Artikel:
12. DASAR PERINDUSTRIAN BERAT DI MALAYSIA

12. DASAR PERINDUSTRIAN BERAT DI MALAYSIA

Latarbelakang

            Sektor perindustrian memberi sumbangan yang besar
     kepada   ekonomi   negara   setanding   dengan   sektor
     pertanian.    Sumbangan sektor perindustrian dalam KDNK
     telah meningkat dari 13.4% pada tahun 1970 kepada 20.5%
     dalam tahun 1980 sementara sumbangan  sektor  pertanian
     menurun dari 30.8% kepada 22.2% dalam tempuh yang sama.
     Begitu juga dengan peluang pekerjaan yang diwujudkan di
     mana  peraturannya  dalam  sektor  perindustrian  telah
     bertambah dari 11.4% pada tahun 1970 kepada 15.8%  pada
     tahun  1980  sedangkan di sektor pertanian peratusannya
     menurun dari 50.5% kepada 40.6%.    Pertumbuhan  sektor
     perindustrian  dalam dekad tersebut ialah 12.5% setahun
     berbanding dengan hanya 4.3% bagi sektor pertanian.
         Proses perindustrian telah melalui tahap-tahap yang
     diperlukan   bermula   dengan    industri   tradisional
     berasaskan   pertanian   sebelum  tahun  1960an  kepada
     industri   gantian-import   pada   tahun   1960an   dan
      seterusnya industri-industri intensif buruh dan eksport
     pada tahun-tahun 1970an. Langkah seterusnya yang paling
     wajar   dalam  proses  perindustrian  ini  ialah dengan
     mengamalkan dasar industri  berat  iaitu  perindustrian
     yang memerlukan modal yang besar, teknologi yang tinggi
     dan menggunakan tenaga pekerja mahir yang ramai.

Rasional

              Industri berat mempunyai potensi jangka panjang
     dalam  proses  rancangan  perindustrian  negara  kerana
     dasar  ini  adalah  merupakan satu langkah ke arah satu
     ekonomi  yang  lebih  kukuh   dengan   memperluas   dan
     mengukuhkan  asas  dan  struktur perkilangan agar ianya
     terus mampu menghadapi pertumbuhan dan kematangan.
          Selama ini, Kerajaan adalah merupakan pelabur yang
     terbesar  sementara   sektor  swasta  kurang  memainkan
     peranan dan pelaburannya adalah terlalu lembap.  Sektor
     ini  tidak  dinamik  di  mana  ia lebih bertindak balas
     kepada   galakan   dan   perlindungan   tanpa   memberi
     perhatian  kepada  'new  areas'   dan  berbelanja untuk
     penyelidikan dan  pembangunan.    Pada  masa-masa  yang
     lepas  sektor  swasta lebih memandang ke dalam (inward-
     looking) dan polisi ditujukan ke arah itu iaitu gantian
     import  dan  galakan  perlindungan   tanpa   memikirkan
     persaingan  dalam  pasaran dunia.   Dasar perindustrian
      berat diharap dapat mengubah keadaan  ini  agar  sektor
     swasta  meningkatkan  pelaburan  mereka  dan  mengambil
     bahagian cergas dalam pembangunan ekonomi melalui  pro-
     gram  perindustrian berat yang lebih sophisticated yang
     akan  mengwujudkan   industri-industri   sokongan   dan
     berkemampuan untuk bersaingan dalam pasaran dunia.
              Kebanyakan pelaburan sehingga hari ini, adalah
     'assembly of packaging type' yang gagal memberi peluang
     untuk  'forward  or  backward  linkages'.    Akibatnya,
     walaupun  proses perindustrian telah berlangsung selama
     25 tahun, Malaysia  masih belum  mempunyai  'industrial
     elite'   dan   masyarakat   perindustriannya   sendiri.
     Malaysia perlu mempunyai kedua-dua ini jika mahu  terus
     maju  setanding dengan negara-negara perindustrian yang
     lain.

Objektif

              Dasar Industri  Berat  dijangka  akan  mencapai
     objektif-objektif berikut:

            (1)  Mengimport dan menyerap teknologi yang lebih
                sophisticated  untuk  memajukan teknologinya
                sendiri.   Dengan   itu,   perindustrian  di
                Malaysia tidaklah  hanya  setakat  memproses
                dan  menghasilkan   barang-barang   pengguna
                yang mudah, tetapi sebaliknya  dapat  menge-
                luarkan bahan-bahan  mentah  serta  jentera-
                jentera   perindustrian   dan  barang-barang
                gantian import untuk keperluan negara secara
                kompetitif.
           (2)  Mengelakkan pergantungan  berterusan  kepada
                barangan  dan  teknologi asing.  Dengan ini,
                negara   boleh   menyelamatkan  tukaran wang
                asing  dan  seterusnya  mengasaskan  langkah
                berjaga-jaga ke atas  ketidak-tentuan  harga
                dan bekalan bahan-bahan keperluan strategik.
           (3)  Mempelbagaikan  dan  memperkukuhkan  eksport
                barangan  Malaysia  untuk   mengatasi  dasar
                 perlindungan yang ada  di negara-negara maju
                terhadap  barangan   yang   dihasilkan  oleh
                perindustrian intensif  buruh  negara-negara
                membangun.
           (4)  Industri berat dijangka  dapat  meningkatkan
                keupayaan    industri-industri   kecil   dan
                industri  sokongan  di samping  mengwujudkan
                industri-industri  pertengahan  yang   baru.
                Pengalaman di negara-negara lain menunjukkan
                bahawa   pelaburan   dan   gunatenaga   yang
                diwujudkan oleh industri-industri pertengah-
                an,   sokongan  dan  kecil  ini adalah lebih
                besar dari yang ditimbulkan  oleh  industri-
                industri berat itu sendiri.
           (5)  Mengwujudkan  peluang   untuk  para  pekerja
                dilatih dalam bidang-bidang kejuruteraan dan
                kemahiran-kemahiran berkaitan.

Strategi Pelaksanaan

            Industri berat memerlukan modal besar,  teknologi
     yang   tinggi  dan  sophisticated  dan  pekerja  mahir.
     Selain  dari  Kerajaan,   tidak   ada   pelabur-pelabur
     tempatan yang sanggup melabur modal dalam projek-projek
     yang  sebegini  besar.    Pelabur-pelabur tempatan juga
     tidak mempunyai  teknologi  yang  diperlukan.    Dengan
     demikian,   pelaburan   dalam   bidang   ini   terpaksa
     diusahakan oleh Kerajaan dan pelabur-pelabur asing.
              Bagi tujuan  ini,  Kerajaan  telah  menubuhkan
     Perbadanan  Industri  Berat Malaysia (HICOM) pada tahun
     1980.    Peranan  HICOM  adalah  untuk   mengenalpasti,
     memulakan,  melaksanakan  dan menguruskan projek-projek
     dalam  bidang  industri  berat.    Berikutan  dari  ini
     beberapa  projek  tajaan  Kerajaan  dengan  usaha  sama
     pelabur asing telah dilancarkan.    Ini  termasuk  logi
     simen,  besi  panas  dan  pancang keluli, projek kereta
     nasional,  logi  enjin  kecil,  palpa  dan  kertas  dan
      kompleks kejuruteraan.
               Kesemua  projek-projek  ini adalah memerlukan
     bahan-bahan  atau  komponen-komponen   tertentu   dalam
     pengeluarnnya.    Di  sini timbullah peranan yang patut
     dimainkan oleh  industri-industri  sokongan  dan  kecil
     untuk  membekalkan  bahan-bahan tersebut.   Dengan itu,
     perlaksanaan program industri berat mempunyai serampang
     dua mata; iaitu mengwujudkan projek industri berat  itu
     sendiri  dan meningkat keupayaan industri sokongan atau
     mengwujudkan   industri-industri   baru.      Di   sini
     pelabur-pelabur  tempatan  (swasta)  haruslah memainkan
     peranan aktif bagi mengwujudkan 'secondary  industries'
     yang  berasaskan  'high-teknologi'   dan   berkeupayaan
     mempercepatkan  pertumbuhan  industri  pertengahan  dan
     sederhana.    Dengan  tidak  secara langsung ianya akan
     mengwujudkan industri gantian import pusingan kedua dan
     'resource-based industries' untuk eksport.
           Oleh kerana industri berat  memerlukan  teknologi
      yang  sophisticated  dan  kemahiran yang tinggi di mana
     ianya menjadi masalah di Malaysia, dasar ini memerlukan
     pengimportan kedua-dua  sumber  itu  secara  mengadakan
     usahasama  dengan  pelabur  asing.    Rakan perkongsian
     asing dimestikan menyediakan  kerjasama   dan   bantuan
     dalam  melatih  pekerja,  pengendalian  dan  pengurusan
     projek.     Ini  adalah  bagi   menentukan   pemindahan
     teknologi  berjalan dengan berkesan dan projek mencapai
     kejayaan.
            Insentif berbentuk kredit, tariff  atau  subsidi
     patutlah   diberi   kepada   projek-projek   ini   bagi
     membolehkan industri ini berdiri buat permulaannya.
             Pengeluaran juga haruslah  bukan  sahaja  untuk
     pasaran  dalam  negara  tetapi hendaklah juga ditujukan
     kepada  pasaran  dunia.    Dari  segi   ini,   tindakan
     pemasaran  yang  agresif  hendaklah   dijalankan    dan
     usaha-usaha dibuat dalam penyelidikan dan pem- bangunan
     demi mengurangkan kos pengeluaran agar barangan menjadi
      lebih kompetitif.
           Kajian juga hendaklah dibuat  bagi  mengenalpasti
     projek-  projek  yang  sesuai  dan  paling  bermunafaat
     kepada Malaysia dan menentukan pilihan  teknologi  yang
     akan digunakan.

Penutup

            Oleh kerana bentuk perindustrian berat yang rumit
     itu tidak menggalakkan penglibatkan sektor swasta dalam
     negeri, maka Kerajaan nampaknya terpaksa mengambil daya
     utama  untuk  menjalankan industri ini  dan  membiarkan
     pelabur  swasta  menjalankan  industri  sampingan  bagi
     komplimen industri berat itu.   Ini  dengan  sendirinya
     akan    mempertingkatkan   proses   perindustrian   dan
     memperluaskan asas perindustrian yang  diperlukan  bagi
     industri  berat.    Buat  beberapa  ketika pergantungan
     kepada tekno- logi asing tidak dapat dielakkan,  tetapi
     dengan   penyusunan   cara  pemindahan  teknologi  yang
     teratur, ianya  akan  dapat  dikurangkan  sedikit  demi
     sedikit sehingga akhirnya Malaysia boleh mengwujud- kan
     teknologinya  sendiri.    Selain dari itu, langkah yang
     patut diambil ialah  dengan  memberikan  intensif  yang
     sesuai kepada industri dalam negeri bagi membolehkan ia
     merangka  'capital  saving  equipment' melalui aktiviti
      penyelidikan  dan  pembangunan  mereka.     Berdasarkan
     pencapaian    yang   telah   diperolehi   dalam   dasar
     perindustrian negara selama ini, dasar  industri  berat
     ini   juga   akan  mencapai  kejayaan  yang  sama  jika
     pendekatan yang sesuai dibuat.