Artikel:
22. PERSPEKTIF WAWASAN 2020

22. PERSPEKTIF WAWASAN 2020

Latarbelakang

     Semasa   pelancaran  Majlis  Perdagangan  Malaysia  pada  28
    Februari 1991, Y.A.B. Perdana  Menteri  telah  membentangkan
    satu kertas kerja bertajuk "Malaysia - Melangkah ke Hadapan"
    yang  mengandungi  satu  pemikiran dan rangka kerja mengenai
    matlamat Malaysia menjadi  sebuah  negara  maju  pada  tahun
    2020. Ianya dikenali sebagai "Wawasan 2020".
    Wawasan  2020  bukanlah  merupakan  satu  dasar  khas tetapi
    merupakan tindakbalas kepada  perkembangan  ekonomi,  sosial
    dan   politik   yang   berlaku  di  peringkat  nasional  dan
    antarabangsa yang telah memberi cabaran hebat kepada negara.
    Wawasan ini telah diketengahkan sebagai satu  garis  panduan
    dan  rangka  kerja  mengenai  pendekatan  yang harus diambil
    dalam memulakan  langkah  bagi  perjalanan  jauh  yang  akan
    ditempuh oleh negara.
    Matlamat  terakhir  yang  dicita-citakan  ialah  pembentukan
    sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun
    2020. Kemajuan yang dimaksudkan bukan terhad  kepada  bidang
     ekonomi   sahaja  malah  ia  akan  merangkumi  segala  aspek
    kehidupan: ekonomi, politik,  sosial,  kerohanian,  kejiwaan
    dan kebudayaan.
    Menjelang tahun 2020, Malaysia sebagai sebuah negara merdeka
    akan  menjadi  negara  yang benar-benar maju, bersatu, mampu
    berdikari,  progresif  dan  makmur.  Rakyat  akan  menikmati
    kehidupan   yang   sempurna   dalam   satu  masyarakat  yang
    demokratik, bertoleransi, bermoral,  adil,  mampu  bersaing,
    dinamik dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi.
    Ini   bermakna  Wawasan  2020  bertujuan  mewujudkan  negara
    bermatlamat iaitu Malaysia akan menjadi negara  maju  dengan
    caranya  tersendiri  tanpa  terikut  kepada  cara  dan corak
    negara maju yang ada sekarang. Kemajuan yang  dicita-citakan
    ialah  kemajuan  yang sempurna yang tidak semata-mata diukur
    dari segi pencapaian lahiriah atau fizikal semata-mata malah
    ia akan meliputi pewujudan  satu  masyarakat  yang  sempurna
    dengan nilai moral dan etika yang tinggi dan boleh dicontohi
     oleh negara-negara lain.
    Cabaran

Objektif

     Objektif  di  atas  hanya boleh dicapai jika rakyat Malaysia
    dapat menghadapi dan mengatasi  pelbagai  halangan/rintangan
    yang  dianggap  sebagai  cabaran. Di bawah ini diperturunkan
    sembilan cabaran yang telah dikenal pasti iaitu:

     (i)   Mewujudkan  negara  Malaysia   bersatu  yang mempunyai
          matlamat  yang  serupa dan dikongsi bersama. Ia  mesti
          menjadi negara  yang  aman,  berintegrasi di peringkat
          wilayah dan kaum, hidup  dalam  harmoni,  berkerjasama
          sepenuhnya,  secara adil dan didokong oleh satu bangsa
          Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi
          kepada negara;
    (ii)  Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan
          maju  dengan  keyakinan terhadap diri sendiri,  bangga
          dengan  apa  yang  dicapai  serta  gagah    menghadapi
          pelbagai masalah.  Masyarakat Malaysia ini mesti dapat
          dikenali melalui usaha mencapai  kecemerlangan,  sedar
          semua kemampuannya, tidak mengalah kepada sesiapa, dan
          dihormati oleh rakyat negara lain;
    (iii) Mewujud  dan  membangunkan  masyarakat demokratik yang
          matang,  mengamalkan  satu  bentuk  persefahaman  yang
          matang, demokrasi  Malaysia berasaskan masyarakat yang
           boleh menjadi contoh  kepada  banyak negara membangun;
    (iv)  Mewujudkan masyarakat  yang  sepenuhnya  bermoral  dan
          beretika,  yang mana warganegaranya kukuh dalam  nilai
          agama, dan  kejiwaan  dan   didorong  oleh tahap etika
          paling tinggi;
    (v)   Mewujudkan   masyarakat  liberal  dan  bertolak ansur,
          rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan adat,kebudayaan
          dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang
          sama, meletakkan kesetiaan mereka kepada  satu negara;
    (vi)  Mewujudkan   masyarakat   saintifik   dan   progresif,
          mempunyai  daya  perubahan  tinggi  dan  memandang  ke
          depan, yang bukan sahaja  menjadi pengguna   teknologi
          tetapi juga menyumbang  kepada tamadun  saintifik  dan
          teknologi masa depan;
    (vii) Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi,
          iaitu  sistem  sosial yang mana kepentingan masyarakat
          lebih utama daripada diri sendiri dan kebajikan  insan
           tidak berkisar kepada  negara  atau individu tetapi di
          sekeliling sistem kekeluargaan yang kukuh;
    (viii)Memastikan  masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi.
          Iaitu  masyarakat  yang    melaksanakan     pengagihan
          kekayaan negara secara adil dan  saksama di mana wujud
          perkongsian   sepenuhnya   bagi  setiap  rakyat  dalam
          perkembangan  ekonomi.   Masyarakat  sedemikian  tidak
          akan wujud jika masih  ada pengenalan kaum berdasarkan
          fungsi    ekonomi,   dan   kesemua  kemunduran ekonomi
          berdasarkan kaum; dan
    (ix)  Mewujudkan  masyarakat   makmur yang mempunyai ekonomi
          bersaing,  dinamik, giat dan kental.

Perspektif

     Cabaran-cabaran   di  atas  sebenarnya  telah  membangkitkan
    beberapa isu utama  yang  harus  dihadapi  bagi  membolehkan
    Malaysia mencapai taraf negara maju. Isu-isu ini ialah:-

     (i)   Pembentukan Satu Negara Bangsa Malaysia.
          Konsep  satu  negara bangsa mempunyai makna yang dalam
          kerana  ia  bermaksud  sebuah  negara  berdaulat  yang
          rakyatnya tidak dapat  diidentifikasikan melalui kaum,
          keturunan atau warna kulit.  Pembentukan  satu  negara
          bangsa   adalah  menjadi  pra-syarat  kepada  kemajuan
          kerana  tanpa   rakyatnya  mempunyai   satu  pemikiran
          terhadap  satu  negara  dan  bangsa,  sebarang  bentuk
          kerjasama untuk maju tidak akan terjalin. Bagi mengisi
          konsep   ini   istilah   seperti   perpaduan   negara,
          kesetiaan  kepada negara,  keharmonian  dan  toleransi
          perlulah difahami dan diamalkan.
    (ii)  Negara Perindustrian
          Negara yang telah berjaya mengubah corak  ekonomi  dan
          kehidupannya  daripada pertanian kepada  perindustrian
          adalah mempunyai  status  negara  maju.   Wawasan 2020
          berkehendakkan  rakyat   Malaysia   meneruskan  proses
           transformasi ini yang telah  dimulakan  sejak  merdeka
          lagi   kerana    pencapaian  sekarang   masih  lagi di
          pertengahan jalan. Ini adalah kerana proses ini  bukan
          sahaja   melibatkan  transformasi  daripada  kehidupan
          bertani kepada perindustrian malah ia juga melibatkan
          perubahan teknologi, ekonomi, sosial dan kebudayaan.
          Masyarakat negara  maju adalah masyarakat yang didokong
          oleh  kemahiran  dan kepakaran sains dan teknologi yang
          tinggi  yang   bukan   setakat   boleh   mencedok  atau
          mengubahsuai sahaja tetapi ia mestilah boleh  mencipta,
          menambah dan memperbaharui. Bagi mencapai taraf  negara
          perindustrian  pertumbuhan   ekonomi   yangamat   pesat
          amatlah  penting.   Ia  sudah  tentunya  berkait dengan
          sumbangan sektor perdagangan dan komersial yang  secara
          langsung melibatkan soal modal, pelaburan,  daya saing,
          kualiti   tenaga    kerja,  berdikari   dan  kekentalan
           menghadapi cabaran-cabaran.  Di peringkat  ini  peranan
          sektor  swasta   amatlah  besar kerana ia akan  menjadi
          jentera Pertumbuhan.
    (iii) Keadilan Ekonomi dan Sosial
          Penwujudan  satu  masyarakat  yang adil  dalam  bidang
          ekonomi   dan  sosial  memang  tidak  dapat  disangkal
          sebagai  satu  cabaran  besar yang perlu dihadapi bagi
          penwujudan  satu  negara  maju  dan bersatu. Ini ialah
          kerana dalam  sebuah negara  maju  tidak  patut  wujud
          keadaan di mana satu golongan rakyat mempunyai segala-
          galanya sedangkan satu golongan lagi tercicir.
          Pernyataan   Wawasan   ini  adalah  mempakan penegasan
          semula  keatas  isu  yang  sentiasa diberi dan meminta
          perhatian   utama   iaitu    pembasmian    kemiskinan,
          keseimbangan sosioekonomi di antara  kaum,  di  antara
          wilayah, di antara negeri dan diantara bandar dan luar
          bandar.  Dalam konteks  ini  Wawasan  2020  sebenarnya
           telah meminta semua rakyat Malaysia tidak salah tafsir
          terhadap bantuan yang  diberikan  kepada  sesuatu kaum
          golongan  sebagai  tidak  adil,  sebaliknya  hendaklah
          menganggapnya  sebagai  satu usaha bagi    memperbaiki
          ketidak-adilan.  Kesungguhan   bagi   mencapai   tahap
          keseimbangan  ini seterusnya  telah  diterjemahkan  ke
          dalam   objektif  Dasar  Pembangunan   Nasional    dan
          dilaksanakan  melalui  program  dan  projek  Rancangan
          Malaysia Keenam.
    (iv)  Moral dan Etika
          Berlainan dengan konsep negara maju yang ada  sekarang
          yang  lebih   bercirikan  kebendaan,  negara maju ala-
          Malaysia  yang  dicita-citakan seharusnyalah berpegang
          kepada falsafah moral dan etika yang tinggi berasaskan
          kepercayaan  agama.  Penganutan  falsafah  ini  adalah
          penting  kerana  kemajuan kebendaan tanpa  nilai-nilai
          moral  dan  etika tidak akan mewujudkan  kesejahteraan
           dan  keharmonian  yang  berkekalan  sebaliknya  banyak
          membawa  keburukan.   Pengamalan   nilai-nilai   murni
          (seperti  di dalam  Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam)
          akan  menjadi  faktor penghalang dalaman untuk   tidak
          menyalahgunakan kemahiran atau kekayaan yang dimiliki.
    (v)  Pembangunan Masyarakat Berdasarkan Sistem Kekeluargaan.
          Wawasan ini telah mengetengahkan perkara pokok sistem
          sosial iaitu pembangunan keluarga berdasarkan  hakikat
          bahawa  keluarga  menjadi  asas pembentukan masyarakat
          dan masyarakat pula menjadi asas pembinaan negara. Ini
          membawa maksud bahawa  kekuatan  dan kemajuan sesebuah
          negara itu bermula  dan  terletak  pada  keluarga  dan
          masyarakat.   Penegasan  ini  amatlah   benar   kerana
          keluarga  (rumah tangga)   dan    masyarakatlah   yang
          mencorakkan kualiti individu yang menjadi  rakyat  dan
          pemimpin    sesebuah    negara.  Budaya   bangsa  yang
           merangkumi  sistem  nilai  dan  cara  hidup  (termasuk
          masyarakat   penyayang    dan     budaya   menyayangi)
          sebagaimana  yang  dicita-citakan  dalam  Wawasan  ini
          hendaklah digerakkan dari awal lagi dan ini memerlukan
          rakyat menyedari kepentingan institusi keluarga  dalam
          memajukan negara dan mengambil langkah-langkah   perlu
          bagi mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sempurna.

Penutup

     Sekali  imbas  Wawasan  2020  seolah-olah  merupakan wawasan
    ekonomi  semata-mata  kerana   ia   mementingkan   persoalan
    pembangunan    ekonomi   untuk   Malaysia   menjadi   negara
    perindustrian, tetapi  jika  dihalusi  ia  sebenarnya  lebih
    daripada  itu  oleh kerana ia juga menyentuh perkara-perkara
    berkaitan  dengan  aspek  sosial  dan  cara  hidup   seperti
    pembentukan   dan  keperibadian  bangsa,  moral  dan  etika,
    kebudayaan  kebangsaan,  pembangunan  sumber   manusia   dan
    lain-lain.
    Wawasan  2020 bukanlah slogan untuk dilaung-laungkan, tetapi
    ia lebih merupakan rangka kerja tindakan framework of action
    bagi setiap rakyat untuk mengambil langkah-langkah  tertentu
    bagi  memastikan  Malaysia  menjadi  negara yang benar-benar
    maju  dan  makmur.  Dalam  konteks  ini   Wawasan   tersebut
    memerlukan  beberapa  perisian  penting,  di antaranya ialah
    kualiti tenaga kerja yang dihasilkan oleh sistem pendidikan,
    perubahan  sikap  dan  nilai,  penekanan  keada  sains   dan
     teknologi, perancangan, dan peranan sektor swasta yang lebih
    dinamik.