Artikel:
16. DASAR URBANISASI NEGARA

16. DASAR URBANISASI NEGARA

Latarbelakang

           Setakat ini tidak ada dasar Urbanisasi Negara yang
     komprehensif  dan  yang telah diistiharkan secara rasmi
     oleh kerajaan.    Walaubagaimanapun  terdapat  beberapa
     strategi  dan  pendekatan  berhubung dengan pembangunan
     bandar terutamanya dalam  konteks  pencapaian  matlamat
     pembangunan negara yang berasaskan DEB.
           Kerajaan menganggap bahawa proses urbanisasi yang
     di rancang dan dikawal adalah merupakan  satu  strategi
     penting  untuk mencapai matlamat DEB di samping memupuk
     perseimbangan ekonomi di antara bandar dan  luarbandar.
     Selaras   dengan  ini  kerajaan  telah  menubuhkan  dua
     Jawantankuasa Tertinggi, satu dianggotai oleh ahli-ahli
     politik dengan  dipengerusikan  oleh  Timbalan  Perdana
     Menteri  dan satu lagi dianggotai oleh pegawai- pegawai
     Tadbir dengan dipengurusikan oleh Ketua  Pengarah  Unit
     Perancang   Ekonomi.   Tugas kedua-dua jawatankuasa ini
     ialah  untuk  merancang   dan   merangka   satu   dasar
      Urbanisasi Negara yang lengkap dan komprenhensif.

Rasional

            Pembangunan bandar yang seimbang adalah merupakan
     sebahagian daripada strategi yang penting untuk memupuk
     satu sistem ekonomi yang bersepadu.  Ini akan  tercapai
     melalui  pengurangan  jurang  perbezaan  antara wilayah
     supaya  faedah   daripada   pembangunan   ekonomi   dan
     perkhidmatan   asas  bandaran  dapat  diagihkan  secara
     meluas dan saksama di seluruh negara.   Dalam  hal  ini
     pembentukan   dasar   urbanisasi   negara   akan  dapat
     mengwujudkan pembangunan pusat-pusat bandar yang  lebih
     teratur  dalam  satu  rangkaian pusat-pusat bandar yang
     lebih padat dan  yang  mengandungi  bandar-bandar  yang
     berbeza dari segi saiz dan peranannya.
               Rantaian  perhubungan  antara  bandar  dengan
     luarbandar yang lebih berkesan bukan sahaja membolehkan
     lebih   ramai   isi    rumah    luarbandar    menyertai
     kegiatan-kegiatan berasaskan bandar yang mempunyai daya
     pengeluaran    yang    tinggi    tetapi    juga   dapat
      mempercepatkan   proses    pemodenan    kawasan-kawasan
     luarbandar.

Objektif

           Selaras dengan usaha kerajaan untuk membentuk satu
     Dasar  Urbanisasi  Negara; objektif-objektif dasar yang
     khusus sedang dirangka.   Dalam hal  ini  faktor-faktor
     berikut  yang  berkaitan  dengan  proses urbanisasi dan
     hubungannya dengan  pembangunan  ekonomi  akan  diambil
     kira:-
          (i)  Proses demographi dan urbanisasi.
         (ii)  Keadaan  perkaitan  yang  rapat   yang  wujud
               di  antara  proses  pembangunan sosio-ekonomi
               dengan proses dan pola-pola urbanisasi.
        (iii)  Kesan 'spatial' berikutan dengan perlaksanaan
               dasar  dan  program  di peringkat  negara dan
               wilayah.
         (iv)  Dimensi-dimensi   khusus   dari  segi  proses
               perbandaran.
          (v)  Peralatan-peralatan dasar (Policy Instrument)
               yang  telah  dirangka untuk mencapai matlamat
               DEB.

Strategi Pelaksanaan

                Dalam  usaha kerajaan untuk mencapai matlamat
     pembangunan negara melalui  proses  pembangunan  bandar
     yang  dirancang  dan  dikenalpasti  maka kerajaan telah
     merangka beberapa strategi khusus.  Di antaranya ialah:

           (i)  Mempastikan  pembangunan bandar  dengan lebih
               seimbang   dari   segi  pembangunan  fizikal,
               susunan kaum dan penyertaan dalam pembangunan
               bandar  melalui  pengurusan sumber yang lebih
               cekap seperti tanah, pengangkutan, perumahan,
               tenaga manusia dan infrastruktur sosial.
         (ii)  Mempercepatkan  proses pembandaran di kawasan
               luarbandar  dengan  cara melibatkan peneroka-
               peneroka   di  sekim  pembangunan  tanah  dan
               penduduk-penduduk  di kawasan  in-situ  dalam
               kegiatan-kegiatan   ekonomi   bandar  melalui
               perkembangan  perkhidmatan,  perdagangan  dan
               runcit    serta    industri-industri   kecil.
               Penyertaan  tersebut  adalah  bertujuan untuk
               mengurangkan pengaliran pendapatan  kekawasan
               lain dan juga  untuk  menerapkan  unsur-unsur
               unsur-unsur  pembangunan  bagi  mempergiatkan
                ekonomi tempatan.
        (iii)  Mempastikan   pembangunan  secara  teratur di
               pusat-pusat  bandar  yang  sedia  ada  dengan
               mengambilkira   keadaan  tempatan.    Selaras
               dengan   tujuan   ini   pelan-pelan  struktur
               bagi   pusat-pusat   utama   dan  pelan-pelan
               tempatan bagi  kumpulan-kumpulan  pusat-pusat
               bandar kecil akan disediakan. Pelan-pelan ini
               akan  menjadi  garispanduan  bagi pembangunan
               dan  pembaharuan  semula  bandar  di  samping
               meningkatkan   kecekapan  dalam  perancangan-
               perancangan kawasan-kawasan bandar.
         (iv)  Mempercepatkan   pembangunan  bandar  didalam
               kawasan-kawasan   Lembaga   Kemajuan  Wilayah
               dengan  cara mengkaji kemungkinan-kemungkinan
               memperluaskan  liputan dan bidang penglibatan
               sektor swasta selaras dengan usaha menggalak-
               kan   pembangunan   kegiatan-kegiatan  bandar
                terutamanya    pembinaan,    pembuatan    dan
               perkhidmatan dalam kawasan-kawasan pembangun-
               an wilayah berkenaan.
         (v)   Memperkenalkan     konsep     memperbandarkan
               kampong-kampong   dengan  cara  pengelompokan
               kampong-kampong kecil yang terletak berdekat-
               an  bagi  dijadikan  bandar  kecil atau pusat
               pembangunan  desa  di  mana kegiatan-kegiatan
               perindustrian kecil, perniagaan dan pertanian
               secara komersial dapat diwujudkan.

Penutup
     
     Pembangunan bandar yang  ada  dan  yang  akan  diadakan
     selaras  dengan usaha pembentukan satu Dasar Urbanisasi
     Negara yang komprehensif amatlah penting bagi  menjamin
     pencapaian  kepada matlamat pembangunan negara.  Hasrat
     kerajaan  ialah   untuk   mempastikan   supaya   proses
     urbanisasi,  corak  dan  tahap pembangunan matlamat DEB
     secara lebih berkesan lagi.
           Setelah melihat perkembangan ekonomi dan pengaruh
     kependudukan  membuktikan  bahawa satu dasar urbanisasi
     yang  komprehensif  haruslah dilaksanakan dengan segera
     untuk  mencapai  matlamat  pembangunan  negara dan DEB.
     Tanpa  dasar yang lengkap akan  menyebabkan pertumbuhan
     bandar  yang  tidak   seimbang  dan   seterusnya  tidak
     membantu  pembangunan  negara  sepenuhnya.    Penumpuan
     aktiviti  sosioekonomi  di   beberapa  bandar  tertentu
     sahaja  juga  akan  merugikan  penduduk bumiputera yang
     kebanyakannya tinggal di luar bandar.