Artikel:
17. DASAR WANITA NEGARA

17. DASAR WANITA NEGARA

Latarbelakang

     Wanita  terdiri  daripada  hampir separuh penduduk Malaysia.
    Sumbangan mereka sama ada sebagai isteri, ibu serta  pekerja
    yang  mempunyai gaji, di dalam pembangunan bangsa dan negara
    adalah amat penting. Mereka bukan sahaja  memainkan  peranan
    utama  di  dalam  pembentukan  generasi  akan  datang  malah
    melupakan sumber ekonomi yang penting. Buat masa ini, mereka
    merupakan satu pertiga daripada jumlah  tenaga  buruh.  Dari
    segi penyertaan buruh, penyertaan wanita meningkat dari 37.2
    peratus  dalam  tahun  1970  kepada 46.7 peratus dalam tahun
    1990. Di sektor luar  bandar  dan  pertanian,  wanita  terus
    merupakan  faktor  penting.  Gunatenaga  wanita  juga  telah
    bertambah  dengan  banyaknya  di  dalam   sektor   pembuatan
    terutamanya dalam sektor tekstail dan elektronik.  Di sektor
    perkhidmatan   seperti   perkhidmatan   masyarakat,  sosial,
    persendirian serta sektor awam, penyertaan wanita juga  kian
    meningkat.  Wanita  juga  telah  lama memainkan peranan yang
     aktif di bidang politik negara.  Mereka  merupakan  kumpulan
    pengundi  yang  kuat  dan  sering  memainkan peranan sebagai
    penarik pengundi.
    Kerajaan telah lama mengiktiraf sumbangan  besar  wanita  di
    dalam   pembangunan   negara.  Oleh  itu  kerajaan  sentiasa
    menggalakkan  penyertaan  mereka  dalam  proses  pembangunan
    negara  dengan  membuka peluang-peluang yang lebih luas bagi
    menceburi  bidang  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Beberapa
    institusi  telah ditubuhkan untuk mengintegrasikan wanita ke
    dalam aliran utama pembangunan.  Majlis Penasihat Kebangsaan
    Mengenai  Integrasi  Wanita  Dalam  Pembangunan (NACIWID) di
    Jabatan Perdana Menteri telah  ditubuhkan  pada  tahun  1976
    bagi  menterjemahkan  pelan tindakan sedunia mengenai wanita
    dalam pembangunan negara.  Pada  tahun  1983,  Urusetia  Hal
    Ehwal  Wanita  (HAWA)  telah  ditubuhkan untuk mengawasi dan
    menilai  perkhidmatan-perkhidmatan  yang   dibekalkan   oleh
    sektor  awam  dan  swasta  bagi  faedah  kaum wanita. Selain
     daripada bertindak sebagai pusat maklumat utama mengenai hal
    ehwal wanita, HAWA juga berfungsi  sebagai  urusetia  kepada
    NACIWID.
    Sistem  penyampaian  pelbagai  perkhidmatan  sokongan  untuk
    wanita telah diperkukuhkan lagi melalui aktiviti organisasi-
    organisasi  kerajaan  seperti  Jabatan  Kemajuan  Masyarakat
    (KEMAS),  Lembaga  Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA), Pihak
    Berkuasa Kemajuan  Pekebun-pekebun  Kecil  Perusahaan  Getah
    (RISDA)  dan  beberapa  Lembaga Kemajuan Wilayah.  Penubuhan
    sebuah agensi amanah bukan  kerajaan  iaitu  Amanah  Ikhtiar
    Malaysia  (AIM)  turut  membantu mempertingkatkan penyertaan
    kaum  wanita   terutamanya   di   luar   bandar   di   dalam
    aktiviti-aktiviti ekonomi bukan ladang.
    Pertubuhan-pertubuhan  bukan  kerajaan  (NGO) yang lain juga
    memainkan  peranan  yang  penting   ke   arah   meningkatkan
    penyertaan   wanita   dalam  aktiviti-aktiviti  ekonomi  dan
    sosial.
    NGO seperti Majlis Kebangsaan  Pertubuhan-pertubuhan  Wanita
     (NCWO),  Perkumpulan Wanita (Wl), Pertubuhan Tindakan Wanita
    Islam (PERTIWI), Pertubuhan Bantuan Wanita Islam dan Lembaga
    Kebajikan  Perempuan   Islam   serta   pertubuhan-pertubuhan
    wanita   yang   lain   telah  menyediakan  berbagai  program
    pembangunan  berbentuk  jayadiri   dan   kemudahan-kemudahan
    sokongan yang lain.

Rasional

     Menyedari    pelbagai   peranan   wanita   dalam   keluarga,
    masyarakat, ekonomi dan politik  negara,  kerajaan  mengakui
    bahawa  strategi-strategi  yang  khusus  perlu dibentuk bagi
    melibatkan wanita secara berkesan dalam  proses  pembangunan
    supaya  potensi wanita dapat dioptimumkan. Usaha gigih perlu
    diambil  untuk  membantu  wanita   melibatkan   diri   dalam
    kegiatan-kegiatan   sosial   dan  ekonomi  yang  utama.  Ini
    memerlukan satu dasar bagi memberi panduan serta arah haluan
    dalam  segala  usaha  pembangunan  supaya  kepentingan   dan
    penyertaan wanita tidak terabai dan diintegrasikan sumbangan
    mereka dalam proses pembangunan negara.
    Menyedari  hakikat  inilah  kerajaan  telah  menggubal Dasar
    Wanita Negara (DWN) dalam tahun 1989. Penggubalan dasar  ini
    memperjelaskan   kesungguhan   kerajaan   ke  arah  membantu
    penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih
    bermakna.    DWN    menyediakan    garis    panduan     bagi
     mengintegrasikan  sumbangan  wanita dalam proses pembangunan
    negara.


Objektif-objektif Dasar Wanita Negara ialah:

     (i) untuk menjamin perkongsian yang saksama di antara lelaki
    dan wanita dalam pemilikan sumber dan maklumat,  di  samping
    mendapatkan peluang dan faedah dari pembangunan; dan

     (ii)  untuk  mengintegrasikan  kaum  wanita  ke  dalam semua
    sektor  pembangunan  negara  selaras  dengan  kemampuan  dan
    keperluan  mereka  bagi  tujuan meningkatkan mutu kehidupan,
    membasmi kemiskinan, menghapuskan kejahilan dan  buta  huruf
    serta  memastikan  negara  berada  dalam  keadaan  aman  dan
    makmur.


Strategi-strategi Pelaksanaan

     Bagi membantu pihak perancangan dan pelaksanaan Dasar Wanita
    Negara  (DWN),  beberapa  strategi  dibentuk  bagi  menjamin
    kecekapan,  keberkesanan,  keselarasan dan keseragaman dasar
    dan tindakan sperti berikut:

     (a) Memperkukuhkan Unit  Hal  Ehwal  Wanita  (HAWA)  Sebagai
    Jentera Pembangunan Negara
    Jentera  negara  bagi  kemajuan  wanita ialah HAWA yang kini
    diletakkan  di  bawah  Kementerian  Perpaduan   Negara   dan
    Pembangunan  Sosial. Adalah wajar HAWA dipertingkatkan kuasa
    dan tarafnya dengan mewujudkan perhubungannya dengan  setiap
    Kementerian,  mengadakan  penyelaras di setiap negeri supaya
    dapat bertindak dengan lebih  berkesan  mengenai  hal  ehwal
    wanita.

     (b)  Mengorientasikan  Dasar  dan  Tindakan  Agensi Kerajaan
    Supaya  Memasukkan  Proses  Perancangan,   Pelaksanaan   dan
    Pengawasaan Program-program Pengintegrasian Wanita
    Dalam  penggubalan dasar, perundangan, peraturan dan program
    oleh apa juga  sektor  atau  agensi,  pertimbangan  mestilah
    dibuat  tentang  sumbangan dan implikasinya terhadap wanita;
    impak dan  kesan  yang  negatif  terhadap  wanita  hendaklah
    diawasi.  Satu sistem penyelarasan dan kawalan bagi program-
    program  yang   komprehensif   hendaklah   diwujudkan   bagi
    mengelakkan  kesan-kesan  negatif  dan  juga  bagi mengesani
    rintangan dan masalah, sama  ada  dari  segi  undang-undang,
    mahupun  dari  segi amalan, supaya tindakan sewajarnya dapat
    diambil bagi mengatasinya.
    Semua program pembangunan mestilah mempunyai  strategi  yang
    menguntungkan wanita; penglibatan wanita di semua peringkat,
    daripada  peringkat  awal  perancangan  hingga  ke peringkat
    penilaian, di peringkat nasional dan di  peringkat  tempatan
     hendaklah terjamin.

     (c)   Pendidikan   dan   Latihan   Untuk  Menyedarkan  Pihak
    Pentadbiran Kerajaan Mengenai Isu Wanita
    Bagi membangkitkan  kesedaran  dan  komitmen  institusi  dan
    agensi  kerajaan,  program  latihan  kepekaan jantina gender
    sentisizing dipelbagai peringkat hendaklah diadakan. Program
    latihan mengenai wanita dan pembangunan  hendaklah  diadakan
    berterusan untuk kakitangan kerajaan.

     (d) Penglibatan Badan-badan Bukan Kerajaan
    Kerajaan  hendaklah  berusaha  melibatkan  semua  organisasi
    bukan kerajaan dan badan-badan sukarela  dalam  program  dan
    tindakan  pembangunan  wanita.   Bantuan kewangan, teknikal,
    nasihat dan  institusi  hendaklah  diperuntukkan  berterusan
    kepada  persatuan-persatuan  wanita  bagi  menggalakkan  dan
    mempertingkatkan perkhidmatan mereka.

     (e) Membasmi Diskriminasi dan Mengambil Tindakan Tegas
    Langkah-langkah  khusus  hendaklah  diambil  bagi   membasmi
    diskriminasi    terhadap    wanita.      Kelemahan-kelemahan
    undang-undang bagi menjamin hak  wanita  hendaklah  dibaiki.
    Tumpuan  khas  hendaklah  dihalakan  kepada  kawasan-kawasan
    kurang maju di luar bandar, wanita yang  tidak  berdaya  dan
    cacat  serta wanita diberi peluang pendidikan.

     (f)Memajukan dan Menyelaras Penyelidikan Mengenal Isu Wanita
    Menyedari  hakikat  bahawa  kurangnya  data   dan   maklumat
    mengenai   kedudukan   wanita   sebenarnya,   maka  kerajaan
    hendaklah menggalak dan  membantu  penyelidikan  dan  kajian
    mengenai   wanita.   Di   samping   itu  kerajaan  hendaklah
    menentukan bahawa segala pengumpulan data dan maklumat  oleh
    pelbagai   sektor  dan  agensi  kerajaan  mengasing-asingkan
    butiran maklumat mengikut jantina.

     (g) Peruntukan Anggaran Belanjawan
    Kerajaan hendaklah menentukan bahawa Kementerian-kementerian
    dan Agensi-agensi yang berkenaan menggunakan peruntukan yang
    telah diluluskan dengan mengubahsuai tindakan bagi  memenuhi
    program dan projek pembangunan wanita.

     Pelan Tindakan Mengikut Sektor

     (i)  Jentera  Nasional  Bagi  Pengintegrasian  Wanita  Dalam
    Pembangunan

     (a) HAWA hendaklah mempunyai hubungan yang berfungsi  dengan
    semua Kementerian lain. Ia hendaklah bertindak sebagai pusat
    penyelaras,    pengesan,   dan   pemeroses   isu-isu   untuk
    dikemukakan kepada NACIWID untuk mendapat pandangan, nasihat
    dan syor-syor untuk tindakan pihak kerajaan dan  pihak-pihak
    lain yang berkenaan;

     (ii)  Usaha  bagi  memperkukuhkan  HAWA  hendaklah  termasuk
    program-program  latihan  pegawai  dan  kakitangan  urusetia
    supaya HAWA akan bertambah cekap dan dinamik; dan
    (iii)  Pengagihan  bekalan kewangan sewajar dengan tugas dan
    fungsi HAWA yang lebih luas ini hendaklah ditentukan.

     (b) Kesihatan

     (i)   Mewujudkan   satu   dasar   kesihatan   negara    yang
    mengambil-kira  keperluan  dan  taraf kesihatan kaum wanita.
    Konsep kesihatan yang komprehensif hendaklah meliputi  aspek
    kesihatan jasmani, mental dan emosi;
    (ii)  Satu  mekanisma  hendaklah  diwujudkan bagi memudahkan
    penyertaan  berbilang  sektor   bagi   menjamin   penyebaran
    perkhidmatan  kesihatan  yang  sama  rata  di semua kawasan,
    serta menentukan  usaha  yang  cekap  dan  berkesan  sejajar
    dengan prioriti-prioriti tempatan;
    (iii)  Menggalakkan  perkembangan  ilmu dan amalan perubatan
    cara moden dan tradisional;
    (iv) Melaksanakan dasar yang berkesan tentang penagihan  dan
    penggunaan dadah dengan melibatkan semua pihak dan lapisan;
    (v) Mengadakan undang-undang yang dapat memberi perlindungan
    kepada    pesakit    daripada    pihak-pihak    yang   tidak
    bertanggunjawab dalam memberi rawatan  dan  ubatan.  Mangsa-
    mangsa  rogol  dan  keganasan  hendalah  diberi perlindungan
     daripada publisiti yang meruntuhkan maruah dan  keperibadian
    mereka; dan
    (vi)  Mengkaji  undang-undang yang sedia ada, atau menggubal
    undang-undang   baru    bagi    melindungi    wanita    akan
    pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesihatan.

     (c) Pendidikan dan Latihan

     (i)  Menhapuskan  gambaran-gambaran  yang merendahkan maruah
    dan imej wanita;
    (ii) Memudahkan penyertaan wanita dalam  bidang-bidang  yang
    diminati;
    (iii) Meyakinkan wanita untuk mengambil peluang latihan bagi
    menceburkan diri dalam lapangan sains dan teknologi moden;
    (iv)  Memasukkan  pendidikan kekeluargaan dalam semua kursus
    pendidikan dan latihan kerjaya untuk lelaki dan wanita;
    (v)  Menyemak  dasar  pengambilan   dan   pelaksanaan   tugas
    institusi  bagi  menjamin diskriminasi terhadap wanita tidak
    diamalkan;
    (vi) Meluaskan lagi peluang-peluang latihan vokasional untuk
    wanita serta mengiktiraf  kemahiran-kemahiran  wanita  dalam
    bidang latihan dan pekerjaan;
    (vii)  Menekankan  institusi pendidikan dewasa serta peluang
    pendidikan sepanjang hidup  agar  kaum  wanita  dapat  terus
    mengembangkan pengetahuan dan kemahiran mereka; dan
    (viii)  Institusi-institusi  swasta hendaklah diawasi supaya
    mereka tidak meneruskan diskriminasi terhadap wanita ataupun
     mengekalkan gambaran-gambaran  yang  menghinakan  penyertaan
    wanita. Dasar Wanita Negara hendaklah meliputi semua sektor,
    baik kerajaan mahupun bukan kerajaan.

     (d) Undang-undang

     (i)  Menyemak  dan  mengemaskini  undang-undang  yang kurang
    berkesan;
    (ii)  Melibatkan  wanita   dalam   penggubalan   pelaksanaan
    undang-undang;
    (iii)  Mengadakan  biro  pengaduan  dan  nasihat  yang mudah
    didapati untuk wanita;
    (iv)  Memberi  pengetahuan  mengenai  hak  individu   disisi
    undang-undang;
    (v)  Menggubal undang-undang perlindungan daripada keganasan
    rumahtangga, pemberhentian dan eksploitasi  dalam  pekerjaan
    dan bagi mangsa rogol dan keganasan; dan
    (vi)  Mewujudkan  undang-undang  keluarga  yang saksama yang
    memelihara  dan  mempertahankan hak  ibu  kandung  dan  bagi
    menyelesaikan    pertikaian   keluarga   dengan   adil   dan
    berperikemanusiaan.

     (e) Pekerajan

     (i) Dipertingkatkan   penyertaan     wanita   dalam   bidang
    pekerjaan, sosial, ekonomi dan politik.
    (ii)  Perlu  diadakan  perkongsian  saksama  tentang manfaat
    pembangunan;
    (iii) Perlu diperbanyakkan peluang pekerjaan, khususnya bagi
    wanita  yang  miskin  dan  tidak  mempunyai  punca pencarian
    nafkah hidup;
    (iv) Perlu ada 'job description' bagi semua jenis  pekerjaan
    dan penentuan gaji yang sewajamya, tanpa perbezaan jantina;
    (v)  Perlu  diadakan  undang-undang perlindungan untuk semua
    jenis pekerjaan;
    (vi) Perlu diamalkan prinsip gaji sama untuk pekerjaan  yang
    sama; dan
    (vii)  Perlu dihapuskan  diskriminasi  terhadap wanita dalam
    peluang-peluang  kenaikan  pangkat,  latihan  lanjutan   dan
    pembuatan keputusan.

     (f) Politik

     (i)    Kerajaan   hendaklah   mengadakan   perundangan   dan
    pentadbiran untuk menentukan penglibatan  wanita  sepenuhnya
    dalam   bidang   politik   negara,   dan untuk   menambahkan
    pengambilan, pencalonan dan penempatan wanita pada kedudukan
    penentuan dasar di peringkat kebangsaan, negeri dan tempatan
    sehingga perwakilan saksama tercapai; dan
    (ii) Kerajaan hendaklah juga menentukan sokongannya terhadap
    kemunculan lebih ramai wanita ke peringkat  perundangan  dan
    eksekutif  dalam  Parlimen,  Dewan Undangan Negeri, Kerajaan