Artikel:
21. PENSWASTAAN

21. PENSWASTAAN

Latarbelakang

           Pengswastaan mula mendapat perhatian yang wajar di
     Malaysia mulai pertengahan tahun  1983  apabila  Y.A.B.
     Perdana   Menteri   melancarkan   Dasar   Persyarikatan
     Malaysia yang juga telah menyentuh peranan pihak swasta
     dalam pembangunan dan pengurusan negara.
      Pengswastaan  adalah   bertentangan   dengan
     pemiliknegaraan   (nationalization),  iaitu satu proses
     yang  menambahkan  pemilikan  dan  penguasaan  Kerajaan
     dalam ekonomi. Pada dasarnya,  pengswastaan  melibatkan
     beberapa   kepentingan  atau  pelaburan  kerajaan  yang
     tertentu kepada sektor swasta.

Rasional

           Y.A.B. Perdana Menteri dalam ucapan perasmian con-
     ference  The Securities Industri in Malaysia  pada 28hb
     April, 1984 menyatakan.....  Goverment the  world  over
     are  notorious  for  inefficiency  when  running enter-
     prises, even aided by monopoly  and  the  authority  of
     Government.    On the other hand, the private sector is
     better motivated and generally more efficient.   It  is
     hoped  that privatisation will improve the economic and
     general performance of the  services,  resulting  in  a
     more rapid growth of the nation as a whole'.
         Sektor Awam bukan sahaja terlibat dalam menyediakan
     dasar   utama   dan   menentukan  arah  dan  penyediaan
     perkhidmatan tetapi telah juga  terlibat  secara  aktif
     dalam  aktiviti  ekonomi  dan  perdagangan di Malaysia.
     Saiz sektor awam telah berkembang dengan  begitu  pesat
     sekali dalam 10 tahun yang  lalu.   Perbelanjaan sektor
     awam  telah  meningkat  dengan begitu besar sekali dari
      28% pada tahun 1975 kepada 36% pada tahun 1982 dan  ini
     merupakan   satu   beban   kewangan  yang  besar  untuk
     ditanggung oleh Kerajaan.
          Keadaan ekonomi meleset juga menjadi faktor-faktor
     utama  yang  membawa  kepada  Dasar  Pengswastaan   ini
     diperkenalkan.

Objektif

            Dasar Pengswastaan diperkenalkan dengan mempunyai
     objektif seperti berikut:

           (i)  Mengurangkan Bebanan Kewangan Kerajaan

                Pada  masa  yang  lepas, pihak Kerajaan telah
               membelanjakan   ribuan  juta   ringgit  dalam
               sektor kesihatan, pertahanan, air, api, jalan
               keretapi,  pelabuhan,  lapangan  terbang  dan
               sebagainya, dan perbelanjaan  tersebut  terus
               meningkat  dari  masa  ke  semasa  dan  kadar
               pulangan balik kepada Kerajaan adalah  lambat
               dan sangat rendah.
               Di  samping  itu,   Kerajaan   juga  terpaksa
               menyelenggarakan perkhidmatan dan  pelaburan-
               pelaburan tertentu. Jumlah emolumen merupakan
               satu  item  yang  terbesar  iaitu  lebih satu
               pertiga   daripada  keseluruhan  perbelanjaan
               mengurus.  Perbelanjaan dalam bentuk pindahan
               juga  telah  meningkat  dengan pesatnya sejak
               akhir-akhir  ini  dan  sekarang telah menjadi
               hampir   setengah    daripada    perbelanjaan
                mengurus.

          (ii)  Meninggikan Kecekapan Dan Penghasilan Kerja
 
               Pencapaian  kebanyakan   daripada  perusahaan
               awam  yang  terlibat dalam bidang perdagangan
               dan  perindustrian   masih   tidak  memuaskan
               walaupun    mereka    mempunyai     kedudukan
               monopolistik dan  menikmati berbagai sokongan
               Kerajaan.  Dengan   mengswastakan    beberapa
               perkhidmatan  Kerajaan  yang tertentu,  serta
               dengan  kepakaran dan peluang yang lebih baik
               yang boleh di beri oleh pihak swasta,  adalah
               dijangka   perkhidmatan   tersebut   dapat di
               tingkatkan dengan lebih baik lagi.

         (iii)  Menggalakkan     Pertumbuhan    Ekonomi   Dan
               Kekesanan Negara
 
               Harta-harta atau kekayaan yang  dimiliki oleh
               negara  masih  belum  diusahakan  sepenuhnya.
               Halangan-halangan  yang terdapat dalam sektor
               awam  tidak  menggalakkan  penggunaan sumber-
               sumber kekayaan negara ini  dengan  cekap dan
               sepenuhnya.
               Lebih banyak syarikat swasta  yang  dapat  di
               wujudkan  yang  dengan  secara tidak langsung
               dapat meninggikan pertumbuhan ekonomi negara.
               Di  samping  itu,  pihak  Kerajaan pula dapat
               mengecap nikmat bersama dengan mengutip cukai
               pendapatan   dari    syarikat-syarikat   yang
               berkenaan.

          (iv)  Pembahagian Sumber Serta Kecekapan
 
               Lebih  banyak  penglihatan   Kerajaan   dalam
               ekonomi  bermakna  lebih   banyak  penguasaan
               Kerajaan   terhadap   sumber-sumber   negara.
               Keputusan  pula  biasanya  dibuat  berasaskan
               pertimbangan  yang  bukan  bercorak  pasaran.
               Sebahagian  besar  daripada barang-barang dan
               perkhidmatan yang dikeluarkan  oleh  Kerajaan
               mencerminkan  nilai  pasaran.  Harga barangan
               tersebut adalah berasaskan subsidi dan sumber
               yang   diuntukkan  itu  untuk  pengeluarannya
               tidak dapat diagihkan dengan cekap.
               Subsidi    dan    pengekalan    sikap    yang
               berkehendakkan   kebajikan, akan menggalakkan
               rakyat  Malaysia  terlalu  bergantung  kepada
               bantuan Kerajaan.  Keadaan  ini  tidak sesuai
               dengan kepentingan jangka panjang perseorang-
                an dan negara keseluruhannya.

           (v)  Mempercepatkan  Pencapaian   Matlamat   dasar
               Ekonomi Baru

               Dengan   memberi  lebih banyak peluang kepada
               pihak  swasta,  Kerajaan  dapat  mengwujudkan
               lebih banyak penyertaan syarikat swasta Bumi-
               putera    atau   bilangan   pengurus-pengurus
               Bumiputera  bagi  memenuhi  kehendak-kehendak
               Dasar Ekonomi Baru itu.

Strategi Pelaksanaan

          Beberapa isu penting perlu diselidiki, dikaji dalam
     menimbangkan  cadangan-cadangan   pengswastaan  sesuatu
     perkhidmatan  itu.    Kabinet  telah  mengarahkan  satu
     Jawantankuasa  ditubuhkan  di  Unit  Perancang  Ekonomi
     (EPU)  dengan  dianggotai  oleh  Unit  Penyelarasan dan
     Pelaksanaan (ICU),  Kementerian  Kewangan  dan  Jabatan
     Awam  (PSD)  dengan  dipengurusikan oleh Unit Perancang
     Ekonomi  bagi  menyediakan  satu  garis  panduan   yang
     lengkap     untuk     memudahkan    Kementerian/Jabatan
     mengswastakan   beberapa    perkhidmatan    di    bawah
     Kementerian/Jabatan  masing-masing. Antara isu-isu yang
     perlu di pertimbangkan ialah:

           (a)  Pemecahan sesuatu khidmat (fragmentation);
          (b)  Soal keselamatan;
          (c)  Perundingan;
          (d)  Implikasi kewangan;
          (e)  Penentuan harga;
          (f)  Implikasi kepada kakitangan;
          (g)  Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru;

                Berdasarkan  kepada  angka  perbelanjaan  dan
     peruntukan-peruntukan  pembangunan  awam, sektor swasta
     pula  mengkaji  keupayaan  mereka  dalam  mengurus  dan
     mengambilalih   harta-harta   yang   akan  diswastakan.
     Pengawasan   dan   penilaian   yang    rapi    terhadap
     perkhidmatan-perkhidmatan    yang    diswastakan   juga
     merupakan   sebahagian   dari   program   pengswastaan.
     Tingkat  kecekapan  daya  pengeluaran,  daya persaingan
     yang sihat serta tingkat harga yang dikenakan  terhadap
     perkhidmatan-perkhidmatan berkenaan perlu diawasi untuk
     menilai   kos   dan   faedah   dari  perkhidmatan  yang
     diswastakan.

Penutup

          Kebimbangan-kebimbangan terhadap Dasar Pengswastaan
     timbul  kerana  akan  berlakunya  beberapa   pemindahan
     hakmilik    'national    monopoly'    yang   sepatutnya
     dikendalikan oleh sektor awam kepada  syarikat  swasta.
     Pemindahan  itu  dikuatiri  boleh  menyebabkan kenaikan
     kos, harga dan  agihan  pendapatan  yang  tidak  serata
     disebabkan oleh pemonopolian tersebut.
             Walaubagaimanapun, jika dasar ini dikaji secara
     mendalam  dan  dipraktikkan  secara  sempurna   selepas
     mengambil   kira   kemungkinan   penyalahangunaan kuasa
     monopoli di atas, ianya  akan  dapat  menyediakan  satu
     perkhidmatan  yang  lebih  cekap,  cepat dan murah pada
     pengguna-penggunanya, yang mana secara  tidak  langsung
     akan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
     negara.