Artikel:
13. DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

13. DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA

Latarbelakang

     Di  dalam  dekad  50-an  dan 60-an, program perindustrian di
    negara ini dijalankan  sebagai  usaha  untuk  mempelbagaikan
    ekonomi  negara  yang  pada  masa itu amat bergantung kepada
    getah dan bijih timah. Memandangkan harga kedua-dua komoditi
    ini  tidak  stabil,  kerajaan  telah   melancarkan   program
    perindustrian  untuk  mencetuskan  perkembangan ekonomi yang
    lebih pesat dan stabil. Dasar pembangunan perindustrian pada
    masa  itu  adalah  tertumpu  kepada  industri-industri  yang
    bercorak gantian import.
    Sejak   tahun  70-an,  kerajaan  di  samping  mempelbagaikan
    ekonomi  telah  menitikberatkan  pertumbuhan  industri  yang
    lebih  pesat  untuk  menampung keperluan pekerjaan dan Dasar
    Ekonomi Baru (DEB). Dalam hal ini, tumpuan  telah  diberikan
    kepada   industri-industri   yang   berasaskan  eksport  dan
    industri yang mengunakan ramai buruh.
    Mulai  tahun  80-an  pula,  program   perindustrian   negara
    mengalami   satu   lagi  perkembangan  meneeusi  penggalakan
     industri berat. Ini bertujuan untuk memperkukuhkan lagi asas
    perindustrian negara dan  menambahkan  kemahiran  rakyat  di
    bidang  teknologi yang lebih tinggi. Ia juga bertujuan untuk
    mempercepatkan lagi proses perindustrian. Kerajaan memainkan
    peranan  secara  langsung  di  dalam  merancang,  melaksana,
    membiayai  dan mengurus industri-industri berat memandangkan
    sektor  swasta  tidak  mampu  menanggung  perbelanjaan  atau
    menghadapi  risiko  dalam  mengendalikan  projek-projek yang
    bukan sahaja melibatkan modal yang besar, tetapi juga  hanya
    dapat memberi pulangan dalam tempoh masa yang panjang.
    Walaupun  pada  keseluruhannya  perkembangan industri negara
    dalam  tahun-tahun  60-an,  70-an  dan  awal  80-an   adalah
    memuaskan tetapi banyak masalah dan kelemahan masih wujud di
    dalam  sektor  ini.  Misalnya,  pertumbuhan  sektor  eksport
    adalah  tidak  begitu  memuaskan  jika  dibandingkan  dengan
    sektor   dalam   negeri.   Eksport  barang-barang  pembuatan
     Malaysia  terlalu  bergantung  kepada  segelintir   industri
    sahaja  seperti  elektrik  dan  elektronik dan tekstil. Mutu
    keluaran juga pada keseluruhannya tidak begitu memuaskan dan
    tidak dapat bersaing dengan  keluaran  negara-negara  asing.
    Ini   disebabkan  tahap  teknologi  yang  masih  rendah  dan
    kurangnya kemahiran rakyat tempatan  untuk  mempertingkatkan
    atau  memperbaharui  teknologi yang diterima dari luar. Satu
    masalah besar ialah kurangnya hubungkait  di  antara  sektor
    perindustrian  dengan  sektor-sekctor lain menyebabkan tidak
    wujudnya integrasi ke hadapan dan ke belakang (back-ward and
    forward integration.)    Industri-industri  yang  ditubuhkan
    juga  kurang  mempunyai  nilai ditambah (value added) kerana
    banyak menumpukan kepada aktiviti  pemasangan  sahaja.  Oleh
    itu,   sekiranya   sektor  perindustrian  dikehendaki  terus
    memainkan peranan utama dalam pembangunan  negara,  perlulah
    diwujudkan  matlamat-  matlamat jangka panjang yang disokong
     dengan dasar dan strategi pembangunan yang baru.
    Selaras  dengan   hasrat   untuk   mengenalpasti   kelemahan
    ciri-ciri   struktur   serta  mengatasinya,  kerajaan  telah
    melancarkan dua kajian utama pada tahun 1983,  iaitu  Kajian
    Dasar   Perindustrian   Malaysia   (KDPM)  dan  Pelan  Induk
    Perindustrian (PIP).    KDPM  benujuan  untuk  menyemak  dan
    mengubahsuai  dasar-dasar  perindustrian  negara  yang sedia
    ada  dan  mengkaji  semula  galakan-galakan  pelaburan   dan
    dasar-dasar  peningkatan eksport.   PIP pula bertujuan untuk
    menggubal objektif pembangunan perindustrian secara am dalam
    mengenalpasti strategi-strategi  untuk  sektor-sektor  kecil
    yang  berpotensi  untuk  tumbuh  dengan  pesat.  Dasar utama
    perindustrian telah mengambil  kira  beberapa  prinsip  asas
    yang terkandung di dalam  perakuan-perakuan kedua-dua kajian
    ini.dal

Rasional

     Pengguba!an dasar perindustrian negara melambangkan keazaman
    kerajaan  untuk  mempergiatkan  lagi  proses industrialisasi
    negara agar sektor pembuatan menjadi punca utama pertumbuhan
    ekonomi negara. Kemelesetan ekonomi yang melanda negara pada
    tahun 1985 - 1986 telah menunjukkan kelemahan dalam struktur
    industri negara.  Pengalaman dalam dekad 80-an di mana semua
    harga komoditi utama telah jatuh secara  serentak  mendorong
    kerajaan memikirkan strategi-strategi ekonomi jangka panjang
    untuk   mengenalpasti   dan   mengatasi  kelemahan-kelemahan
    struktur sektor pembuatan  ini.  Seandainya  masalah-masalah
    ini dapat diatasi, kerajaan yakin sektor ini boleh memainkan
    peranan  yang lebih dinamik lagi melalui sumbangan-sumbangan
    yang lebih besar  dari  segi  menambah  eksport,  mengadakan
    lebih banyak peluang-peluang pekerjaan serta memperbanyakkan
    peluang-peluang latihan teknikal dan kemahiran.
    Pada jangka panjangnya, PIP diharapkan dapat meletakkan asas
     yang   kukuh   bagi   negara   ini   menjadi  sebuah  negara
    perindustrian   yang   maju.    Jelas    di    negara-negara
    perindustrian  yang ada sekarang, sektor perkilangan (selain
    daripada  sektor   perkhidmatan)   merupakan   sektor   yang
    terpenting  dalam  menggerakkan  jentera pembangunan negara.
    Banyak  negara  maju  dan  negara  perindustrian   dahulunya
    merupakan  negara- negara pertanian yang mundur, tetapi oleh
    kerana   mereka   memasuki   bidang   perindustrian   dengan
    bersungguh-sungguh, hari ini mereka telah maju.
    Walaupun   bidang   pertanian  di  Malaysia  merupakan  satu
    kegiatan ekonomi yang penting namun demikian pertanian tidak
    mungkin  dapat  mewujudkan  peluang-peluang  pekerjaan  bagi
    puluhan  ribu lulusan sekolah dan institusi pengajian tinggi
    setiap tahun.

Objektif

     Objektlf Pelan Induk Perindustrian (PIP)
    Pelan Induk Perindustrian yang telah diumumkan oleh  Menteri
    Perdagangan  dan  Perindustrian  pada 3 Februari, 1986 telah
    menggariskan tiga matlamat iaitu:

     (a) Menjadikan sektor perkilangan sebagai catalyst pertumbuh
        perindustrian negara;
    (b) Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber  asli  negara;
        dan
    (c) Meninggikan  tahap  penyelidikan dan pembangunan (R & D)
        teknologi tempatan sebagai asas bagi Malaysia menjadi
        sebuah negara perindustrian.

Strategi Pelaksanaan

     Strategi Pelan Induk Perindustrian

     Untuk  mencapai  matlamat-matlamat   tersebut,   PIP   telah
    mengenalpasti   12   sektor   industri   yang  patut  diberi
    penekanan.   Tujuh daripada sektor-sektor  ini  adalah  yang
    berasaskan  sumber  tempatan  iaitu industri yang berasaskan
    getah, kelapa sawit, kayu-kayan, makanan, kimia, logam bukan
    ferus dan keluaran- keluaran galian bukan logam. Lima sektor
    lagi merupakan industri yang bukan berasaskan  sumber  iaitu
    eletrik  dan  eletronik,  peralatan  pengangkutan, mesin dan
    kejuruteraan, logam-logam ferus, dan  tekstil  dan  pakaian.
    Kesemua industri ini telah dipilih berasaskan kepada potensi
    untuk mencapai matlamat memperluaskan asas industri negara.
    PIP  juga telah mencadangkan langkah-langkah berikut diambil
    supaya  Malaysia  dapat   mencapai   taraf   sebuah   negara
    perindustrian:

     (a)  Melaksanakan  dasar  perindustrian yang berpandangan ke
    luar. Untuk mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yang
    tinggi,  Malaysia  harus  menumpukan  kepada   pengeksportan
    keluaran-keluaran  perkilangan secara besar-besaran. Masalah
    pasaran yang kecil telah menjadi satu faktor penghalang bagi
    industri-industri tempatan mencapai produktiviti yang  lebih
    tinggi dan lebih kompetitif;

     (b)  Memajukan  secara intensif industri-industri berasaskan
    sumber untuk  eksport  dan  mempelbagai  serta  meningkatkan
    industri-industri  bukan  berasaskan  sumber  untuk eksport.
    Dari   12   sektor   industri   yang   terpilih,    beberapa
    keluaran/industri       telah      dikenalpasti      sebagai
    keluaran/industri keutamaan untuk dimajukan;

     (c)  Memajukan  industri-industri   berat   terpilih   untuk
    menyokong  industri-industri  eksport.  Strategi ini dipilih
    memandangkan kerajaan sudahpun membuat pelaburan yang banyak
    dalam  beberapa  jenis  industri  berat.  Usaha-usaha  perlu
    ditumpukan  kepada  memastikan  kejayaan  projek-projek  itu
    dahulu sebelum menceburi bidang-bidang industri  berat  yang
    lain;eg

     (d) Memaju  dan  menggunakan  sistem  perkhidmatan  maklumat
        yang  bersepadu;

     (e) Membangunkan  teknologi  dan
        tenaga rakyat;

     (f) Mengurangkan  perbelanjaan dalam pembinaan infrastruktur
        dengan  memberi  tumpuan  kepada  pertumbuhan  industri-
        industri di kawasan yang telah sedia mempunyai kemudahan
        infrastruktur   yang   diperlukan.  Penubuhan  industri-
        industri  diutamakan  di sepanjang  western  corridor di
        pantai barat Semenanjung  yang  mempunyai hampir 75 - 80
        peratus  penduduk dan di mini corridor  di pantai timur.
        Semenanjung,  dengan  tumpuan  di  kawasan  sekitar Kota
        Bharu, Kuala  Terengganu  dan  Kuantan,  dan  di bandar-
        bandar  di Sabah   dan  Sarawak  seperti  Kota Kinabalu,
        Sandakan, Tawau, Labuan, Kuching, Sibu dan Bintulu;

     (g) Memoden  dan  menyusun  semula   struktur  perindustrian
        dengan  mempertingkatkan  pembangunan  industri-industri
        kecil dan  sederhana  kerana sektor ini merupakan tulang
        belakang proses  perindustrian  seperti yang ternyata di
        negara Taiwan  dan  menyusun  semula   industri-industri
        yang  kurang  berkesan  tetapi   penting  dalam  ekonomi
        negara;

     (h) Memperkukuhkan institusi-institusi yang bertanggungjawab
         kepada pembangunan sektor pembuatan; dan

     (i) Menyusun semula sistem galakan  perindustrian yang sedia
        ada untuk  memupuk  kecekapan  dan  daya  bersaing  yang
        lebih tinggi.

Penutup

     PIP  merangkumi  strategi-strategi  dan langkah-langkah yang
    boleh  membawa  Malaysia  ke   dalam   era   sebuah   negara
    perindustrian  dan  seterusnya  menjadi  teras kepada sebuah
    negara maju. Melaluinya, pertumbuhan ekonomi  Malaysia  akan
    lebih  diterajui  oleh pertumbuhan dalam sektor eksport yang
    berlandaskan strategi industrialisasi yang  outward-looking.
    Sejauh  mana  ini  akan  mencapai hasil yang baik bergantung
    kepada keupayaan  pekilang-pekilang  di  Malaysia  mengekal,
    jika  tidakpun  meningkatkan  lagi,  daya  saing  di pasaran
    antarabansa yang penuh cabaran itu.