggunakan kemudahan tersebut dan membolehkan Malaysia menjadi tuan rumah kepada acara sukan peringkat antarabangsa. Usaha tersebut juga akan menyumbang ke arah pertumbuhan industri pelancongan dan pada masa yang sama meningkatkan perpaduan negara.

Sains dan Teknologi

7.60 Ekonomi dunia sedang pesat membangun ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan di mana daya saing dan kecekapan akan didorong oleh teknologi, kemahiran dan inovasi. Bagi memenuhi keperluan tersebut, penekanan akan di tumpukan kepada usaha mempercepatkan pembangunan keupayaan dan kemampuan Malaysia dalam pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi (S&T), menggalakkan inovasi dan mempergiatkan P&P yang berorientasikan pasaran dalam konteks persekitaran baru ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Usaha juga akan diambil untuk memperkukuhkan lagi rangkaian antara sektor dengan institusi yang berkaitan bagi melahirkan satu sistem inovasi yang berkesan kepada negara.

7.61 Berhubung dengan P&P, usaha akan diambil bagi meningkatkan jumlah Perbelanjaan Kasar Bagi Penyelidikan dan Pembangunan (GERD) daripada tahap semasa yang rendah iaitu 0.4 peratus daripada KDNK kepada sekurang-kurangnya 1.5 peratus menjelang tahun 2010. Sementara Kerajaan akan terus menyediakan pembiayaan bagi aktiviti P&P melalui program Penumpuan Penyelidikan Dalam Bidang-bidang Keutamaan (IRPA), sektor swasta dijangka akan meningkatkan sumbangan mereka dalam perbelanjaan P&P negara. Langkah bagi meningkatkan GERD ke tahap sekurang-kurangnya 1.5 peratus akan melibatkan penyusunan semula institusi sedia ada, menggalakkan lagi P&P sektor swasta serta mewujudkan dana baru sebagai tambahan kepada IRPA. Ini akan merangsangkan lagi aktiviti P&P ke tahap yang lebih tinggi dan mewujudkan kelebihan bersaing yang lebih besar. Bagi meningkatkan lagi daya saing, sektor swasta perlu memperluas dan mempergiatkan lagi usaha P&Pnya bagi memperbaiki keluaran sedia ada dan memperkenalkan keluaran baru. Sehubungan dengan itu, Kerajaan akan menyediakan persekitaran yang sesuai bagi menggalak dan membantu P&P sektor swasta. Secara khususnya, rangka kerja perundangan bagi pengurusan harta intelek akan dikaji semula dan diperkukuhkan.

7.62 Menyedari risiko dan kos yang tinggi berkaitan pelaburan dalam P&P untuk membangunkan industri strategik, mekanisme IRPA akan dikaji semula dan diperkemaskan bagi memberi lebih penekanan kepada keutamaan yang ditetapkan bagi P&P dalam bidang strategik yang dapat mengekalkan pembangunan teknologi jangka panjang. Institusi penyelidikan yang khusus, sama ada secara bersendirian atau bersama dengan rakan kongsi industri akan disediakan dengan pembiayaan untuk memajukan bidang yang disasarkan dalam pembangunan teknologi dalam industri berasaskan pengetahuan dan berteknologi tinggi seperti bioteknologi dan farmaseutikal, ICT dan mikroelektronik, bahan termaju dan teknologi aeroangkasa.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

7.63 Penekanan kepada pembangunan ICT adalah merupakan tunggak kepada usaha mencapai pertumbuhan yang didorong oleh produktiviti dan ekonomi yang berasaskan pengetahuan. Tahap aplikasi ICT akan merupakan penentu penting kepada daya saing syarikat dan negara memandangkan pergantungan yang semakin meningkat terhadap ciptaan nilai dari maklumat dan pengetahuan. Dengan itu, adalah penting diperhebatkan usaha untuk meningkatkan pembentukan keupayaan dari segi sumber manusia, infrastruktur dan institusi. Sehubungan dengan itu, Kerajaan dan sektor swasta akan melipatgandakan usaha untuk meningkatkan pembangunan ICT bagi menambahkan produktiviti dan peluang pertumbuhan dalam semua sektor ekonomi.

7.64 Satu teras utama adalah untuk membantu pembangunan e-Malaysia yang dinamik dan berdaya maju dengan memberi tumpuan kepada pembangunan manusia, infrastruktur maklumat dan aplikasinya berpandukan Agenda IT Nasional (NITA). Bagi tujuan tersebut, program akan dipergiatkan bagi meningkatkan kesedaran, keyakinan dan penggunaan aplikasi ICT serta memperkukuhkan keupayaan institusi di sektor awam dan swasta termasuk komuniti. Selain dari itu, peluasan infrastruktur ICT akan diberi keutamaan bagi membolehkan capaian kepada maklumat dan pengetahuan yang seimbang di samping mengurangkan jurang digital. Penyediaan perkhidmatan yang sama rata pada harga berpatutan ke luar bandar dan kawasan terpencil akan dipergiatkan. Bagi melengkapi usaha tersebut, semua agensi kerajaan akan melaksanakan Pelan Strategik Teknologi Maklumat (ISP) bagi memastikan pendekatan yang terselaras dalam program pengkomputeran yang merangkumi peringkat negara, negeri dan daerah.

7.65 Bagi mengambil manfaat daripada kemajuan dalam pembangunan ICT negara, usaha akan diambil untuk membangunkan Malaysia sebagai hub ICT dan multimedia dunia. Bagi tujuan tersebut, hala tuju dasar yang strategik bertujuan memupuk persaingan yang sihat dalam sektor IT dan multimedia akan diguna pakai. Langkah akan diambil termasuk menghapuskan halangan memasuki pasaran, memupuk persaingan yang adil serta memperluas dan meningkatkan infrastruktur ICT.

7.66 Dalam tempoh RRJP3, usaha yang lebih giat akan diambil untuk melaksanakan aplikasi perdana gelombang pertama Koridor Raya Multimedia (MSC). Di samping itu, satu kajian akan dijalankan untuk melaksanakan aplikasi gelombang kedua MSC. Usaha juga akan diambil untuk terus mempromosi MSC serta menyediakan persekitaran yang sesuai bagi menarik masuk kaki tangan yang terkemuka dan syarikat yang bertaraf dunia ke MSC. Ini akan mewujudkan kesan sinergistik dan menjadi pemangkin dalam usaha menarik lebih banyak syarikat terkemuka beroperasi di MSC.

7.67 Lebih banyak PKS yang berasaskan ICT termasuk syarikat ICT yang baru memulakan perniagaan akan dibangunkan bagi membantu meningkatkan produktiviti dan meluaskan pasaran. Bagi tujuan tersebut, sebuah dana ICT akan ditubuhkan bagi menyediakan sumber kewangan yang lebih baik kepada PKS untuk menceburi pembangunan ICT. Bagi mengoptimumkan pelaburan, PKS akan digalak untuk mengembleng sumber mereka bagi menggunakan ICT dan membangunkan portal untuk e-dagang. Langkah juga akan diambil bagi membangunkan kemahiran dan kelayakan yang perlu untuk pekerja dan usahawan bagi membantu penggunaan ICT yang lebih meluas.
Alam Sekitar

7.68 Dalam tempoh RRJP3, Kerajaan akan terus mengambil tindakan yang bersesuaian bagi mengekalkan keseimbangan di antara objektif pertumbuhan dengan kepentingan alam sekitar. Pertimbangan terhadap alam sekitar akan terus disepadukan ke dalam perancangan pembangunan dengan mengambil kira keperluan sosio ekonomi penduduk serta meningkatkan kualiti hidup. Bagi mengukuhkan asas empirikal dalam membuat keputusan mengenai alam sekitar, langkah akan diambil untuk memperkenalkan piawaian prestasi dan data alam sekitar berasaskan sektor dan merentasi sektor. Rangka kerja perundangan sedia ada bagi perlindungan alam sekitar akan terus dilengkapi dengan penggunaan instrumen berasaskan pasaran untuk menggalakkan pemakaian dan pembangunan teknologi yang tidak menjejaskan alam sekitar dan keluaran yang mesra alam.

7.69 Perhatian utama terhadap alam sekitar dan sumber asli dalam tempoh RRJP3 termasuk mempertingkatkan kualiti udara dan air, menguruskan sisa pepejal, sisa toksid, sisa perindustrian dengan cekap, mewujudkan persekitaran bandar yang sihat dan memulihara habitat dan sumber semula jadi. Kerajaan akan terus mengambil langkah yang sesuai bagi menangani masalah pencemaran udara yang disebabkan oleh berbagai punca. Ini termasuk meningkatkan penguatkuasaan ke atas kawalan pelepasan asap bagi kenderaan bermotor, mewujudkan sistem pengurusan lalu lintas yang menyeluruh, menggalakkan penggunaan pengangkutan awam dan kenderaan elektrik di kawasan bandar serta meningkatkan penggunaan gas asli bagi mengurangkan jumlah kandungan pencemaran udara. Di samping itu, teknologi pelepasan pencemaran sifar akan digalak untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan memudahkan penggunaan semula dan penjanaan semula bahan baru daripada sisa buangan. Sektor perindustrian akan digalak untuk mengguna pakai teknologi pengeluaran yang lebih bersih.

7.70 Dasar Air Negara akan digubal bagi menyediakan rangka kerja pemuliharaan dan pengurusan air untuk memastikan bekalan air yang cukup dan selamat bagi negara. Dasar ini akan menumpukan kepada pendekatan bersepadu bagi lembangan sungai, perlindungan kawasan tadahan dan takungan air serta menangani isu pemindahan air antara negeri dan antara lembangan. Bagi membendung pelepasan air sisa yang mencemarkan sungai dan aliran air, Kerajaan akan terus menaik taraf dan membina loji rawatan air kumbahan yang baru dan sektor industri akan digalak untuk mengguna dan mengitar semula air sisa. Bagi memperbaiki lagi pengurusan sisa pepejal, Kerajaan akan mempertimbangkan untuk mengguna pakai dasar pengurusan sisa yang menyeluruh termasuk memasang insinerator bagi pelupusan sisa yang selamat dan cekap serta menggubal strategi untuk mengurang, mengguna semula dan mengitar semula sisa buangan. Pihak berkuasa tempatan akan dibantu melalui program pembangunan keupayaan dan projek demonstrasi bagi menyepadukan pertimbangan alam sekitar ke dalam perancangan setempat. Di samping itu, penglibatan masyarakat dalam proses perancangan pembangunan berasaskan prinsip Agenda Tempatan 21 akan dipertingkatkan.

III : PENUTUP

7.71 Teras utama bagi tempoh RRJP3 ialah menghasilkan kekayaan dan menggalakkan sumber pertumbuhan baru dalam sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. Usaha akan diambil untuk menggembleng dan memperuntukkan sumber secara lebih berkesan dan cekap bagi mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi melalui pelaburan yang didorong oleh produktiviti dan penggunaan ICT secara lebih meluas dalam semua sektor ekonomi. Penyediaan perkhidmatan sosial, utiliti, infrastruktur dan kemudahan yang lebih baik serta pemuliharaan alam sekitar akan meningkatkan kualiti hidup. Strategi dan keutamaan sektor akan menyumbang kepada pembentukan satu bangsa yang berdaya tahan dan berdaya saing selaras dengan aspirasi untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020.