Artikel:
14. DASAR SAINS dan TEKNOLOGI NEGARA

14. DASAR SAINS dan TEKNOLOGI NEGARA

Aspirasi  negara  yang  diilhamkan  dalam Wawasan 2020 ialah
    pencapaian taraf  sebuah  negara  yang  maju menjelang tahun
    2020.  Ini  bermakna   kemajuan   penuh   dalam  semua aspek
    kehidupan  termasuk  dari  segi  ekonomi,  politik,  sosial,
    kerohanian,  psikologi dan kebudayaan. Menurut Wawasan 2020,
    hasrat  mencapai taraf yang benar-benar   maju  hanya  boleh
    dicapai  dengan  mengatasi  sembilan  cabaran strategik yang
    telah ditentukan.
    Kemajuan keupayaan  Sains  dan  Teknologi  (S  &  T)  adalah
    cabaran   yang   keenam  di  antara  sembilan  cabaran  yang
    disenaraikan.  Malaysia  mesti  mempunyai  keupayaan   untuk
    memaju  dan menyelaraskan sumber-sumber S & T yang ada dalam
    negara supaya mencapai hasrat  "menjadikan  Malaysia  sebuah
    masyarakat  yang  berasaskan sains dan yang progresif, iaitu
    satu masyarakat yang berdaya cipta  dan  berpandangan  jauh,
    sebuah  masyarakat  yang  bukan  sahaja  dapat  memanfaatkan
    teknologi masa kini tetapi turut menjadi  penyumbang  kepada

     kemajuan peradaban sains dan teknologi pada masa hadapan."
    Matlamat  meningkatkan  keupayaan  S  &  T berasaskan kepada
    hasrat untuk membentuk satu "ekonomi yang cekap teknologinya
    mampu melakukan penyesuaian. pembaharuan dan pelaburan  yang
    berteknologi   intensif  dan  bergerak  ke  arah  penggunaan
    teknologi yang canggih."
    Keupayaan  Sains  dan   Teknologi   dan   Kaitannya   Dengan
    Pembangunan Sektor Perindustrian
    Pembangunan  satu  negara  yang  maju yang berasaskan kepada
    keupayaan menjayakan pelaksanaan program dengan  segera  dan
    usaha   mempercepatkan  perindustrian  adalah  hasrat  utama
    Wawasan 2020. Dalam melaksanakan  dasar  ini,  Wawasan  2020
    telah  mengenalpasti  beberapa  masalah  perindustrian  yang
    perlu diatasi, antaranya ialah:


     (i) Asas sektor pembuatan  negara  ini  terlalu  sempit  dan
    sebahagian  besar  eksport  barangan  pengeluaran bergantung
    kepada  barangan  elektrik  dan  elektronik  serta   tekstil
    sahaja.   Kejayaan mewujudkan satu sektor perindustrian yang
    dinamik  bergantung  kepada  usaha   dan   keupayaan   untuk
    mempelbagaikan asas sektor pembuatan;


     (ii)   Sungguhpun   pelaburan   kian   bertambah,  umpamanya
    penambahan industri perkilangan di  zon  perdagangan  bebas,
    namun   permintaan   mereka  terhadap  barangan  perantaraan
    tempatan  amatlah   kecil.   Kebanyakan   perolehan   barang
    perantaraan  mereka  masih  diimport berasaskan kepada sebab
    pengusaha-pengusaha barangan perantaraan  negara  ini  tidak
    berupaya  mengeluarkan  barangan  yang bermutu atau pada kos
    dan harga yang  berpatutan.  Tindakan  perlu  diambil  untuk
    mengatasi  kelemahan rangkaian antara industri dalam ekonomi
    dan juga keupayaan teknologi pengusaha-pengusaha tempatan;


     (iii) Peningkatan nilai  barangan  yang  kecil  dan  tumpuan
    industri  yang  terlalu  menekan kepada kerja pemasangan dan
    proses pengeluaran yang mudah; dan


     (iv) Kos pengeluaran yang  kian  meningkat  disebabkan  oleh
    kenaikan   kos   tenaga   kerja,   bahan   mentah   dan  kos
    pengendalian.  Peningkatan kos ini perlu diimbangkan  dengan
    peningkatkan kecekapan dan produktiviti.


     Kepentingan  peranan S & T dalam usaha mencapai strategi dan
    matlamat rancangan  pembangunan  ekonomi  telahpun  menerima
    pengakuan   umum   di   kalangan  pakar-pakar  akademik  dan
    industri. Oleh yang  demikian  peningkatan  tahap  kepakaran
    pengurusan, pengetahuan dan kemahiran S & T adalah merupakan
    satu  daripada  penyelesaian  yang  telah  ditentukan  dalam
    Wawasan  2020  untuk  mengatasi  masalah-masalah  di   atas.
    Kebenaran  ini  boleh  dilihat  dalam peranan yang dimainkan
    oleh  institusi-institusi  penyelidikan  pertanian   seperti
    RRIM,   PORIM,  MARDI  dan  juga  Universiti  Pertanian  dan
    sumbangan mereka  kepada  pertumbuhan  sektor  pertanian  di
    negara  ini.  Pengurusan  S  &  T  yang  bijak  nyata  telah
    memberikan hasil kepada ekonomi negara  apabila  usaha-usaha
    penyelidikan  ini dapat mengekalkan taraf negara ini sebagai
    pengeluar getah, kelapa sawit, koko dan lada yang  utama  di
    dunia.  Kejayaan  ini  telah  dicapai  hasil  dari kesedaran

     Kerajaan tentang perhubungan  yang  rapat  antara  rancangan
    membangunkan  keupayaan  S  & T dengan rancangan pembangunan
    ekonomi negara, dan perkaitan ini  telah  diambilkira  mulai
    Rancangan  Malaysia Kelima apabila S & T diberi peranan yang
    diselaraskan dengan pembangunan ekonomi keseluruhan.
    Walau  bagaimanapun  beberapa  masalah  baru  telah   timbul
    apabila  orientasi  dan  pendekatan  pembangunan negara yang
    selama ini menekankan pembangunan sektor  pertanian  semakin
    bertukar kepada pembangunan sektor perindustrian.
    Masalah  utama adalah jentera, dasar dan institusi-institusi
    sokongan S &  T  yang  ditubuhkan  lebih  menekankan  kepada
    pembangunan   sektor   pertanian.   Ini   bermakna  strategi
    mempelbagaikan ekonomi negara  dengan  pemindahan  penekanan
    rancangan  daripada  membangunkan  sektor  pertanian  kepada
    sektor  perindustrian  sepatutnya  diikuti  oleh  pemindahan
    jentera  dan  dasar  S  &  T  yang sedia ada atau menubuhkan

     infrastruktur S & T yang baru  untuk  menyokong  usaha-usaha
    pembangunan sektor perindustrian.
    Sebenarnya  pada  peringkat  awal, perkembangan dan kemajuan
    sektor perindustrian  tidak  mendapat  sumbangan  yang  sama
    daripada  sumber-sumber  S  &  T  seperti  dalam pembangunan
    sektor  pertanian.  Pendapat  ini  disokong  oleh  penemuan-
    penemuan   yang   terkandung   dalam   Kajian   Pelan  Induk
    Perindustrian (PIP) yang dijalankan bersama oleh Kementerian
    Perdagangan dan Perindustrian dan UNIDO.  Kajian  ini  telah
    mengenalpasti antara masalah utama yang dihadapi oleh sektor
    perindustrian di  negara ini ialah terlalu bergantung kepada
    jenis-jenis pengeluaran yang tertentu, kekurangan  keupayaan
    untuk  meningkatkan  mutu  pengeluaran  dan  daya saing, dan
    terlalu   bergantung   kepada   pengimport   teknologi   dan
    perkhidmatan  teknik  akibat  kekurangan  keupayaan  sendiri
    untuk membangunkan S & T dalam sektor perindustrian.  Antara

     sebab yang  dinyatakan  dalam  laporan  PIP  adalah  seperti
    berikut:


     (i)   Kekurangan keupayaan teknologi dalam industri-industri
          tempatan  iaitu  keupayaan untuk memilih, memperolehi,
          menyerap  dengan jayanya, mencipta dan memperdagangkan
          teknologi moden;
    (ii)  Kadar pemindahan teknologi yang  tidak memuaskan dari-
          pada   akibat   keengganan   pembekal  teknologi untuk
          memindahkan teknologi  dan  juga  keupayaan  teknologi
          yang dibekalkan adalah rendah;
    (iii) Peruntukan yang tidak  mencukupi   untuk   menjalankan
          aktiviti-aktiviti  penyelidikan  khasnya  Penyelidikan
          dan   Pembangunan   (P & P)   perindustrian    sebagai
          sumbangan kepada pembangunan sektor perindustrian;
    (iv)  Tiada  insentif   untuk     menggalakkan   pembangunan
          teknologi tempatan dan penggunaannya;
    (v)   Walaupun ada beberapa institusi,agensi dan kementerian
          terlibat    dengan   P & P,  perolehan  teknologi  dan
          pemindahan,  namun   tidak   ada  satu  mekanisma yang

           berkesan     untuk      menyelaraskan    dasar  S & T,
          memperuntukkan    tanggungjawab   dan    tugas  P & P,
          menentukan    keutamaan   dan    mengawal   pemindahan
          teknologi dengan cara yang lebih berkesan; dan
    (vi)  Kekurangan   tenaga    saintifik   dan   teknik  untuk
          menjalankan  aktiviti  P & P  yang  berterusan. Nisbah
          penyelidik  dalam 10,000 penduduk di negara ini adalah
          sangat rendah  (0.3%) berbanding  dengan 15-18 peratus
          di Perancis dan Jerman Timur serta antara 28-30
          peratus di Jepun dan Amerika Syarikat.


     Dengan itu, PIP telah memperakukan bahawa satu tindakan yang
    berterusan  untuk  pembangunan teknologi bersama-sama dengan
    pelaksanaan program pembangunkan sektor perindustrian adalah
    perlu dilaksanakan. Untuk mencapai strategi  ini  PIP  telah
    menekankan  bahawa  program dan dasar membangunkan keupayaan
    S & T  perlu  dijadikan  sebagai  satu  faktor  asas  kepada
    rancangan membangunkan sektor perindustrian.
    Dasar Sains dan Teknologi
    Selaras dengan strategi  mengutamakan  pembangunan  S  &  T,
    Kerajaan pada bulan April 1986 telah mengumumkan Dasar Sains
    dan  Teknologi  Negara.  Dasar  Sains  dan  Teknologi Negara
    adalah bertujuan "menggalakkan penggunaan S & T sebagai satu
    alat untuk pembangunan ekonomi, membaiki  kedudukan  fizikal
    dan  kesejahteraan  rakyat  dan  untuk melindungi kedaulatan
    negara, yang merupakan sebahagian daripada dasar pembangunan
    sosioekonomi negara."
    Dasar  Sains  dan  Teknologi  Negara  memberi  fokus  kepada

     usaha-usaha  meningkatkan  keupayaan  berdikari dalam bidang
    saintifik dan  teknologi  untuk  membantu  aktiviti  ekonomi
    dengan  cara mewujudkan suasana yang baik untuk menggalakkan
    penciptaan saintifik  dan  memperbaiki  infrastruktur  dalam
    bidang   saintifik,  pelajaran  dan  lain-lain  bidang  yang
    berkaitan.


     Strategi Penentuan Keutamaan

     Untuk mencapai matlamat dasar S & T yang disebutkan di  atas
    tindakan  pertama  adalah  untuk  mengintegrasikan rancangan
    pembangunan S  &  T  dengan  rancangan  pembangunan  ekonomi
    dengan  tujuan  mengorientasikan  sumber-sumber S & T kepada
    aspek-aspek penggunaan secara praktis. Tindakan  ini  adalah
    bertujuan  membangunkan sektor perindustrian supaya berupaya
    memilih, memperolehi, menyerap, menginovasi dan mengubahsuai
    pengetahuan S & T untuk membangunkan satu sektor pengeluaran
    yang setanding dengan sektor perindustrian di  negara-negara
    maju.
    Rancangan   untuk   membangunkan  keupayaan  S  &  T  adalah
    berasaskan kepada matlamat  meningkatkan  keupayaan  S  &  T
    negara   sebagai   sumbangan   kepada   pembangunan  negara.
    Matlamat asas ini boleh dipecahkan kepada dua, iaitu:


     (i)    Pembangunan  keupayaan sumber-sumber S & T negara ini
           seperti  tenaga  teknik  dan  saintifik,   institusi-
           institusi penyelidikan,institusi-institusi  pengajian
           tinggi, dan  lain-lain ke arah pembentukan  keupayaan
           teknologi tempatan  (develop  indigeneous  technology
           capability); dan
    (ii)   Pembangunan  keupayaan  pengusaha-pengusaha  tempatan
           dalam  memilih, merunding,  menyerap,   menyesuaikan,
           membaih     dan    menginovasikan    teknologi  asing
           (keupayaan   menerima   pemindahan  teknologi)   yang
           mengalir masuk ke dalam negeri ini melalui perjanjian
           kerjasama,   pembelian   terus,    kerjasama  teknik,
           projek-projek   usahasama,   penggunaan   lesen  atau
           franchise dan lain-lain.


     Strategi  pembangunan  S  &  T  yang  menjadi  asas   kepada
    keupayaan  memajukan  satu sektor perindustrian yang dinamik
    akan meliputi beberapa faktor utama seperti berikut:


     (i)  Pembangunan, Keselamatan dan Kesejahteraan Sosial
         S & T  akan  diberi  keutamaan  dalam dasar pembangunan
         negara.   Sumber   S & T      akan    digunakan   untuk
         mempertingkatkan     kesejahteraan   rakyat    menjamin
         pekerjaan, keselamatan dan kekayaan negara ini.
    (ii) Perkaitan  Dasar  Sains  dan  Teknologi  Negara  Dengan
         Dasar-Dasar Lain
         Dasar   S & T   akan   diintegrasikan  dalam  Rancangan
         Pembangunan dan akan diberi keutamaan yang sama seperti
         Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Pertanian Negara, dan
         lain-lain.
    (iii)Peningkatan Perkhidmatan Saintifik
         Perkhidmatan   S & T di  negara  ini    yang   meliputi
         beberapa  bidang  saintifik  dan  perkhidmatan   teknik
         sokongan  akan dipertingkatkan lagi untuk menyumbangkan
         kepada kejayaan rancangan pembangunan negara.
    iv)  Berdikari
         Matlamat  berdikari  akan menjadi  matlamat utama dalam
         usaha membangunkan kemahiran S & T  supaya  mengelakkan

          keadaan  terlalu   bergantung  kepada  keupayaan  S & T
         negara-negara maju.
    v)   Maklumat S & T
         Satu   pusat   maklumat  S & T  perlu  ditubuhkan untuk
         memudahkan   pengumpulan  data  mengenai  sumber-sumber
         S & T.  Maklumat  sumber-sumber  S & T  adalah mustahak
         untuk memudahkan tugas-tugas  pengurusan,  perancangan,
         Penyelarasan dan pengawasan pelaksanaan dasar.
    vi)  Penyelidikan dan Pembangunan (P & P)
         Keutamaan akan diberikan kepada


          (a)  Penggunaan P & P dalam   memajukan   sumber-sumber
         pertanian, teknologi pengeluaran barangan dan memajukan
         proses yang sesuai serta juga bidang kesihatan.


          (b)  Menubuhkan  satu  sistem   pengurusan  P & P  yang
         berkesan  dan  juga membangunkan infrastruktur sokongan
         S & T   seperti   pejabat   patent,   institusi  P & P,
         institusi  rekabentuk perindustrian, perundingan teknik
         dan maklumat  dengan  tujuan  memperkukuhkan  kemudahan
         asas   untuk    menjamin    pemindahan   teknologi  dan
         memperkenalkan produk yang baru.


          (c)  Menggalakkan sektor  perindustrian  melabur  dalam
         usaha-usaha  P & P melalui insentif, menubuhkan jentera
         perhubungan antara sektor swasta dengan institusi S & T
         awam,  menggalakkan  usahasama  dalam   memperdagangkan
         hasil-hasil  penyelidikan  dan  menekankan  usaha-usaha
         dalam P & P gunaan dan penyesesuaian.


     (vi) Tenaga Manusia
         Satu  rancangan  pembangunan tenaga manusia jangka masa
         panjang  yang saintifik dan teknikal akan digubal untuk
         memenuhi  keperluan  sektor  perindustrian  yang   kian
         berkembang.  Ini  melibatkan  perubahan  dalam   sistem
         pelajaran, usaha  membangunkan  kesedaran  di  kalangan
         rakyat  terhadap  potensi  S & T  serta  juga  menjamin
         supaya  tenaga  teknik  dan  saintifik dikekalkan dalam
         bidang yang sesuai.
    (vii)Peranan Sektor Swasta
         Sektor swasta akan  digalakkan  untuk   berunding   dan
         bekerjasama  dengan  jentera  S & T  sektor  awam untuk
         memenuhi keperluan P & P mereka.
    (viii)Pemindahan Teknologi
         Pemindahan  teknologi   akan  digalakkan  dan  disokong
         dengan latihan, perjanjian kerjasama,  usaha  P & P dan
         satu mekanisma perlu ditubuhkan untuk mengkaji kemajuan
         pemindahan  teknologi   melalui  aktiviti   pengawasan,
         penilaian dan kajian.

     (ix) Komputerisasi
         Usaha untuk meningkatkan kemahiran menggunakan komputer
         dalam  pelajaran,  industri dan pengurusan penyelidikan
         akan diberi keutamaan.
    (x)  Pusat-Pusat Kecemerlangan Sains
         Akademi  Sains   akan   ditubuhkan  dan mekanisma untuk
         mengawasi  kemajuan S & T di dunia khasnya dalam bidang
         kejuruteraan    genetik,   bioteknologi,    komunikasi,
         elektronik  dan  kajihayat  dan  lain-lain bidang S & T
         juga akan ditubuhkan.
    (xi) Pelan Tindakan
         Satu  pelan  tindakan akan digubal  untuk  melaksanakan
         strategi-strategi tersebut.


Pelaksanaan

     Untuk melaksanakan  Dasar  Sains  dan  Teknologi,  Rancangan
    Malaysia  Kelima  (RMS)  telah memperuntukkan sebanyak $4146
    juta di bawah tanggungjawab Majlis Penyelarasan dan Kemajuan
    Sains Negara (MPKSN). Majlis ini dipengerusikan  oleh  Ketua
    Setiausaha  Negara  dan  anggotanya  terdiri  daripada wakil
    agensi-agensi pusat dan juga saintis-saintis terkenal.
    Seterusnya dalam  Rancangan  Malaysia  Keenam  (RM6), Sektor
    S & T telah diperuntukkan sebanyak $600 juta. Peruntukan ini
    ditujukan  kepada rancangan memaju dan menyelaraskan projek-
    projek  P  &  P  dengan  tujuan  mempertingkatkan  keupayaan
    teknologi  tempatan. Implikasi yang penting berkaitan dengan
    tindakan ini adalah rancangan pembangunan S & T pada pertama
    kalinya disatukan dalam rancangan pembangunan ekonomi negara
    di bawah RM5. Integrasi rancangan pembangunan  sumber-sumber
    S  & T dalam RMS5dan RM6 akan menumpukan sumbangannya kepada
    usaha-usaha Pembaunan ekonomi.
    Untuk menyelaras dan menguruskan pembahagian peruntukan  RM5

     dan  RM6, MPKSN telah memperkenalkan satu skim khas, Program
    Penekanan   Penyelidikan   Di   Bidang   Keutamaan    (IRPA:
    Intensification  of  Research  in  Priority Areas). Matlamat
    skim  ini  adalah  untuk  menentukan  supaya   projek-projek
    penyelidikan   yang   dijalankan   oleh  institusi-institusi
    diselaraskan untuk mencapai matlamat membangunkan  keupayaan
    teknologi.  Di  bawah  strategi  ini,  projek-projek  P  & P
    dibahagikan kepada  4  sektor  iaitu,  pertanian,  industri,
    strategik   dan  perubatan.     Berdasarkan  statistik  yang
    terkandung dalam RM6, 50 peratus daripada jumlah  peruntukan
    P  &  P  di  RM5  telah digunakan dalam sektor pertanian, 34
    peratus sektor perindustrian dan  17  peratus  sektor-sektor
    lain.
    Skim  ini  telah memperkenalkan sistem pengurusan P & P yang
    lebih  terpusat.  Mekanisma  IRPA  juga  telah  menggerakkan
    proses  rundingan  dan  pencapaian  kata sepakat di kalangan
    ahli sains dari sektor awam dan swasta. Tambahan pula, MPKSN

     telah disusun semula dan satu Jawatankuasa Kabinet  Mengenai
    Sains dan Teknologi telah dibentuk.
    Selaras  dengan  strategi  meningkatkan keupayaan teknologi,
    Majlis Penyelarasan dan Pemindahan  Teknologi  Perindustrian
    yang  dipengerusikan  oleh Menteri Sains, Teknologi dan Alam
    Sekitar dan  dianggotai  oleh  pengusaha-pengusaha  tempatan
    yang  terkenal, pegawai-pegawai agensi pusat dan pakar-pakar
    teknik   dan    saintifik    daripada    institusi-institusi
    penyelidikan,  telah menubuhkan satu Jawatankuasa pada tahun
    1987 untuk menggubal Pelan  Tindakan  Pembangunan  Teknologi
    Perindustrian.
    Pelan  tindakan  ini  digubal  khas  dengan tujuan menyokong
    pelaksanaan PIP. Walaupun teknologi dan masalah  pembangunan
    keupayaan  teknologi  perindustrian telah dikenalpasti dalam
    PIP, pelan ini masih belum  menyenaraikan  tindakan-tindakan
    atau   strategi-strategi   yang  jelas  untuk  diambil  bagi
    mengatasi  masalah  tersebut.  Pelan  Tindakan   Pembangunan

     Teknologi   Perindustrian9  digubal  khas  untuk  menentukan
    strategi dan rancangan  teknologi  yang  perlu  dilaksanakan
    bersama-sama  dengan  pelaksanaan  PIP.  Dua  puluh sembilan
    kajian yang melibatkan  setiap  sektor  perindustrian  telah
    dijalankan  oleh pakar-pakar tempatan dan ini diikuti dengan
    perbincangan   oleh   ahli-ahli   Konsortium    Penyelidikan
    Kebangsaan  yang ditubuhkan khas untuk tujuan membincang dan
    mendapatkan persetujuan melaksanakan Pelan  tersebut.  Pelan
    itu  dibentang dan dipersetujui oleh Kerajaan pada 30hb. Mei
    1990. Kerajaan telah menerima 42 syor yang terkandung  dalam
    Pelan   tersebut  yang  dikumpulkan  di  bawah  5  Penekanan
    Strategik. Rancangan Malaysia  Keenam  telah  memperuntukkan
    sebanyak $166 juta untuk melaksanakan syor- syor tersebut.Penutup

     Pembangunan  sektor perindustrian adalah unsur penting dalam
    hasrat negara ini mencapai taraf negara maju.  Perindustrian
    membawa   pertambahan  nilai  yang  tinggi,  pendapatan  dan
    pekerjaaan kepada  tenaga  manusia  negara  ini  lebih  dari
    aktiviti-aktiviti  pertanian, harga  pasaran  pengeluarannya
    juga  adalah  lebih  stabil  dan  faktor  produktiviti  yang
    tinggi.    Keupayaan    untuk   membangunkan   satu   sektor
    perindustrian yang dinamik,  yang  berupaya  bersaing  dalam
    pasaran  dunia,  yang  mengeluarkan  barangan yang setanding
    dari segi kos dan mutu dengan barangan  negara-negara  maju,
    bergantung   kepada  pengetahuan,  kemahiran  dan  keupayaan
    menggunakan    atau    menginovasikan    teknologi-teknologi
    pengeluaran.  Dasar Sains dan Teknologi yang semakin dititik
    beratkan  oleh  Kerajaan  menunjukkan  minat  dan  responsif
    kepada  usaha  membangunkan keupayaan sumber-sumber S & T ke
    arah mempertingkatkan sumbangannya dalam  proses  melahirkan

     sektor perindustrian yang dinamik.


Sumber : Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar